Kursa kods VadZ5100

Kredītpunkti 3

Koučings un līderība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Kristīne Joanna Golubeva

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju laikā studējošie padziļināti apgūst koučinga un līderības prasmes, dažādas pieejas vadības un līderības koučingam. Kursa laikā tiks analizēti gadījumi un piemēri par koučinga pielietojamību, dažādiem risinājumiem, metodēm, lai uzņēmums vai vadītājs spētu piemērot koučinga tehnikas individuālajā un komandas vadības darbā. Pēc kursa apguves studējošie būs kompetenti lietot dažādas koučinga tehnikas, izprast koučinga virzienus un līdera ietekmi uz organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Padziļināta izpratne par koučinga definīcijām, virzieniem un attīstības tendencēm – praktiskais darbs
2. Vispusīgas zināšanas par pielietojamām koučinga tehnikām individuālā un komandas līmenī, līdera lomu koučinga tehniku izmantošanā – praktiskais darbs.
Prasmes
1. Spēja izstrādāt efektīvu plānu un noteikt svarīgāko (mērķu plānošana un prioritātes) – grupu darbs.
2. Spēja noturēt uzmanību uz to, kas ir svarīgs un uzņemties atbildību (progresa un atbildības pārvaldība) – patstāvīgais darbs..
3. Spēja integrēt un precīzi novērtēt daudzus informācijas avotus un interpretēt to tā, lai palīdzētu sev un citiem apzināties notiekošo un tādējādi sasniegt rezultātus (apziņas stimulēšana) – individuālais praktiskais darbs.
4. Spēj sadarboties un komunicēt komandā – grupu darbi.
Kompetence
1. Prasme radīt drošības un atbalsta apstākļus, kas nodrošina pastāvīgu savstarpēju cieņu un uzticību – patstāvīgais darbs
2. Spēja pilnībā koncentrēties uz to, ko saka, un to, kas tiek noklusēts, izprast teiktā būtību konkrētā kontekstā (aktīva klausīšanās) – patstāvīgais un grupu darbs

3. Spēja izveidot nepārtrauktas mācīšanās iespējas līderības un koučinga instrumentu izmantošanas laikā, lai veiktu jaunas darbības efektīvāk un produktīvāk (darbību projektēšana) - patstāvīgais praktiskais darbs, grupu darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koučinga izcelsme, vēsturiskā attīstība un koučinga novirzieni (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
2. Individuālais koučings vadītājiem (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3. Grupu koučings (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Paškoučinga metodes (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Līderis un emocionālais intelekts (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas).

6. Līdera loma organizācijā (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un speciālās literatūras (arī svešvalodā) studijas.
Praktisko, grupu un individuālo darbu sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums veidojas no:
• Praktiskais darbs - 40 punkti;
• Grupu darbs – 40 punkti;
• Individuālais darbs – 20 punkti

10 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Vitmors Dž. Koučings sasniegumiem. Koučinga un līderības principi un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013
2. Šarma R. Līderis bez titula. Rīga: Avots, 2011
3. Smite A. Izglītības iestādes vadība. Gribu būt līderis., Rīga: Raka, 2015.
4. Foslīna L., Dafija M., Vēsā mierā. Emocijas darba vidē (un kā tās palīdz gūt panākumus)., Rīga: Growing, 2021.
5. Golubeva J.K., Snidzāne L. , Koučinga tehnikas. Soli pa solim. Sev, komandai, biznesam. , Rīga, 2022.
6. Sinek S. Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action., New York: Portfolio, 2011.
7. Cox E., Bachkirova T., and Clutterbuck D. , A The Complete Handbook of coaching. , 2016.

8. Clutterbuck D., The Leader’s Guide to Being Coached: A practical guide. 2nd edition. , Wordscape Ltd.; 2nd edition,2020.

Papildliteratūra

1. Stams J.J., Šroidere B. Sistēmiskais koučings., SIA Humulus, 2017.
2. Sudraba S. Mārtinsone K. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija., Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2018.
3. Hawkins P, Turner E. Systemic Coaching. , Routledge, 2020.
4. Downey M., EFFECTIVE COACHING. LESSONS FROM THE COACHES' COACH Effective Coaching. Lessons from the Coaches' Coach. 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Leadership Quarterly ISSN: 1048-9843 https://www.sciencedirect.com/journal/the-leadership-quarterly Pieejams LLU tīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm)
2. European Management Journal ISSN: 0263-2373 https://www.sciencedirect.com/journal/european-management-journal Pieejams LLU tīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm)
3. Journal of International Management ISSN: 1075-4253 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-international-management Pieejams LLU tīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm)

4. Organizational Dynamics' ISSN: 0090-2616 https://www.sciencedirect.com/journal/organizational-dynamics Pieejams LLU tīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm)

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Cilvēkresursu vadība" un "Projektu vadība".