Kursa kods VadZ5087

Kredītpunkti 7.50

Korporatīvā kultūra un cilvēkresursu attīstība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums22.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa anotācija

Šis kurss sniedz studentiem izpratni par uzņēmējdarbības ētikas būtību un ētiskajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar vides, ekonomikas, darba un sociālajiem jautājumiem, ar kuriem uzņēmumi saskaras ikdienas darbībā. Studenti iegūs zināšanas par labākajām zināmajām ētikas teorijām, analīzes prasmēm un kritiskās domāšanas prasmēm ētisko dilemmu pētīšanai un ētiskas vadības un sociālās atbildības veicināšanai uzņēmējdarbības organizācijā. Kurss attīsta zināšanas par cilvēkresursu attīstību, komunikācijas pamatprincipiem organizācijā un tās izmantošanu praksē, profesionālo komunikāciju un dažādiem komunikācijas stiliem, lomu uzvedību un konfliktu risināšanu. Studenti gūs pieredzi, analizējot un mēģinot rast ētiskus risinājumus problēmām, kas saistītas ar lauksaimniecības un pārtikas ražošanu un biotehnoloģijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• demonstrēt zināšanas par mūsdienu ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības teoriju un metodēm - individuālie uzdevumi, grupas darbs, eksāmens
Prasmes
• analizēt ētikas jautājumus uzņēmējdarbības organizācijās - individuālie uzdevumi, grupu darbs
• izveidot cilvēkresursu pārvaldības sistēmu atbilstoši organizācijas stratēģiskajiem mērķiem – individuālie uzdevumi, grupas darbs
• veicināt ētisku lēmumu pieņemšanu un vadību uzņēmējdarbības organizācijā — grupu darbs
• analizēt ētikas jautājumus, kas saistīti ar pašreizējo attīstību pārtikas nozarē, lauksaimniecībā un “zaļajā” ekonomikā - grupas darbs
Kompetences
• spēja izprast uzņēmējdarbības ētikas būtību un ētiskās problēmas, kas saistītas ar vides, ekonomikas, darba un sociālajiem jautājumiem, ar kuriem uzņēmumi saskaras ikdienas darbībā;

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ētikas, morāles, sociālās atbildības definīcijas un galvenie jēdzieni.
2. Ētiskas domāšanas modeļi.
3. Biznesa ētikas būtība un nozīme.
4. Mūsdienu kapitālisma galvenās ētiskās problēmas.
5. Ētiskas problēmas, kas saistītas ar pašreizējo lauksaimniecības un pārtikas ražošanu.
6. Biotehnoloģisko inovāciju potenciālā ietekme.
7. Korporatīvā sociālā atbildība: vadības, mārketinga un reklāmas ētikas ētika, finanšu ētika, IT-ētika, ētika darba attiecībās, ētika klientu attiecībās, vides ētika.
8. Organizatoriskā kultūra un ētika.
9. Ētiska lēmumu pieņemšana un ētiska vadība.
10. Ētikas problēmu risinājumi.
11. Personāla vadība un attīstība.
12. Organizācijas būtību un struktūru.
13. Pārvaldības stils.
14. Personību un organizāciju.
15. Cilvēku attieksme un vērtības.
16. Komunikācija un lomas.
17. Dažādi komunikācijas stili.
18. Konfliktu un konfliktu pārvaldība.
19. Formāla saziņa.
20. Organizācijas grupas un saziņa starp tām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

2 individuālie darbi
2 darbi grupā
Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuāls uzdevums par ētisko domāšanu
Grupas uzdevums par ētisko dilemmu
Grupu uzdevums biznesa sarunās
Individuāls uzdevums konfliktu pārvarēšanā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuāls uzdevums par ētisko domāšanu -0,1
Grupas uzdevums par ētisko dilemmu -0,2
Grupu uzdevums biznesa sarunās -0,2
Individuāls uzdevums konfliktu pārvarēšanā -0,1
Eksāmens -0,4

Obligātā literatūra

1. Ferrell, O.C., Fraedrich, J., Ferrell, L. (2010). Business Ethics, Ethical Decision Making & Cases. 8th ed. Boston, MA: Prentice Hall.
2. Griseri, P., Seppala, N. (2010). Business ethics and corporate social responsibility. Andover : South-Western Cengage Learning.
3. Velasquez, M. G (2002). Business ethics: concepts and cases. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
4. Harvard Business School Faculty Seminar Series (Harvard FSS) – available via EBSCO Database
5. Human resource management / Gary Dessler. – 14th ed. – Boston [etc.] : Pearson, c2015

Papildliteratūra

1. Brown, M. E., L. K. Treviño. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17 (6): 595-616.
2. Tenbrunsel, A. E., Smith-Crowe, K. (2008). Ethical decision making: Where we’ve been and where
3. we’re going. The Academy of Management Annals 2(1):545-607
4. Organizational behavior: integrating individuals, groups, and organizations / Joseph E. Champoux. – 4th ed. – New York ; London : Routledge, 2011.
5. Negotiation Genius / Malhotra, D. & M. Bazerman, NY, NY: Bantam Dell, 2008

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Business Ethics
2. Business Ethics Quarterly
3. The Journal of Human Resources