Kursa kods VadZ5078

Kredītpunkti 3

Projektu portfeļu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Priekšzināšanas

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par projektu portfeļu vadīšanu kā projektu vadības procesa sastāvdaļu. Studenti apgūst portfeļu vadīšanas principus un specifiku, dažādas metodes projektu portfeļa veidošanai un līdzsvarošanai. Lekcijās studenti tiek iepazīstināti arī teorētiskajām pieejām organizāciju stratēģijas veidošanā, risku vadībā un komunikācijā. Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst sistēmiskas domāšanas pieeju, lai nostiprinātu profesionālās kompetences un attīstītu spēju pieņemt lēmumus sarežģītā un neprognozējamā vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina un izprot teorētiskos portfeļu veidošanas principus un projektu izvērtēšanas metodes, kā arī portfeļu vadīšanas izvērtēšanas kritērijus – praktiskie darbi.
Spēj patstāvīgi izanalizēt organizācijas attīstības stratēģiju un kritiski izvērtēt tās saistību ar realizētajiem projektiem, spēj izanalizēt reģiona un vietējo pašvaldību attīstības stratēģijas un realizētos projektus, prot interpretēt iegūto informāciju – 1. patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
Spēj patstāvīgi izanalizēt organizācijas īstenoto portfeļu vadīšanas praksi, interpretējot iegūtos rezultātus teorētiskajā portfeļu vadīšanas kontekstā; spēj sadarboties un izstrādāt kopīgus secinājumus un priekšlikumus par portfeļu vadīšanas procesu pētītajās organizācijās – 2. patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Projektu portfeļa jēdziens un funkcijas projektu vadībā.
2. Uzņēmuma attīstības stratēģija.
3. Projektu portfeļa veidošana.
4. Projektu portfeļa vadīšana.
5. Risku vadība projektu portfelī.
6. Komunikācija projektu portfeļa vadīšanas procesā.
7. Portfeļu vadīšanas ilgtspēja.

Praktisko darbu saraksts:
1. Projektu izvērtēšanas metodes: finansiālā un vērtējošā (2 stundas)
2. Latvijas pašvaldību projektu portfeļu analīze plānošanas reģionu attīstības stratēģiju kontekstā (2 stundas)
3. Organizācijas portfeļu vadības izpētes metodoloģijas izstrāde (2 stundas)
4. Ieinteresēto pušu viedokļu saskaņošana (3 stundas)
5. Izpētes rezultātu par portfeļu vadību prezentācija grupu darbā (2 stundas)
6. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde par portfeļu vadību analizētajās organizācijās (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- divi patstāvīgie darbi iesniegti un prezentēti tiem paredzētajā laikā;
- divi praktiskie darbi grupās semināru ietvaros;
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem jābūt novērtētiem ar vismaz 4 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par lekcijās un semināros apskatāmajām tēmām (materiāli pieejami e-studiju vidē), gatavošanās praktiskajiem darbiem; - Patstāvīgo darbu izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (100% sistēma) par semestra laikā paveikto:
- 1. patstāvīgais darbs – 40%;
- 2. patstāvīgais darbs – 40%;
- Praktiskie grupu darbi – 20%.
Visi darbi jāizpilda, jāiesniedz un jāprezentē paredzētajā laikā.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015. 360 p. (e-grāmata) 2. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p. (e-grāmata) 3. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. Seventh edition. NY: McGrow-Hill Education, 2017.659 p. 4. Burke R. Project Management: Planning and Control Techniques. Fifth edition. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2013. 407 p. 5. Wysocki R.K., Bentley K. Global Complex Project Management: an Integrated Adaptive AGILE and PRINCE2 Lean Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing. 2016. 273 p.

Papildliteratūra

1. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.(e-grāmata) 2. Maltzman R., Shirley D. Driving Project, Program and Portfolio Success: The Sustainability Wheel. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2016. 216 p. (e-grāmata) 3. Thompson J. Strategic Management: Awareness&Change. Eighth edition. Australia, Cengage Learning, 2017. 650 p. 4. Dagnino G.B., Cinici M.C. Research Metfods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. New York: Routledge, 2016. 377 p. 5. Kasahara E. Practical Strategic management: how to Apply Strategic Thinking in Business. New Jersey: World Scientific Publishing, 2015. 139 p. 6. Hopkin P., Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Fifth edition. London: Kogan Page, 2018. 453 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal [tiešsaiste]. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053 2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA).[Tiešsaiste]. Pieejams: http://lnpva.lv/ 3. Project Management Institute (PMI). [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.pmi.org/ [Tiešsaiste] 4. International Project Management Association (IPMA)[Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.ipma.world/

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”