Kursa kods VadZ5045

Kredītpunkti 3

Plānošana un kontrolings

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss aptver visu plānošanas līmeņu un galveno sfēru raksturīgāko kontroles punktu identificēšanu un analīzi, kuras rezultātā var tikt noteikti kontrolējošie raksturlielumi. Galvenās studiju kursa priekšrocības ir sistēmzināšanu attīstīšana un veidošana. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē un kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļināts zināšanas par plānošanas būtību un nozīmi, plānošanas virzieniem un stratēģijām - tests, gadījumu analīze
2. Konceptuālas zināšanas un izpratne par plānošanas un kontrolinga rādītāju kopsakarībām - praktiskie darbi, kontroldarbs ar aprēķiniem
Profesionālās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi izmantot plānošanas teorijas pielietojumu par plānošanas un kontrolinga pieejām - gadījumu analīze, grupu darbs
2. Prot definēt plānošanas problēmas un piedāvāt uz aprēķiniem balstītus iespējamos risinājumus - praktiskie darbi, praktiskie aprēķini
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi plānot un strukturēt mācīšanos - tests, kontroldarbi ar aprēķiniem
2. Spēj sadarboties un komunicēt - grupu darbs
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt plānošanas problēmas, izstrādāt detalizētu uz aprēķiniem balstītu plānu - kontroldarbi ar aprēķiniem, tests, grupu darbs

2. Spēj patstāvīgi risināt plānošanas problēmas un pielietot kontrolinga metodiku lēmumu pieņemšanā - kontroldarbi ar aprēķiniem

Kursa saturs(kalendārs)


1. Plānošanas būtība, nozīme un funkcijas. Plānošanas līmeņi un plānošanas atbildības/ funkcionālās sistēmas. (lekcijas- 2 h)
2. Plānošanas metodoloģija. Plānošanas principi un metodes. (lekcijas- 2h; praktiskie darbi- 2 h)
3. Plānu veidi un plānu līmeņi un to galvenie uzdevumi. (lekcijas- 4h; praktiskie darbi- 2 h
4. Kontrolinga būtība, funkcijas, uzdevumi, metodes un instrumenti. (lekcijas- 2h)
5. Kontrolinga instrumenti to piemērošana. (lekcijas- 1h; praktiskie darbi – 4h)
6. Kontrolinga organizēšana. (lekcijas- 1h)

7. Kontrolinga sistēmas izveide - sistēmas izveides pamatrādītāji, atskaites un uzskaites sistēmas izveide kontrolingam, rādītāju noteikšana un analīze. (praktiskie darbi – 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi kontroldarbi ar aprēķiniem. Viens grupu darbs (gadījumu analīze) un tests , kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam (20 stundas), sagatavošanās grupu darbam (6 stundas); gatavošanās kontroldarbiem ar aprēķiniem (15 stundas katram kontroldarbam).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
20% tests par plānošanas būtību, nozīmi, plānošanas virzieniem un stratēģijām ;
5% grupu darbs (gadījumu analīze) par plānošanas virzieniem un stratēģijām, stratēģiju zīmējumu;
35% kontroldarbs ar aprēķiniem par Ieņēmumu-izmaksu kontrolinga aprēķiniem konkrētai plānošanas problēmai;

40% kontroldarbs ar aprēķiniem par Produktu stratēģijas un produktu plāna problēmas risināšana ar ABC/XYZ metodi.

Obligātā literatūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Kjells G. H. Biznesa ekonomika. Rīga, 2002. 559 lpp.
4. Pramudita C.D. The Balanced Scorecard As Strategic Controlling Instrument. Introducing the Indicators-based BSC for Implementation of a Corporate Strategy From Four Different Perspectives. Anchor Academic Publishing, 2016.
5. Sliwczynski B., Kolinski A. Controlling Supply Chains: Theory and Practice Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2016. E-resurss, izdevums pieejams LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection database http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1350572&site=ehost-live
6. Salene J., Dickson L.S. Effective Planning Strategies and Proposal Writing: A Workbook for Helping Professionals. Lanham, Maryland: UPA. 2010. E-resurss, izdevums pieejams LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection database http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=546677&site=ehost-live

7. Elkin P.M. Mastering Business Planning and Strategy: The Power and Application of Strategic Thinking. London: Thorogood Publishing Ltd. 2007. E-resurss, izdevums pieejams LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection database http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=191731&site=ehost-live

Papildliteratūra

1. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
2. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīa: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.
5. Vollmann T. E., Berry W. L., Why D. C. Manufacturing planning and control systems. Homewood, IL, Irwin, 1988. 904 p.
6. Alexander J. Financial planning & analysis and performance management. Hoboken, New Jersey,John Wiley & Sons, 2018. 612 p.
7. Economics of strategy. D.Besanko, D.Dranove, M.Shanley, S.Schaefer. Hoboken, N.J. Wiley & Sons, 2017. 520 p.
8. Dagnino G. B., Cinici M. C. Research methods for strategic management: a research methods handbook. New York, Routledge, 2016. 377 p.

9. Business Performance Measurement: Theory and Practice. Ed. by A. Neely. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 366 p. E-resurss, izdevums pieejams LLU tīklā ar LLU IS parolēm datubāzē EBSCO eBook Academic Collection database http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=112576&site=ehost-live

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
3. European Journal of Management and Business Economics. ISSN 2444-8451 Elsevier data base
4. International Strategic Management Review. ISSN 2306-7748 Elsevier data base

5. European Research on Management and Business Economics. ISSN 2444-8834 Elsevier data base

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika” pilna laika studentiem