Kursa kods VadZ5091

Kredītpunkti 7.50

Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-biznesā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author viesasoc. prof.

Žanete Garanti

Dr. oec.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5152, Pētījumu metodes

Ekon5154, Lauksaimniecības ekonomika un politika

VadZ5089, Agrobiznesa stratēģiskā vadība

VadZ5090, Agro-biznesa plānošana un investīciju projektu novērtēšana

Aizstātais kurss

VadZM001 [GVADM001] Ražošana un piegādes ķēdes vadība agrobiznesā

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātu izpratni par ražošanas un piegādes ķēdes vadības procesiem lauksaimniecības un pārtikas uzņēmējdarbībā. Kurss padziļināti sniedz zināšanas un prasmes ražošanas procesa un piegādes ķēdes vadības stratēģijā, loģistikas, piegādes, procesu vadībā, tehnoloģiju un inovāciju vadībā, īpaši fokusējoties uz lauksaimniecības un pārtikas uzņēmējdarbību. Kursā uzmanība tiek koncentrēta arī uz agro biznesa piegādes ķēžu tīkla pārvaldību iekšējos procesos, ārējos procesos un globālā aspektā, uzsverot integrāciju, sadarbību, tīkla veidošanu, kā arī notiekošos procesus bioekonomikā un cirkulārajā ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļinātas zināšanas par ražošanas procesu un piegādes ķēdēm un to stratēģiju lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmējdarbībā - tests, eksāmena darbs
2. Zināšanas un kompleksa izpratne par ražošanas un piegādes ķēdes biznesa procesu vadīšanu lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmumos - Grupu darbs, Gadījumu analīze (case studies), eksāmens
3. Konceptuālas zināšanas un izpratne par ražošanas un piegādes ķēdes procesu analīzi lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmumos - Kontroldarbs ar aprēķiniem
Profesionālās prasmes:
1. Spēja argumentēti pamatot un diskutēt par ražošanas un piegādes ķēdes stratēģiju un vadības procesu lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmumos - Gadījumu analīze (case studies), mācību ekskursija
2. Spēj patstāvīgi izmantot matemātiski statistiskās un aprēķinos balstītas metodes ražošanas un piegādes ķēdes analīzei - Kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens
3. Spēj patstāvīgi izmantot, pamatot un piemērot ražošanas un piegādes ķēdes vadības teorētiskos aspektus, lai pieņemtu lēmumus lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmumu inovatīvai attīstībai – eksāmena darbs
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes - Tests, grupu darbs, eksāmens
2. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - Gadījumu analīze, eksāmens
3. Spēj darboties grupā un komunicēt - Grupu darbs, eksāmena darbs
Kompetence
1. Spēj definēt un kritiski rekogniscēt problēmas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu ražošanas un piegādes ķēdē, pamatot savus risinājumus un lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi - Grupu darbs, eksāmena darbs

2. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes ražošanas un piegādes ķēdes vadības risinājumos lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos - Eksāmens, gadījumu analīze

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas un piegādes ķēdes teorētiskā bāze. (lekcijas 4 stundas; praktiskie darbi 4 stundas)
2. Ražošanas un piegādes ķēdes stratēģija lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos. (lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 4 stundas)
3. Procesa izvēles un izkārtojuma lēmumi ražošanā un pakalpojumos lauksaimniecības uzņēmumiem. (lekcijas 4 stundas)
4. Biznesa procesi lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumos. (lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 6 stundas)
5. Loģistikas organizēšana lauksaimniecības un pārtikas sfēras uzņēmumos. (lekcijas 4 stundas; praktiskie darbi 6 stundas)
6. Piegādes vadība lauksaimniecības uzņēmumos. (lekcijas 2 stundas)
7. Pārdošanas un ražošanas plānošana lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos. (lekcijas 4 stundas; praktiskie darbi 4 stundas)
8. Stratēģiskā plānošana un prognozēšana lauksaimniecības uzņēmumos. (lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
9. Inovatīvas pieejas ražošanas un piegādes ķēdes vadīšanā lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos. (lekcija 4 stundas; praktiskie darbi 4 stundas)

10. Jaunu produktu un pakalpojumu integrācija ražošanas un piegādes ķēdē lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos. (lekcijas 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēts tests, gadījumu analīze, grupu darbs un kontroldarbs ar aprēķiniem. Starp-pārbaudījumi veicami praktisko darbu laikā un pārbaudījumiem paredzētajā laikā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens, kuru veido rakstisks eksāmena darbs un eksāmena darba prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 140 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam (20 stundas), sagatavošanās gadījumu analīzei (10 stundas); gatavošanās grupu darbam (10 stundas) gatavošanās kontroldarba ar aprēķiniem (20 stundas kontroldarbam), eksāmena darba gatavošana (80 stundas)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
15 % tests par ražošanas un piegādes ķēdes teorētisko bāzi;
15% gadījumu analīze par ražošanas un piegādes ķēdes stratēģiju lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos;
10% grupu darbs par biznesa procesiem lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumos
20% kontroldarbs ar aprēķiniem par pārdošanas un ražošanas plānošanu lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos

40% eksāmens (30% eksāmena darbs rakstisks +10% eksāmena darba prezentācija) par inovatīva pieeja ražošanas un piegādes ķēdes vadīšanā lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos/ jaunu produktu un pakalpojumu integrācija ražošanas un piegādes ķēdē lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumos

Obligātā literatūra

1. Bozarth C. C., Handfield R. B. Introduction to operations and supply chain management. 5th Edition. Pearson Prentice Hall, 2020.
2. Grant D. B., Trautrims A., Wong C. Y. Sustainable logistics and supply chain management. New York: Kogan Page, 2017. 286 p.
3. Sarkar S. The supply chain revolution: innovative sourcing and logistics for a fiercely competitive world. New York: AMACOM, 2017. 240 p.
4. Chopra S., Meindl P. Supply chain management: strategy, planning, and operation . Boston: Pearson, 2016. 528 p.
5. Dani S. Food supply chain management and logistics: from farm to fork. London; Philadelphia: Kogan Page, 2015. 260 p.
6. Cordon C. The Value chain shift: seven future challenges facing top executives. Switzerland: IMD, 2014.
7. Walters D. Operations strategy: a value chain approach. New York: Palgrave Macmillan, 2002. 390 p.
8. Greasley A. Operations management. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2010. 562 p.
9. Safety in the agri-food chain. Edited by P.A. Luning, F. Devlieghere, R. Verhé. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. 684 p.
10. King R., Hand. M., Gómez M. Growing Local: Case Studies on Local Food Supply Chains. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014. ebook

Papildliteratūra

1. Seitz W.D. Economics of resources, agriculture, and food. New York: McGraw-Hill, 1994. 477 p.
2. Simons L. Changing the food game: market transformation strategies for sustainable agriculture. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing, 2015. 248 p.
3. International Journal of Production and Operations Management. ISSN: 0144-3577
4. Journal of Supply Management. ISSN: 1478-4092
5. International Journal of Logistics Management. ISSN: 0957-4093

6. Journal of Agricultural Economics. ISSN 1477-9552

Periodika un citi informācijas avoti

1. Supply Chain Management. ISSN: 1359-8546. Emerald Publishing

2. Operations Management Research: Advancing Practice through Theory. Electronic ISSN: 1936-9743. Springer

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” (Agri-food Business Management) studentiem