Kursa kods VadZ5097

Kredītpunkti 3

Starptautiskais menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz specializētas teorētiskās zināšanas par starptautiskā menedžmenta darbības ietvaru: starptautiskās biznesa stratēģijas formulēšanu, īstenošanu un kontroli. Kursā tiek izzināti makro, mezo un mikro vides faktori, kas jāņem vērā biznesa funkciju dizaina izstrādē un to vadīšanā: globālās ekonomikas un ģeopolitikas problemātika, IKT attīstības izaicinājumi un jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstība, izmantojot digitālās ekonomikas iespējas. Studējošie apgūst kompetenci pielietot kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījumu metodes biznesa informācijas ieguvei un analīzei, starptautiska biznesa problēmsituāciju risināšanai un kompleksu lēmumu pieņemšanai, lai spētu patstāvīgi izstrādāt argumentētu, mērķorientētu un ilgtspējīgu starptautiskā menedžmenta stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par starptautiskā menedžmenta makro, mezo un mikro vides faktoru ietekmi uz uzņēmuma funkciju izpildi. Specializētas zināšanas par korporatīvās, biznesa un operacionālās stratēģijas funkcijām starptautiskā uzņēmumā, to analīzes metodēm – praktiskais darbs, patstāvīgais darbs.
2. Prasmes patstāvīgi izmantot teoriju par starptautiskā menedžmenta pieejām dažādu problēmsituāciju kontekstā. Prasmes izskaidrot biznesa un operacionālās stratēģijas funkcijas starptautiskas konkurences apstākļos. Tests.

3. Kompetence starptautiska biznesa problēmsituāciju risināšanai ārvalstu tirgos. Praktisks darbs ar aprēķiniem – biznesa projekts, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautiskā menedžmenta jēdziens un būtība. Starptautiskā menedžmenta procesa posmi: starptautiskās stratēģijas formulēšana, īstenošana, kontrole. Starptautiskās biznesa vides nestabilitātes problemātika un uzņēmumu spējas tām pielāgoties, pieņemot kompleksus lēmumus. Uzņēmumu finansiālie un ne-finansiālie ieguvumi no mērķorientētas un plānotas starptautiskā biznesa funkciju izstrādes. (2h)
2. Misijas un vīzijas formulēšana uzņēmuma darbībai jaunā ārvalstu tirgū. Uz uzņēmuma vērtībām un klientu vajadzībām orientētas misijas formulēšanas pamatnostādnes. Uzņēmuma vīzijas formulēšana, paredzot konkurētspējīgu uzņēmuma izaugsmi, kas atbilst jaunāko tehnoloģiju un tirgus attīstības tendencēm. (2h)
3. Starptautiskās vides faktoru izvērtējums makro un mezo un mikro līmenī. Valstu makroekonomiskās un ģeopolitiskās nestabilitātes problemātika, tehnoloģiju attīstības izaicinājumi, globālās konkurences pastiprināšanās. M.Portera 5 konkurences spēku modelis versus Burtona 5 sadarbības spēku modelis. Starptautiskās biznesa informācijas avoti mērķa tirgus pievilcības prognozēšanai, IKT rīki eksporta potenciāla novērtēšanai. M.Portera nacionālā romba modelis nozaru starptautiskās konkurētspējas visaptverošam izvērtējumam. (2h)
4. Kultūratšķirības starptautiskajā biznesa vidē un to pārvarēšana. G.Hofstēdes kultūru klasifikācijas modeļa ietvars un praktiskais pielietojums biznesa sarunu organizēšanai, produktu loģistikas ķēdes izveidei, produktu pielāgošanai specifiskām tirgus vajadzībām. IKT rīki kultūrīpatnību analīzei. (2h)
5. Uzņēmuma iekšējās vides faktoru gatavības izvērtējums starptautiskas komercdarbības uzsākšanai. Materiālo resursu un cilvēkresursu kapacitātes atbilstība ārējā tirgus darbības specifikai. Uzņēmuma biznesa filozofijas un vērtību atbilstība mērķa tirgus kultūrvidei. Uzņēmuma produktu atbilstība ārējā tirgus patērētāju vajadzībām. Digitālās ekonomikas un pētniecības un attīstības (R&D) aktuālo problēmjautājumu iekļaušana starptautiskā menedžmenta stratēģijā. (1h)
6. Starptautiskā menedžmenta funkciju īstenošana. Uzņēmuma vērtību ķēdes izveide un tās posmu mērķorientēta pilnveide. Vertikāli un horizontāli integrēti uzņēmumi: sadarbības indikācijas, priekšrocības, trūkumi. Stratēģiskās alianses, licencēšana, kopuzņēmumi, franšīzes formāta uzņēmumi. Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana. Starptautiskā mārketinga darbības nodrošināšana: produktu portfolio vadīšana, mārketinga mix elementu sabalansēšana atbilstīgi ārvalstu tirgus konjuktūrai. Starptautiskās loģistikas ķēdes vadīšana: materiālu vadība, faktiskā sadale, biznesa loģistika, E-komercija. (2h)

