Kursa kods VadZ5086

Kredītpunkti 6

Transporta un loģistikas sistēmu menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Rita Rozentāle

Mg. oec.

Priekšzināšanas

VadZ5045, Plānošana un kontrolings

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst padziļinātas zināšanas un prasmes kravu un pasažieru transportēšanas vadības un organizatoriskos jautājumus atsevišķu transporta veidu un Latvijas un starpvalstu uzņēmumu līmenī. Apgūst loģistikas sistēmas izveidošanu, darbības organizēšanu un plānošanu, kā arī kontroli uzņēmumā. Gūst padziļinātu izpratni par loģistikas audita metodes izmantošanu, ir kompetenti par loģistikas nepieciešamību, īpatnībām un sistēmām dažādu nozaru uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas zināšanas par transporta un loģistikas būtību un nozīmi tautsaimniecībā, aktuālākajām tendencēm Latvijā un pasaulē - patstāvīgais darbs, gadījumu analīze
2. Konceptuālas zināšanas un izpratne par makroloģistikas sistēmu - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi
3. Specializētas zināšanas un izpratne par transporta vadības procesu modeļiem un sistēmām, to elementiem - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbs
4. Specializētas zināšanas un izpratne par loģistikas darbības veidiem un to nodrošināšanas un vadības mehānismiem un instrumentiem - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbs
5. Spēj patstāvīgi noteikt un analizēt transporta vadības komponentes, izmantojot atbilstošas metodes - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi
6. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj patstāvīgi noteikt loģistikas pamatdarbības veidus un izmantot to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, grupu darbi, kontroldarbs
7. Spēj analizēt makroloģistikas sistēmas veidojošos iekšējos un ārējos faktorus - diskusijas nodarbībās, gadījumu analīze
8. Prot atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
9. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - gadījumu analīze
10. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus – prezentācija
11. Spēj patstāvīgi kritiski analizēt ar transporta vadību saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus - praktiskie darbi, gadījumu analīze
12. Spēj patstāvīgi veidot un attīstīt racionālu un efektīvu loģistikas sistēmas menedžmentu uzņēmumā - kontroldarbs patstāvīgais darbs

13. Spēj patstāvīgi integrēt iegūtās zināšanas makroloģistikas sistēmas analīzē - patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta funkcijas. Transporta organizācija un struktūra Latvijā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Sauszemes, ūdens un gaisa transporta veidu raksturojums. Transporta veidu kombinēšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1stunda)
3. Transports un vide. Transportēšanas izmaksu raksturojums. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Transporta procesu modelēšana (lekcija – 1 stunda)
5. Pasažieru transporta organizācija un vadība (lekcija – 1 stunda)
6. Transporta pakalpojumi, to veidi, klasifikācija (lekcija – 1 stunda)
7. Palielinātās kravas vienības aprēķins. Optimālā iepirkuma apjoma noteikšana. (praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Kontroldarbs (1 stunda)
9. Transporta loģistikas informācijas nodrošinājums. Labākā pārvadājuma veida izvēle maršrutā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -2 stundas)
10. Taras un iepakojuma loģistiskie aspekti. (lekcija – 1 stunda)
11. Krājumu loma loģistikā. Noliktavas apjoma un izvietojuma noteikšana. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs - 1 stunda)
12. Kravu piegādes sistēmu veidošana un izvēle. Transporta pakalpojumu sniedzēju analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas)
13. Loģistikas pieeja pasažieru pārvadājumos. Starptautiskā specializācija. Starpniekdarbības nepieciešamība (lekcija – 2 stunda)
14. Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība, attīstības faktori (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
15. Aktualitātes un situācija Latvijā un pasaulē loģistikas jomā. Makroloģistikas sistēmas (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
16. Loģistikas mērķi, uzdevumi un nozīme uzņēmējdarbībā. Galvenās loģistikas izmaksu grupas (lekcija – 2 stundas)
17. Iepirkšanas loģistika. Piegādātāja izvēle – gadījumu analīze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
18. Ražošanas loģistika (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
19. Sadales loģistika. Sadales loģistika - gadījumu analīze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
20. Servisa loģistika. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs –1 stunda)
21. Loģistikas darbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti (lekcija – 1 stunda)
22. Kontroldarbs (1 stunda)
23. Loģistikas vieta uzņēmumā un loģistikas procesu organizēšana un vadīšana uzņēmumā - gadījumu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
24. Loģistikas sistēmas audits (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)

25. Loģistikas nepieciešamība, nozīme, īpatnības un sistēmas dažādās nozarēs (lekcija – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (40%)
• Praktiskie darbi (20%)
• Grupu darbi, gadījumu analīze, prezentācijas (10%)
• Kontroldarbs - Transporta procesa modelēšana (15%)
• Kontroldarbs - Loģistikas pamatdarbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti (15%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu, grupu darbu, gadījuma analīzes uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task
=blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
2. Birzietis G. Transporta vadība un loģistika: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 180 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
3. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
4. Christopher M. Logistics and supply chain management. 4 th edition. London: Financial Times/Prentice Hall. 2010. 288 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
6. Praude V. Loģistika. Rīga: Burtene, 2013. 560 lpp.

7. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 221 lpp.

Papildliteratūra

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2. Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3. Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4. Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow–Hill Companies, 1996. 730 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.

6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”