Kursa kods VadZ5080

Kredītpunkti 3

Ilgtspējīgas sadarbības vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author viesprof.

Maira Leščevica

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5092, Reģionālā ekonomika un politika

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti apgūs dažādas sadarbības un kooperācijas formas, pieejas veiksmīgai uzņēmējdarbības paplašināšanai un attīstībai. Kursa laikā tiks analizēti konkrēti gadījumi un piemēri par sadarbības problēmām, iniciatīvām, risinājumiem, attīstības iespējām. Pēc kursa apguves maģistranti būs kompetenti sadarbības organizēšanā, kas nodrošina attīstības ilgtspēju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas zināšanas un izpratne par ilgtspējīgas sadarbības formām un to priekšrocībām un trūkumiem, to izvēles pamatprincipiem atbilstoši uzņēmuma izvirzītajam mērķim - patstāvīgais darbs, eksāmens
2. Vispusīgas zināšanas par kooperācijas ilgtspējas attīstību Latvijā un pasaulē - patstāvīgais darbs, eksāmens
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos aspektus, ģenerēt un pamatot uzņēmuma ilgtspējīgas sadarbības iespējas - praktiskie darbi
4. Spēj patstāvīgi veikt ilgtspējīgas sadarbības vadības izvērsto analīzi - praktiskie darbi
5. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot ilgtspējīgas sadarbības veida izvēli - patstāvīgais darbs, eksāmens
6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un kritiski izvērtēt un analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas - praktiskie darbi
7. Spēj strādāt sadarbībā ar citiem - praktiskie darbi
8. Spēj argumentēti izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - patstāvīgā darba prezentācija
9. Spēj patstāvīgi integrēt iegūtās zināšanas, definēt un sniegt savus ilgtspējīgas sadarbības risinājumus uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā - eksāmens, patstāvīgais darbs

10. Spēj patstāvīgi veidot ilgtspējīgu sadarbību, organizējot un attīstot sadarbības uzņēmumus, tīklus, klasterus, asociācijas - patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)


1. Sadarbības/ kooperācijas izcelsme un vēsture (lekcija – 2 stundas)
2. Praktiskais uzdevums “Business cooperation: from Theory to Practise” (praktiskais darbs - 2 stundas)
3. Sadarbības līgumi/ vienošanās pamats (lekcija – 2 stundas)
4. Praktiskais uzdevums “Sustainability: The Embracers Seize Advantage (praktiskais darbs - 2 stundas)
5. Kooperācijas formas pasaulē un Latvijā (lekcija – 2 stundas)
6. Praktiskais uzdevums “Technology based entrepreneurship” (praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Kooperācijas organizācija un ilgtspēja (lekcija – 4 stundas)
8. Sadarbības veida izvēle, pamatojums, izvērsta analīze (praktiskais darbs - 2 stundas)
9. Kooperācijas finansiālie apsvērumi (lekcija – 2 stundas)
10. Izmaksu – ieguvumu analīzes metode (praktiskais darbs – 1 stunda)
11. Praktiskais uzdevums “Fundamentals of Supply Chain Management” (praktiskais darbs - 2 stundas)

12. Patstāvīgā darba prezentēšana (praktiskais darbs - 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – studiju kursa visas tēmas (40 punkti)
• Praktiskie darbi (30 punkti)
• Patstāvīgais darbs, prezentācija (30 punkti)


10 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darba sagatavošana un prezentācija - Uzņēmuma X ilgtspējīgas sadarbības vadības analīze.

Gatavošanās praktisko darbu izpildei un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Empowering metropolitan regions through new forms of cooperation. A. Otgaar, L. van den Berg, J. van der Meer, C. Speller; European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University Rotterdam. Aldershot: Ashgate Publishing, 2008. 266 p. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=45d30346-a6ad-4d4b-baa4-da29586c2626%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=269282&db=nlebk
2. Culpepper P.D. Creating Cooperation: how states develop human capital in Europe. Ithaca: Cornell University press, 2003. 239 p. (Cornell studies in political economy. ISBN 0-8014-4069-6

3. Furu P. Development and Transfer of Competence in the Multinational Corporation: Foreign Subsidaries as Centers of Excellence. Helsingfors: Swedish School of Economics and Business Admin., 2000. 185 p. (Publications of the Swedish School of Economics and Business Admin.; Nr 83). ISBN 951-555-633-3

Papildliteratūra

1. Child J., Faulkner D. Strategies of Cooperation: managing alliances, networks, and joint ventures. New York: Oxford University Press, 1998. 371 p. ISBN 0-19-877485-0
2. Managing development: understanding inter-organizational relationships. Ed. by D. Robinson, T. Hewitt, J. Harris. London: SAGE Publications, 2000. 360 p. ISBN 0-7619-6479-7
3. Michel L. Compendium on Development Cooperation Strategies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 181 p. ISBN 92-7902-359-4
4. The Emergence and Development of Clusters in Poland. Ed. by E. Bojar, Z. Olesinski. Warsaw: Difin, 2007. 208 p. ISBN 9788372517401

5. Deresky H. International Management: managing across borders and cultures: text and cases. 6th ed.Upper Saddle River: Pearson Education, 2008. 492 p. ISBN 0-13-606019-6

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Bizness un loģistika”