7. Starptautiskā menedžmenta funkciju izvērtēšana un kontrole. Starptautiskā menedžmenta izpildījuma materiālie un nemateriālie rādītāji: rentabilitāte, peļņa, tirgus daļa, darbinieku apmierinātība, klientu lojalitāte un apmierinātība. IKT rīki datu iegūšanai un analīzei. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kopējam studenta darba novērtējumu īpatsvaram par testu, patstāvīgo darbu, praktisko darbu ar aprēķiniem un eksāmena darbu jāsasniedz vismaz 40%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Tests par starptautiskā menedžmenta teorētiskajiem aspektiem. (1h)
2. ES un Latvijas Republikas likumu un normatīvo dokumentu, kuri tieši nosaka un reglamentē tirgus dalībnieku attiecības (Konkurences likums, Reklāmas likums), izpēte. Dažādu pasaules valstu tiesību avotu (Civiltiesības, Anglosakšu tiesības, Šariāts, Paražu tiesības) izpēte. (2h)
3. Valstu globālās konkurētspējas izvērtējums: Pasaules Ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indeksa pīlāri un to komponentes – valstu snieguma izvērtējums. (2h)
4. Pasaules reģionu un atsevišķu valstu biznesa vides izvērtējums: Pasaules Bankas “Worldwide governance indicators” interaktīvo rīku izmantošana pārvaldības indikatoru salīdzināšanai. Pasaules Bankas “Doing business” ziņojumu izpēte, rezultātu analīze. (2h)
5. Mērķa tirgus kultūratšķirību izvērtējums pēc G.Hofstēdes kultūru klasifikācijas modeļa un uzņēmuma spējas tām pielāgoties, izmantojot IKT rīku “Hofstede Insights. (1h)

6. Eksporta prasmju aktuālo jautājumu izzināšana, Latvijas uzņēmumu pieredze eksporta darbības uzsākšanā: LIAA eksporta veicināšanas un atbalsta iespējas, LIAA pārstāvniecības ārvalstīs, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls – mācību ekskursija un/vai eksportam veltītu jautājumu semināra apmeklējums. (4h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā. Īpatsvaru sadalījums: tests – 10%; patstāvīgais darbs – 20%; praktisks darbs ar aprēķiniem - biznesa projekts – 20%; starptautiskā menedžmenta problēmas izpēte un rezultātu prezentēšana klātienē – 50%.

Obligātā literatūra

1. Lenssen G. G.,Smith N. C., Editors. Managing Sustainable Business: An Executive Education Case and Textbook, 2019. E-grāmata, pieejama tiešsaistē: https://pb1lib.org/book/3577941/7b3c90.
2. Santos J., H. D.e A. International Business Strategy. Oakville, ON: Society Publishing, 2019. E-grāmata, pieejama tiešsaistē bibliotēkas datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost) ar LLU lietotājkontu: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2014147&site=ehost-live&scope=site
https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=6add4848-ac46-444b-9f91-4ed069b1f021%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=2014147&db=nlebk.
3. Baaij M., Reinmoeller P. Mapping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets, 2018. United King NorthAmerica: Emerald Publishing, 248 p.

4. Mooij M. Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. Thousand Oaks, CA: SagePub, 2019. 488 p.

Papildliteratūra

1. Albaum G., Duerr E., Josiassen A. International Marketing and Export Management.: Eight edition. Harlow, United Kingdom: Pearson, 2016. xxvi,715 p.
2. Bütüner H. Case Studies in Strategic Planning. Boca Raton: Taylor&Francis, 2020.
3. Competitiveness of Latvian enterprises in external markets = Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos. Redaktores Krūmiņa M., Zasova. Riga: The University of Latvia Press (UL Press), 2018. 240 lpp. Pieejams: http://www.sustinno.lv/userfiles/sustinno-gramata-B.pdf
4. Dersky H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow, Pearson, 2014., pp. 407 p.
5. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016, (E-grāmata), pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
6. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters. 2nd Edition., Pearson Education, 2016., pp. 441 p.
7. David P. A. Pierre, A.D. International Logistics: The Management of Internationale Trade., 5th Edition. Cicero Books, LLC, 2017., pp 745 p.
8. Praude V. Menedžments. 1. grāmata, 3. izd. Rīga : Burtene, 2012.
9. Praude V. Menedžments. 2. grāmata, 3. izd. Rīga, Burtene, 2012.
10. Sviķis A. Matric tīklojums. Oriģināls biznesa pārvaldības modelis. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2018.

11. Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā: zinātniska monogrāfija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU APP Dārzkopības institūts. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness:, nedēļas laikraksts.: Latvijas biznesa avīze.
2. iBizness., Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. Pieejams: https://ibizness.lv/

3. The Economist., London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā maģistra studijas programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā” Bizness un loģistika”