Kursa kods VadZ5046

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss aptver vadīšanas zinātniskās domas un jaunāko tendenču izpratni, izvēles iespējas un pielietojumu lēmumu pieņemšanā vadot uzņēmumus (organizācijas) dinamiskos un nenoteiktības apstākļos. Kā arī vadīšanas procesa un vadīšanas funkciju pielietojumu balstoties uz iekšējās vides un apkārtējās vides ietekmes (tai skaitā resursu ierobežotības) apstākļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zina un izprot vadīšanas teorijas, to pielietojumu un mijiedarbību ar uzņēmuma iekšējās un ārējās vides elementiem - tests, praktiskais darbs
2. Zināšanas un izpratne par vadīšanas sistēmām uzņēmuma un organizācijās un vadītāja lomu lēmumu pieņemšanas procesā - patstāvīgais darbs
Profesionālās prasmes:
1. Spēj izskaidrot citiem vadīšanas procesu un lēmuma pieņemšanas metodi - darbs grupās
2. Spēj iegūt informāciju, izstrādāt un novērtēt lēmumu pieņemšanas ceļus ietverot jaunas pieejas - patstāvīgais darbs, gadījumu analīze
3. Spēj attīstīt komandas darbu pielietojot radošās spējas un līderību - praktiskais darbs grupās
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - darbs grupā, patstāvīgais darbs
2. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - darbs grupā
3. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus - praktiskais darbs, gadījumu analīze
Kompetence
1. Spēj kritiski izvērtēt un argumentēti diskutēt par vadīšanas teoriju pielietojumu vadīšanas procesos lēmumu pieņemšanai - praktiskais darbs, grupu darbs

2. Spēj patstāvīgi vadīt, būt līderim un attīstīt uzņēmumu (organizāciju), dinamiski mainīgos apstākļos - praktiskais darbs, grupu darbs

Kursa saturs(kalendārs)


1. Vadīšanas jēdzieniskais saturs - vadīšanas funkcijas; prasmes; pārvaldības veidi; vadītājs; vadītāja sniegums; vadīšanas inovācijas – jaunas pieejas, kaunas kompetences; vadīšanas loma un mijiedarbība ar sabiedrību. (lekcijas- 2 h; praktiskie darbi- 2 h)
2.Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās un likumsakarības. Zinātniskā vadīšanas skola; vadīšanas klasiskā vai administratīvā skola; cilvēcisko attiecību skola; izturēšanās zinātņu (biheviārā) skola; kvantitatīvā (vadīšanas zinātņu) skola Vadīšanas teorijas un prakses attīstības īpatnības pasaules dažādos reģionos. 21.gs. aktuālākās vadīšanas tendences – sistēmu teorija; inovatīvā vadība; tehnoloģiju pārvaldība; mainīgā vadīšana. (lekcijas- 2 h; praktiskie darbi- 1 h)
3. Vide, kā vadīšanas objekts -ārējā vide, kas ietekmē vadīšanas procesus; iekšējā vide: korporatīvā kultūra, iekšējās vides virzītāji, iekšējās vides veidošana pret ārējiem prasītājiem. (lekcijas – 2 h; praktiskie darbi – 2h)
4. Plānošanas un lēmumu pieņemšana uzņēmumā (organizācijā) Vadītāja loma plānošanā un plānošanas procesā. Lēmumu pieņemšana uzņēmumā (organizācijā). Lēmumu pieņemšanas process. (lekcijas 2 h; praktiskie darbi - 2h)
5. Organizēšanas (pārvaldības) funkcija uzņēmumos (organizācijās). Uzņēmuma strukturālā organizēšana (pārvaldība). Strukturālās organizēšanas pieejas. Organizēšanas process un koordinācija. (lekcijas 2 h; praktiskie darbi - 2h)

6. Vadītāja, līdera loma pārmaiņu un inovāciju procesos Pārmaiņu process, pārmaiņu procesa modeļi. Organizācijas attīstība. Organizācijas attīstības aktivitātes un to tipi. (lekcijas 2 h; praktiskie darbi - 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēts viens kontroldarbs – testa veidā. Divi patstāvīgie darbi, kuri jāizstrādā patstāvīgi un jāiesniedz noteiktā patstāvīgo darbu iesniegšanas termiņā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam (18 stundas), patstāvīgo darbu gatavošana (20 stundas katram patstāvīgajam darbam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
20% kontroldarbs (testa veidā)- Vadīšanas jēdzieniskais saturs. Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās un likumsakarības.
40% patstāvīgais darbs - Ārējā vide, kas ietekmē vadīšanas procesus. Iekšējā vide: korporatīvā kultūra . Vadītāja loma plānošanā un plānošanas procesā . Lēmumu pieņemšana uzņēmumā (organizācijā).

40% patstāvīgais darbs - Vadītāja, līdera loma pārmaiņu un inovāciju procesos.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2. izd. Rīga, 2009. 384 lpp.
4. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
5. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007.
6. Clegg S.R., Courpasson D., Phillips N. Power and organizations. London ... etc.: SAGE, 2006. 457 p.
7. Donnelly J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M. Fundamentals of management. 8th ed. Homewood, IL; Boston, MA: Irwin, 1992. 840 p.

8. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2010. 561 p.

Papildliteratūra

1. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 214 lpp.
2. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 117 lpp.
3. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Rīga: Zvaigzne, 2009. 124 lpp.
4. Baye M.R. Managerial economics and business strategy. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
5. Bierman H., Bonini C.P., Hausman W.H. Quantitative analysis for business decisions. 8th ed. Homewood (IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 742 p
6. Ford J., Harding N., Learmonth M. Leadership as identity: constructions and deconstructions. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2008. 209 p.
7. Handbook of organization development. T.G. Cummings, editor. Los Angeles ... etc.: Sage Publications, 2008. 720 p.
8. Scott W. R. Institutions and organizations: ideas and interests. 3rd ed. Los Angeles etc.: SAGE Publications, 2008. 266 p.

9. Sinofsky S., Iansiti M. One Strategy: organization, planning, and decision-making. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 305 p. E-grāmata resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā ar LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119199786

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Research on Management and Business Economics. ISSN 2444-8834.
2. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973
3. International Journal of Business and Management. Canadien Center of Science and Education. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
4. Harvard Business Review: Publisher, Harvard Business School Publishing. Journal. ISSN · 0017-8012.

5. British journal of management. Oxford (UK); Malden: Blackwell Publishing. EBSCO data basis

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika” pilna laika studentiem