Kursa kods VadZ5085

Kredītpunkti 4.50

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon6040, Risku vadības process

VadZ5045, Plānošana un kontrolings

Aizstātais kurss

VadZM009 [GVADM009] Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni, zināšanas un prasmes par projektu izstrādi un vadību, kas ietver praktiskās iemaņas par projektu vadības principiem un metodēm, to skaitā projekta dzīves cikla plānošanu, projekta strukturēšanu un organizāciju, datorrīku izmantošanu projektu plānošana, vadīšanā un uzraudzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un padziļināti izprot projektu izstrādes būtību, jēdzienus, terminoloģiju – diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
- Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās – diskusija nodarbībās, praktiskie darbi.
- Paplašinātas zināšanas un izpratne par projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos – praktiskie darbi.
- Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas definēšanu, argumentēti pamatot problēmas aktualitāti – praktiskie darbi, grupu darbs.
- Prot izstrādāt projekta plānus, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs.
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus – darbs grupā, patstāvīgais darbs.
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas – darbs grupā.
- Spēj prezentēt izstrādātos plānus – prezentācija.
- Spēj zinātniski pamatoti identificēt, formulēt un analizēt problēmas situāciju – praktiskie darbi, grupu darbs.
- Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes – praktiskie darbi, grupu darbs.

- MS Project vides izmantošana projekta plānu izstrādē un vadīšanas plānošanā – praktiskie darbi, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadīšanas vēsturiskie aspekti, terminoloģija un pamatjēdzieni. (Lekcija 1 stunda)
2. Projekts kā vadīšanas objekts.(Lekcija 1 stunda)
3. Projektu kategorijas.(Lekcija 1 stunda)
4. Projekta organizēšana. (Lekcija 1 stunda)
5. Projekts un to realizējošā organizācija. (Lekcija 1 stunda)
6. Komanda projektu vadīšanā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 0,5 stundas)
7. Projekta uzdevuma izstrāde. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 0,5 stundas)
8. Projekta plānošanas metodes. (Lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
9. Riski projektu vadīšanā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
10. Projekta ekonomiskais pamatojums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
11. Projekta uzraudzība un kontrole. (Lekcija 1 stunda)
12. Projekta noslēgums. (Lekcija 1 stunda)
13. Projektu portfelis, kā uzņēmuma stratēģiskās vadības instruments. Projektu portfeļu struktūras.(Lekcija 1 stunda)
14. Standarti projektu vadīšanā. (Lekcija 1 stunda)
15. Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 8 stundas)
Kontroldarbs: Uzdevumu izpilde MS Project programmā (Praktiskie darbi 1 stunda)

16. Projekta uzdevuma izstrādes prezentācija.(Praktiskie darbi 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido:
identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots un prezentēts projekts (individuāli vai grupā līdz 3 cilvēku sastāvā), projekta plānu izveide MS Project vidē; kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, projekta plānu izveide MS Project vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 20 punkti;
Izstrādātais projekts – 20 punkti;
Datorrīku izmantošana projektu izstrādē – 20 punkti;
Aktivitātes nodarbībās – 20 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 20 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, 589pages, ISBN13: 9781935589679
2. Carstens D. S., Richardson G. L. Project management Tools and Techniques. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2020. – p. 446
3. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. Seventh edition. – NY: McGrow-Hill Education, 2017. – p. 659.
4. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. – Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015. – p. 360. (e-grāmata)
5. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. – Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. – p. 315. (e-grāmata)
6. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
7. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Drukātava, 2010, 133 lpp.
8. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management : An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016, 276 lpp.

9. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 2013, 929 lpp.

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
3. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006, 258 lpp.
4. Projektu vadība. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2007, 164 lpp.

5. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. ES fondi 2007.- 2013.gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2010, 122 lpp. http://zuc.zemgale.lv/images/materiali/AK100347rokasgramata.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Bizness un loģistika”. Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.