Kursa kods VadZ5083

Kredītpunkti 6

Projektu vadīšanas metodoloģija

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2023

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa galvenais uzdevums ir iepazīstināt studentus ar pasaulē atzītajiem un plašāk pielietotajiem projektu vadības standartiem, metodēm un instrumentiem. Paaugstināt studentu kompetenci, izvēloties un pielietojot dažādas projektu vadības metodes un instrumentus projektu realizācijas laikā. Iemācīties saskatīt un aprobēt savā darbā metodes, ar kuru palīdzību var sasniegt vislielāko efektu. Prast mainīt un manipulēt ar projektu vadības instrumentiem vadoties no situācijas un izvēlēties radošu pieeju projektu vadības procesa realizācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par projektu vadīšanas metodēm un standartiem, projekta dzīves cikla posmiem un to svarīgākākajām analīzes, realizācijas un uzraudzības metodēm. Pārzina un izprot projektu realizācijas principus un projektu vadīšanas metožu izvēles kritērijus, iesaistītās puses, analīzes un plānošanas metodes. Zināšanas par projektu vadības metodēm, standartiem, analīzes un plānošanas metodēm, ieinteresētajām pusēm, projektu monitoringa metodēm, projekta noslēgšanas metodēm - patstāvīgais darbs, pārbaudes darbs, prezentācija, eksāmens.
Spēj patstāvīgi izanalizēt un salīdzināt projektu vadības rīkus un dot savu vērtējumu to izmantošanā. Spēj noteikt nepieciešamo metodi vai standartu efektīvai projekta realizācijai, pielietot metodes un rīkus projektu padziļinātā analīzē. Spēj saskatīt un analizēt projekta panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt. Spēj attīstīt profesijai atbilstošas komunikācijas, saziņas prasmes - Patstāvīgais darbs, praktiskais darbs (darbs grupās, patstāvīga metožu izvēle uzdevuma izpildei), prezentācija.
Spēj metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt privātā un publiskā sektora projektus dažādās tautsaimniecības nozarēs. Spēj sadarboties un izstrādāt patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par projektu vadības procesu pētītajos standartos vai metodēs - visas iepriekšējās metodes akumulatīvi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Projektu attīstības vēsture. Jēdzieni un definīcijas. (1 stunda)
2. Projekta dzīves cikls. (1 stunda)
3. Projektu vadīšanas standarti. Projektu vadītāju sertifikācija. (1 stunda)
4. ES struktūrfondu un citu finanšu avotu izmantošanas saistošie dokumenti un iesaistītās institūcijas. (1 stunda)
5. Projekta idejas identificēšana - pirmsprojekta situācijas izpēte, situācijas analīzes metožu pielietojums. (2 stundas)
6. Projekta ieinteresēto pušu analīze. (1 stunda)
7. Darba metodes projekta izstrādes un īstenošanas komandai. 2 stundas)
8. Projekta problēmas un mērķa noteikšana. Projekta mērķu būtība, mērķu definēšana un saskaņotība. (1 stunda)
9. Horizontālās prioritātes. Projekta parametru plānošana. Projekta stratēģijas izvēle. (2 stundas)
10. Projekta rezultātu plānošana. Rezultātu rādītāji. (2 stundas)
11. Nosacījumi projekta saturam - horizontālās prioritātes, ilgtspējība u.c.. (1 stunda)
12. Publicitātes pasākumi un to plānošana. Projektu vizuālā identitāte. (2 stundas)
13. Komunikācijas plānošana. ES fondu komunikācijas mērķi. Komunikācijas kanāli. (1 stunda)
14. Projekta struktūrplāna izstrāde. Aktivitātes, apakšaktivitātes. (1 stunda)
15. Projekta resursi un to plānošanas metodes. Projekta parametru plānošana. (3 stundas)
16. Projekta organizatoriskā struktūra. Projekta uzraudzība un regulēšana. (2 stundas)

Praktisko darbu saraksts:
1. Projekta definīcija. Projekta jēdziens, projektu vadības būtība. (2 stundas)
2. Projektu vadības standarti. IPMA standarts. PMBook PM vadlīnijas. PRINCE2 projektu vadības standarta galvenās vadlīnijas. M2P standarts. (4 stundas)
3. Pārbaudes darbs (2 stundas)
4. Projekta dzīves cikla fāzes dažādu autoru skatījumā. (2 stundas)
5. Projekta vadības metožu pielietojums: struktūras loģiskā matrica, stipro un vājo pušu analīze. (4 stundas)
6. Vispārējās un kompleksās metodes projektu vadībā. Izvērtēšanas un kontroles metodes, to priekšrocības un trūkumi, salīdzinājums (6 stundas)
7. Pārbaudes darbs (2 stundas)
8. Projekta realizācijas mērķu un stratēģijas izstrāde. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
To veido vērtējums par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs iesniegts un prezentēts tam paredzētajā laikā;
- praktiskais darbs grupās semināru ietvaros;
- pārbaudes darbs;
- eksāmens tam paredzētajā laikā;
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem un pārbaudes darbiem jābūt novērtētiem ar vismaz 4 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par lekcijās un semināros apskatāmajām tēmām (materiāli pieejami e-studiju vidē), gatavošanās praktiskajiem darbiem;
- Patstāvīgā darba un prezentācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (100% sistēma) par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgais darbs – 20%;
- prezentācija – 10%;
- praktiskais grupu darbs – 20%.
- pārbaudes darbs – 10%
- eksāmens – 40%
Visi darbi jāizpilda, jāiesniedz un jāprezentē paredzētajā laikā.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2013. 589 p. ISBN 9781935589679.
2. Adkins L. Coaching Agile Teams. A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition Addison-Wesley Professional, 2010. 352 p. ISBN-10: 0321637704, ISBN-13: 978-0321.
3. De Bono E. Sešas domāšanas cepures. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 199 lpp.
4. Maley C. H. Project Management Concepts, Methods, and Techniques. New York; Auerbach Publications. 482 p. ISBN-10: 1466502886.

Papildliteratūra

1. The standard for program management. Project Management Institute. 3rd ed. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, 2013. 176 p. 2. Raydugin Y. Project Risk Management: Essential Methods for Project Teams and Decision Makers. 1st edition. Wiley. 2013. 400 p. ISBN-10: 1118482433, ISBN 978-1118482438.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Finanšu ministrijas vietne. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.12.2023.]. Pieejams: www.esfondi.lv
2. Project Management Institute. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.12.2023.]. Pieejams: http://www.pmi.org/
3. Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.12.2023.]. Pieejams: http://ipma.ch/

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”