Kursa kods VadZ5082

Kredītpunkti 2

Cilvēkresursu vadība projektos

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums05.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author

Larisa Brokāne

Dr. psych.

Priekšzināšanas

VadZ5061, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Cilvēkresursu vadība projektos ir starpdisciplinārs studiju kurss ar mērķi pievērst uzmanību personāla vadības psiholoģiskajiem procesiem projektos. Kurss ietver dažādas zinātniskas koncepcijas par personāla vadību un efektīvu vadīšanu, kā arī partneru attiecību veidošanas procesiem, komandas darba vadības specifiku projektā. Projekta komandas vadības metodoloģijas apguve tiek nostiprināta ar situāciju modelēšanu analītiskos uzdevumos un praktiskos treniņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - pārzina koncepcijas par cilvēkresursu vadības funkcijām un psiholoģiskajiem procesiem, to plānošanu, izpēti, vadīšanu, pilnveidi, par efektīvu komandas darbu nosakošajiem faktoriem; ir izpratne par teorētisko un praktisko zināšanu saistību sekmīgā cilvēkresursu vadīšanā projektos.
• Prasmes - prot izvērtēt cilvēkresursu vadības kvalitāti, formulēt aktuālos uzdevumus un izstrādāt procesu pilnveidošanas vadlīnijas projektos; prasme izmantot dažādas cilvēkresursu plānošanas, meklēšanas, atlases, darba analīzes, motivēšanas un novērtēšanas metodes; prot saliedēt indivīdus komandas darbam projekta uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai

• Kompetence - spēj aktualizēt partneru pozitīvas attiecības un izvērtējošās attieksmes pret savu darbību, nosakot personīgos un komandas ieguvumus un ierobežojumus projektos; spēj salīdzināt un interpretēt informāciju par projekta komandas attiecību veidošanas procesiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Cilvēkresursu vadības pieeja.
2 Cilvēkresursu vadības koncepcija.
3 Cilvēkresursu darbības motivācija.
4 Cilvēkresursu komunikācija un lēmumu pieņemšana.
5 Personība kā cilvēkresursu vadības objekts.
6 Personāla kompetence.
7 Personāla darba attiecības.
8 Personāls un radošais darbs.
9 Kas ir komanda?
10 Satura un procesa aspekti projekta komandas darbā.
11 Komandas vadības kompetence projekta vadītāja darbā.
12 Komandas veidošana.
13 Komandas komunikācijas vadīšana.
14 Komandas motivēšana.
15 Lēmumu pieņemšana projekta komandā.
16 Projekta komandas vadīšanas kompetenču paaugstināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gatavošanās semināriem, izstrādāts un prezentēts patstāvīgs pētījums par aktuālu, ar cilvēkresursu vadīšanu projektos saistītu problēmu.Ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no: kursa noslēguma prezentācijas un individuālā pašnovērtējuma (40%), līdzdalības praktisko uzdevumu izpildē (1.- 8. temats – 30% un 9. - 15. temats – 30%).

Obligātā literatūra

1. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 212 lpp.
2. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 318 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 314 lpp.
2. Frīmentls, D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 126 lpp.
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Review of Administrative Sciences. ISSN: 0020-8523, Online ISSN: 1461-7226. [Tiešsaiste] [Skatīts 02.03.2017]. Pieejams: http://journals.sagepub.com/home/ras
2. Administration & Society. ISSN: 0095-3997, Online ISSN: 1552-3039. [Tiešsaiste] [Skatīts 02.03.2017]. Pieejams: http://journals.sagepub.com/home/aas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU ESAF profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadība” studentiem.