Kursa kods VadZ5073

Kredītpunkti 3

Projektu iepirkumu procedūra

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par projektu iepirkumu procedūru vadīšanas procesu kā projektu vadības procesa sastāvdaļu. Studenti apgūs projektu iepirkumu procedūru vadības principus, tiesisko regulējumu, iepazīsies ar publisko iepirkumu plānošanas un izpildes specifiku. Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar projektu iepirkumu procedūru vadīšanas teorētisko ietvaru. Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst prasmes organizēt iepirkumu procesu projektos, lai nostiprinātu profesionālās kompetences un attīstītu spēju plānot, organizēt un īstenot iepirkumus projektu vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūs sekojošus studiju rezultātus:

zināšanas - pārzina un izprot teorētiskos projektu iepirkumu vadīšanas procesa soļus un principus; pārzina un izprot projektu iepirkumu procesa sastāvdaļas, dokumentāciju un tiesisko regulējumu ((projektu iepirkumu plāna izstrāde, projekta iepirkuma procedūras izvēle, iepirkuma dokumentācija – nolikuma, tehniskās specifikācijas sagatavošana).

prasmes - spēj patstāvīgi noteikt projekta iepirkuma vajadzību, piedāvājuma izvēles kritērija noteikšana; spēj patstāvīgi izanalizēt projektā piemērojamā iepirkuma procedūru un metodes (darbs grupās, patstāvīga procedūru un metožu izvēle).

kompetence - spēj patstāvīgi sastādīt projekta iepirkuma plānu, noteikt piemērojamo iepirkuma procedūru; spēj sadarboties un izstrādāt kopīgus secinājumus un priekšlikumus par projekta iepirkuma vadīšanas procesu organizācijās (patstāvīgs darbs, darbs grupās, prezentācijas, diskusijas, ieskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju temati:

1. Publiskā iepirkuma jēdziens, tā izpratne un tiesiskais regulējums.
2. Publiskā iepirkuma organizēšana. Decentralizētie un centralizētie iepirkumi, elektroniskais iepirkums.
3. Publiskā iepirkuma metodes.
4. Pasūtītāja un pretendenta jēdzieni.
5. Publiskā iepirkuma process un norise.
6. Publiskā iepirkuma līgums.
7. Publisks iepirkums ES projektos. Iepirkumu turpmāka attīstība un perspektīvas.

Praktisko darbu/semināru temati:

1. Profesionālās nozares rekomendāciju/vadlīniju piemērošana iepirkumu organizēšanā, to praktiskā nozīme (2 stundas).
2. Cilvēkresursu profesionalitātes nozīme publiskajā iepirkumā (1 stunda).
3. Publiskā iepirkuma regulējuma ietekme uz konkurenci (1 stunda).
4. Konkurences problēmātika publiskajos iepirkumos (2 stundas).
5. Korupcijas izpausmes formas un riski projektu iepirkumu procedūrās (1 stunda).
6. Kandidātu un pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēles kārtība projektu iepirkumos (2 stundas).
7. Izpētes rezultātu par projektu iepirkumu vadības aspektiem prezentācija grupu darbā (2 stundas).
8. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde un aprobācija par iepirkumu vadību projektā (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts projekta iepirkumu plāns, dokumentācijas sagatavošana (30% vērtējuma īpatsvars).
Izstrādāts un iesniegts viena iepirkuma tehniskā specifikācija (30% vērtējuma īpatsvars).
Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi par projektu iepirkumu vadīšanas procesu organizācijās. Nokārtota ieskaite (40% vērtējuma īpatsvars).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrāde (pierādot teorētiskās literatūras apguvi) - izstrādāts un aizstāvēts projekta iepirkumu plāns, dokumentācijas sagatavošana, tehniskā specifikācija – prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto (100% sistēma):
- 2 izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgie darbi tiem paredzētajā laikā – 60%;
- ieskaite paredzētajā laikā – 40%.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Kriviņš A. Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā: mācību grāmata. Rīga: SIA “Drukātava”, 2015.gads, 389.lpp.
2. Lember V., Kattel R., Kalvet T. Public Procurement, Innovation and Policy: International Perspectives. New York: Springer Science & Business Media. 2014.- p. 309. (e-grāmata).
3. LR “Publisko iepirkumu likums”. Latvijas vēstnesis, Nr.2016/254.1, 2016.gads.
4. MK noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, Latvijas vēstnesis, Nr.2017/129.2, 2017.gads.

Papildliteratūra

1. European Commission study "Strategic use of public procurement in promoting green, social and innovation policies", PWC: 2015, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a5a4873-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en [Tiešsaiste].
2. Gaile D. Vadlīnijas atklāta konkursa veikšanai piemērojot Publisko iepirkuma likumu. IUB: 2015.gads. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_AK_2013_0.pdf [Tiešsaiste].
3. Gaile D. Par zemākās cenas kritēriju. IUB: 2014.gads. Pieejams: http://zurnalsiepirkumi.lv/par-zemakas-cenas-kriteriju/ [Tiešsaiste].
4. Gasik S. Are Public Projects Different than Projects in other Sectors? Premliminary Results of Empirical Research. 2016. Pieejams: https://www.sciencedirect.com.ezproxy.llu.lv/science/article/pii/S1877050916323432 [Tiešsaiste].
5. Lauku atbalsta dienests. Iepirkuma veikšanas vadlīnijas. LAD: 2014. gads. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/ [Tiešsaiste].
6. Latvijas būvnieki. Rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai. LB: 2017.gads. Pieejams: http://www.latvijasbuvnieki.lv/content/uploads/2017/09/rg_db_vadlinijas-v-1-2-docx.pdf [Tiešsaiste].
7. Publiskais iepirkums. Norādījumi praktizējošiem speciālistiem. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2015. gads. Pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_lv.pdf [Tiešsaiste].

Periodika un citi informācijas avoti

1. OECD publikācijas par publisko iepirkumu ziņojumiem: http://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/ [Tiešsaiste]
2. Iepirkumu uzraudzības birojs, https://www.iub.gov.lv/ [Tiešsaiste]
3. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/ [Tiešsaiste]
4. Žurnāls „Iepirkumi”, https://zurnalsiepirkumi.lv/ [Tiešsaiste]
5. Journal of Public Procurement, https://www.emeraldinsight.com/ [Tiešsaiste]

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība”.