Kursa kods VadZ5084

Kredītpunkti 6

Projektu praktiskā vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Guntis Bērze

Mg. proj. mgmt.

Priekšzināšanas

Ekon5095, Projektu finanšu vadība

VadZ5078, Projektu portfeļu vadīšana

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa galvenais uzdevums ir sniegt studentiem praktiskas ievirzes padziļinātas zināšanas par projektu vadības teorijas izmantošanu projektu realizācijās fāzēs. Nostiprināt teorētisko zināšanu bāzi pamatojot to ar praktiskiem analītiskiem uzdevumiem un diskusijām. Pievērst studentu uzmanību dažādām projektu vadības procesa vadības metodēm, to pielietošanai praksē. Veicināt inovatīvu un radošu pieeju projektu vadībai un tās metožu un instrumentu izmantošanai realizēto projektu analīzē un jaunu projektu pieteikumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par projektu praktiskās vadīšanas specifiku, projekta dzīves cikla posmiem, fāzēm un to svarīgākajām vadības metodēm un šo metožu savatarpējo saistību. Zināšanas un izpratne par projektu realizācijas principiem un projektu vadīšanas metožu izvēles kritērijiem, to analīzi- patstāvīgais darbs, praktiskie darbi , (metodoloģijas izvērtēšana, projektu realizācijas piemēru izstrāde). Eksāmens
Spēj saskatīt un praktiski pielietot projekta panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādas projektu vadības metodes. Spēj noteikt un pielietot nepieciešamo metodi vai standartu efektīvai projekta realizācijai, saskatīt un analizēt projekta panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādas projektu vadības metodes un instrumentus vienotā veselumā, lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvu sasniegšanu, spēj attīstīt profesijai atbilstošas komunikācijas, saziņas prasmes. - patstāvīgais darbs, praktiskais darbs (darbs grupās, patstāvīga metožu izvēle uzdevuma izpildei), prezentācija.
Spēj metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt privātā un publiskā sektora projektus dažādās tautsaimniecības nozarēs. Spēj sadarboties un izstrādāt patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par projektu vadības procesu pētītajos standartos vai metodēs - patstāvīgais darbs, praktiskais darbs (darbs grupās, prezentācijas, diskusijas)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Projektu problēmas, mērķu analīze, formulēšana.
2. Projektu vadīšanas standarti. Darbs ar projektu vadības standartu sadaļām.
3. Projekta aktivitāšu izstrāde. Projekta procesa adaptēšanas paņēmieni.
4. Lauku atbalsta dienests.
5. Projekta iesnieguma sagatavošana, veidlapu noformēšana, pielikumu sagatavošana.
6. Projekta ieinteresēto pušu analīze.
7. Projekta finanšu resursu vadība.
8. Projektu izvērtēšana.
9. Projekta laika plānošana. Rezultātu rādītāji.
10. Projektu riska vadība.
11. Sabiedrisko attiecību un publicitātes veidošana.
12. Projektu vadības komanda. Komandas veidošanas principi un iespējas. Savstarpējā komunikācija.
13. Loģiskās struktūras matricas izstrāde, ietekmes uz vidi novērtējuma metodes, ilgtspējas novērtēšana.
14. Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. Projekta efektivitātes novērtēšanas veidi, norise un kritēriji.
15. Projekta pabeigšana. Projekta dokumentācijas un informācijas saglabāšana un arhivēšana.
16. Projekta uzraudzība un projekta atgriezeniskā saite.

Praktisko darbu saraksts:
1. Projekta problēmkoks, tā izveide un pielietojums. Mērķu formulēšanas metodes, (diskusija auditorijā, darbs grupās 1st.)
2. Projekta vadības procesa izveides un adaptācijas paņēmieni: ( literatūras studijas, konspektēšana, diskusijas, patstāvīgais darbs, prezentācija. 3st.)
3. Projekta dzīves cikla fāzes dažādu autoru skatījumā: ( praktiskais darbs auditorijā grupās. 2st.)
4. Projekta struktūras loģiskā matrica, stipro un vājo pušu analīze: ( konspektēšana, gadījuma praktiskā analīze grupās, prezentācija 1st.)
5. Vispārējās un kompleksās metodes projektu vadībā. Izvērtēšanas un kontroles metodes, to priekšrocības un trūkumi, salīdzinājums.: ( diskusijas auditorijā, prakstiskais darbs 2st.)
6. Riska vadības metodes. Risku analīzes piemēri. Risku noteikšanas un fiksēšanas metodes: ( diskusijas grupās, praktiskais darbs auditorijā grupās. 1st.)
7. Prasības vizuālajai noformēšanai darbā ar investīciju un būvniecības projektiem. Publicitātes pasākumi, iespējas to plānošana. (praktiskā uzstāšanās auditorijas priekšā. 2st.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
To veido vērtējums par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs iesniegts un prezentēts tam paredzētajā laikā;
- divi praktiskie darbi grupās semināru ietvaros;
- eksāmens tam paredzētajā laikā;
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem jābūt novērtētiem ar vismaz 4 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par lekcijās un semināros apskatāmajām tēmām (materiāli pieejami e-studiju vidē), gatavošanās praktiskajiem darbiem;
- Patstāvīgā darba un prezentācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (100% sistēma) par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs – 20%;
- prezentācija – 15%;
- Praktiskie grupu darbi – 25%.
- Eksāmens – 40%
Visi darbi jāizpilda, jāiesniedz un jāprezentē paredzētajā laikā.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2013. 589 p. ISBN 9781935589679. Nav LLU FB. Ir RTU.
2. Adkins L. Coaching Agile Teams. A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition Addison-Wesley Professional, 2010. 352 p., ISBN-10: 0321637704, ISBN-13: 978-0321. Nav liel. b-kās.
3. Kerzner H. R. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 11th edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons 1264 p., ISBN-10: 1118022270, ISBN-13: 978-1118022276 Nav LLU FB. Ir 2006. g..
4. Turner R. Handbook of Project-Based Management. 4th edition. McGraw-Hill Professional, 400 p., ISBN-10: 0071821783, ISBN-13: 978-0071821780 Nav liel. b-kās
5. Maley C. H. Project Management Concepts, Methods, and Techniques, New York; Auerbach Publications, 482 p. , ISBN-10: 1466502886. Nav liel. b-kās
6. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров Изд. 2-е. Киев : ІРІДІУМ, 2010. 208 с. Nav liel. b-kās

Papildliteratūra

1. Adkins L. Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition 1th edition Addison-Wesley Professional. 2010. 352 p., ISBN-10: 0321637704, ISBN-13: 978-0321. Nav liel. b-kās
2. Hermarij J., Bruce-Feijen T. The better practices of project management: based on IPMA competences based on IPMA competences. 3rd edition. Zaltbommel, The Netherlands: Van Haren Publishing, 2013. 660 p. ISBN 9789087537173 Nav LLU FB. Ir RISEBA
3. Kerzner H. R. Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance. 2nd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 436 p.ISBN 978-1118524664. Nav LLU FB. Ir LNB

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Finanšu ministrijas vietne. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: www.esfondi.lv
2. Project Management Institute. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: http://www.pmi.org/
3. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija. [Tiešsaiste] [Skat.int. 24.02.2017]. Pieejams: http://ipma.ch/

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmā „Projektu vadība" profesionālās kompetences obligāto kursu studijās.