Kursa kods VadZ5082

Kredītpunkti 3

Cilvēkresursu vadība projektos

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums05.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ5061, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Cilvēkresursu vadība projektos ir starpdisciplinārs studiju kurss, kura satura apguve vērsta uz personāla vadības organizatoriskajiem un psiholoģiskajiem procesiem projektos. Tiek apskatīti cilvēkresursu vadīšanas principi, metodikas un prakse, ņemot vērā projektu īstenošanas specifiku. Projekta komandas veidošanas un vadīšanas metodikas tiek skatītas organizācijas kultūras un psiholoģijas atziņu kontekstā. Projekta komandas vadības metodoloģijas apguve tiek nostiprināta ar situāciju modelēšanu analītiskos uzdevumos un praktiskos treniņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina koncepcijas par cilvēkresursu vadības funkcijām un psiholoģiskajiem procesiem, to izpēti, plānošanu, vadīšanu, pilnveidi, par efektīvu komandas darbu nosakošajiem faktoriem.
Prasmes - prot izvērtēt cilvēkresursu vadības kvalitāti, formulēt aktuālos uzdevumus un izstrādāt procesu pilnveidošanas vadlīnijas projektos; prot izmantot dažādas cilvēkresursu plānošanas, meklēšanas, atlases, darba analīzes, motivēšanas un novērtēšanas metodes; prot saliedēt indivīdus komandas darbam projekta uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai.
Kompetences – spēj iegūt un interpretēt informāciju par projekta komandas attiecību veidošanas procesiem un to problēmām, un organizēt projekta komandas virzību uz noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju temati.
1. Cilvēkresursu vadība un tās īstenošanas pieejas.
2. Cilvēkresursu vadības specifika projektos.
3. Grupas un komandas jēdzieni.
4. Organizācijas kultūra nozīme projekta norisē, kultūras atšķirības starptautiskos projektos.
5. Komandas vadības kompetence projekta vadītāja darbā.
6. Komandas veidošana.
7. Komunikācijas organizācija projektu komandā.
8. Starppersonu komunikācija komandā.
9. Lēmumu pieņemšana projekta komandā.
10. Konfliktu vadīšana.
11. Projekta komandas motivācija.
12. Projekta komandas vadīšanas kompetenču paaugstināšana.

Praktisko darbu/semināru temati :
1. Personāla vadības koncepciju salīdzinoša analīze (individuāls darbs un grupu diskusija, 1 h).
2. Tipisko projekta situāciju identificēšana un analīze (grupu darbs un diskusija, 1h).
3. Efektīvas komandas „portreta” veidošana (grupu darbi un to prezentācija, 1h).
4. Kultūras un tradīciju atšķirības un ietekmes starptautiskā projektā (grupu darbs un diskusija, 1h)
5. Cilvēkresursu vadības problēmmu risinājumi ar AGILE metodi, Firo aplis.
6. Uzvedības stilu tests, tā rezultātu analīze un izmantošana iespējas komandas veidošanai (individuālais un grupu darbs, 2h).
7. Konsultatīvās klausīšanās treniņš (darbs mazajās grupās, 1 h).
8. Lēmumu pieņemšana konfliktsituācijās. Situācijas analīze (darbs grupās, diskusija, 2h).
9. SCORE modeļa pielietojums (grupu darbs un diskusija, 1h).
10. Tests ( 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Test, evaluation proportion 30%, evaluation period – in the time provided for the test.
Independent work, evaluation proportion 30%, evaluation deadline - submitted within the specified time.
Analysis of the situation, evaluation proportion 40%, evaluation period - the time of the lessons devoted to the topic.
10% corresponds to one point on the 10-point study results evaluation scale.
Test evaluated by mark, cumulative score ( 100% )

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tests - cilvēkresursu vadības koncepcijas, funkcijas un psiholoģiskie procesi.
Patstāvīgais darbs -cilvēkresursu vadība projektos problemātika- zinātniski pētnieciskais darbu apkopojums, izmantojot zinātniskās datu bāzes un starptautisko zinātniski-pētniecisko konferenču rakstus.
Situācijas analīzes novērtējums- cilvēkresursu vadības projektos problēmsituācijas analīze un iespējamie risinājumi, lietojot Agile, Score, FIRO metodes un pieejas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi testā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Situācijas analīze un novērtējums vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar problēmu izpratni, risinājumiem projekta komandā, lietojot Agile, Score, FIRO metodes un pieejas.

Obligātā literatūra

1. Managing People in Projects for High Performance: Behavioural Approach to Productive Project Teams 1st ed. Springer Verlag, Singapore, 2023, 165 p.
2. Malachowsky S.Project team leadership and communication. Rochester: Lintwood Press, 2018, 233 p.
3. Belling S. Succeeding with Agile Hybrids : project delivery using hybrid methodologies. Apress Media, 2020, 157 p.
4. Terry S. Strategic project management made simple : practical tools for leaders and teams. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2021, 224 p.
5. Dombrovska. L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība.,- Zvaigzne ABC, 2012, 212 lpp.

Papildliteratūra

1. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība.,-Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007.
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga, 2004
3. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi.,–Zvaigzne ABC,2006.
4. Reņģe V. Sociālā psiholoģija., - Zvaigzne ABC,2002, 180 lpp.
5. Nordqvist S. Team-based organizations: working conditions and methods in project teams and self-managing groups ; Department of Psychology Stockholm University. Stockholm : Stockholm University, 2002
6. Lyman W. Porter, Gregory A. Bigley, Richard M. Steers. Motivation and work behaviour / Boston [etc.] : McGraw-HillIrwin, 2003, . 635 pp
7. Charles J. Margerison Team leadership: a guide to success with Team Management Systems] /. London: Thomson, 2002.
8. William G. Dyer, W. Gibb Dyer Jr., Jeffrey H. Dyer ; foreword by Edgar H. Schein ,Team building: proven strategies for improving team performance / San Francisco, CA : Wiley : [Jossey-Bass], 2007. P.240

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. eISSN: 19389507 | ISSN: 87569728 [Tiešsaiste]. (Pieejams:https://us.sagepub.com/en-us/nam/project-management-journal/journal203528)
2. The Journal of Modern Project Management. ISSN: 2317-3963 [Tiešsaiste]. (Pieejams: http://www.journalmodernpm.com/)
3. Managing a Project Team - Free eBook in PDF Format.
[Tiešsaiste]. (Pieejams: http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlpm-team.htm
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Projektu vadība” 1. semestrī.