Kursa kods VadZ5081

Kredītpunkti 3

Eko uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author viesprof.

Maira Leščevica

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst padziļinātas zināšanas par eko uzņēmējdarbības teorētiskajiem aspektiem, kā arī paplašinātas zināšanas par eko uzņēmējdarbību noteicošiem un ietekmējošiem faktoriem un kritērijiem. Iegūtās zināšanas ļaus izprast “zaļās”, dalītās un ilgtspējīgās uzņēmējdarbības būtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Padziļinātas zināšanas un izpratni par eko uzņēmējdarbību kā izvēli uzņēmuma attīstībai un izaugsmei, atbilstoši uzņēmuma izvirzītajam mērķim - diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs
2. Specializētas zināšanas par eko uzņēmējdarbības problēmām un risinājumiem Latvijā – eseja
3. Spēj patstāvīgi pētīt, argumentēti izskaidrot un diskutēt par eko uzņēmējdarbības aspektiem, kā arī spēj lietot jaunas pieejas - prezentācija pētāmajā uzņēmumā
4. Prot identificēt, analizēt, grupēt eko uzņēmējdarbības ieinteresēto pušu ietekmes faktorus - praktiskais darbs
5. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot biznesa kanvas izstrādē - patstāvīgais darbs
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prezentācija
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - eseja, patstāvīgais darbs
8. Spēj sadarboties un komunicēt komandas darbā - prezentācija uzņēmumā
9. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt dažādu eko uzņēmējdarbības elementu izmantošanas lietderību uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai - diskusijas nodarbībās, eksāmens

10. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes kvalitatīvas biznesa kanvas izstrādē un realizācijā - patstāvīgais darbs, prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)


1. Ilgtspējīga attīstība (lekcija – 1 stunda)
2. Iepazīšanās ar pētāmo uzņēmumu, vizīte pētāmajā uzņēmumā (praktiskais darbs – 1stunda)
3. Ilgtspējīgas attīstības virzieni. Ilgtspējas analīze piegādes ķēdei (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Eko uzņēmējdarbības koncepcija. Diskusijas par ilgtspējas analīzes rezultātiem piegādes ķēdei (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
5. Vizīte pētāmajā uzņēmumā, rezultātu prezentēšana (praktiskais darbs - 2 stundas)
6. Eko uzņēmējdarbības būtība. Praktiskais uzdevums “Sustainable Innovation” (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Eko uzņēmējdarbības dzīves cikls. Praktiskais uzdevums “Eco-innovation” (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stundas)
8. Eko-uzņēmuma veidošana (lekcija – 2 stundas)
9. Eko uzņēmējs (lekcija – 1 stunda)
10. Eko uzņēmējdarbības vide. Eko uzņēmējdarbības ieinteresēto pušu (stakeholderu) pilnā analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Korporatīvais “zaļums” (lekcija – 1 stunda)

12. Patstāvīgā darba - Biznesa kanvas prezentācija (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Eseja (25 punkti)
• Praktiskais darbs, prezentācija uzņēmumā (25 punkti)
• Patstāvīgais darbs (Biznesa kanva) (25 punkti)
• Patstāvīgā darba prezentācija (25 punkti)


10 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Esejas - Eko uzņēmējdarbības problēmas un risinājumi Latvijā – sagatavošana.
Patstāvīgā darba (Biznesa kanva) - Biznesa ilgtspējas plānošana un attīstība – sagatavošana un prezentācija
Praktiskā darba - Ilgtspējas analīze piegādes ķēdei - sagatavošana un prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Morelli J. Environmental Sustainability: A Definition for Environmental Professionals. Journal of Environmental Sustainability, Vol. 1, issue 1, 2011. Pieejams: https://www.semanticscholar.org/paper/Environmental-Sustainability%3A-A-Definition-for-Morelli/d6bbdad853a1ce8762f9ba569a7f279d5062408c
2. Ladd A. Corporate Greening Good for the Soul, but is it Good for the Bottom line? 2010. Goodfor theSoul,Butis itGoodfor theBottom Line? Financial executive, march, 2010. Pieejams: https://hankboerner.com/news/PDFS/04.2010_FEI_IPA11862-web[1].pdf
3. Kabiraj S., Topkar V., Walke R.C. Going Green: A Holistic Approach to Transform Business. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT), Vol.2, No.3, August 2, 2010. Pieejams: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.5702&rep=rep1&type=pdf

4. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper&Raw, Publishers, Inc., 1993. 278 p.

Papildliteratūra

1. Keogh P.D., Polonsky M.J. Environmental commitment: a basis for environmental entrepreneurship? Journal of Organizational Change Management, Vol. 11, Iss. 1, 1998, p 38-49.

2. Menon A., Menon A. Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as market strategy, The Journal of Marketing, Vol 61, January, 1997.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Bizness un loģistika”