Kursa kods VadZ5018

Kredītpunkti 3

Laika menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Soci5045, Uzvedība organizācijās

Soci6014, Dzīves kvalitātes izpēte

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka darba rezultāta sasniegšanai. Studiju kursa ietvaros tiek pilnveidota studējošo izpratne par iekšējiem un ārējiem šķēršļiem un to pārvarēšanu laika plānošanā un izmantošanā. Tiek apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšanas paņēmieni un prioritāšu izvirzīšanas tehnikas. Studiju kurss attīsta studējošo prasmes pielietot konkrētus laika un darbu plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, kā arī izstrādāt personīgo laika menedžmenta stratēģiju, ņemot vērā profesionālās vides aspektus un personības īpatnības.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – padziļināt maģistrantu izpratni par laika menedžmenta nozīmīgumu un galvenajām atziņām, lai sekmētu viņu profesionālās un personiskās efektivitātes kompetenci.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Zināšanas un izpratne par laika uztveres īpatnībām, laika menedžmenta jēdzieniem un laika menedžmentu ietekmējošiem faktoriem un to ietekmi uz cilvēka privāto un darba dzīvi (patstāvīgie darbi).
Pārzina un izprot laika menedžmenta stratēģiju izveides nosacījumus, plānošanas un izpildes metodes, principus un paņēmienus un to pielietojumu (kontroldarbs).
Prasmes:
Profesionālās prasmes:
Spēj veikt pašanalīzi un novērtēšanu (patstāvīgie darbi, diskusija semināra nodarbībā).
Spēj identificēt iekšējos un ārējos šķēršļus laika efektīvai izmantošanai, tos analizēt un prot rast piemērotu risinājumu to novēršanai (patstāvīgie darbi, diskusija semināra nodarbībā).
Spēja iegūt, apkopot un analizēt informāciju un izstrādāt personīgo laika vadības stratēģiju (patstāvīgie darbi, referāts).
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (referāts, tā prezentācija, patstāvīgie darbi, darbi grupās).
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem (darbs grupā).
Spēj prezentēt veikto darbu rezultātus un pamatot savu viedokli (patstāvīgie darbi, referāts, prezentācija).
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt laika menedžmenta procesus un problēmas, izprot un spēj pielietot dažādas laika plānošanas un efektīvas izmantošanas metodes un noteikt prioritātes, spēj patstāvīgi izstrādāt laika pārvaldības stratēģiju (patstāvīgie darbi, referāts un prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Programmas izvērsts saturs (12 stundas)
1. Laika astronomiskā un filozofiskā izpratne. (1 stunda)
2. Laika menedžmenta pamatelementi. (1 stunda)
3. Sevis menedžmenta un pašvadības būtība un nozīme laika menedžmentā. (1 stunda)
4. Laika menedžmenta struktūra. (1 stunda)
5. Laika izmantošanu determinējošie objektīvie un subjektīvie faktori. (1 stunda)
6. Mērķu sistēma un determinants. (1 stunda)
7. Laika neefektīva izmantošana. (1 stunda)
8. Laika plānošanas sistēma. (1 stunda)
9. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā. (1 stunda)
10. Prioritizēšana jeb prioritāšu izvirzīšana. (1 stunda)
11. Laika taupīšanas sistēmas elementi. (1 stunda)
12. Noslēguma prezentācija: Individuālā laika pārvaldības stratēģija. (1 stunda)

Semināra nodarbību tēmas (12 stundas)
1. Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās (2 stundas).
2. Laika menedžmentu ietekmējošie faktori, laika izpratne, manas attiecības ar laiku (1 stunda).
3. Kontroldarbs: Laika menedžmenta stratēģiju izveides nosacījumi, laika menedžmentu ietekmējošie faktori, plānošanas un izpildes metodes, principi un paņēmieni un to pielietojums (2 stundas).
4. Personīgā laika budžeta un darba dienas uzdevumu izpildes analīze (2 stundas).
5. Laika plānošanas ieradumi un pielietotās metodes. Individuālo prioritāšu un mērķu audits. (2 stundas).
6. Laika izmantošanas novērtējums. Iekšējie un ārējie šķēršļi laika efektīvai izmantošanai (2 stundas).

7. Individuālās laika pārvaldības stratēģijas prezentēšana (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvu vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) var saņemt, ja ir apmeklētas lekcijas, izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi, grupu darbi, referāts un kontroldarbs.


Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs “Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās”- 15%;
Kontroldarbs “Tēmas: Laika menedžmenta stratēģiju izveides nosacījumi, laika menedžmentu ietekmējošie faktori, plānošanas un izpildes metodes, principi un paņēmieni un to pielietojums”- 30%;
Patstāvīgais darbs “Personīgā laika budžeta un darba dienas uzdevumu izpildes analīze”- 20%;
Individuālā laika pārvaldības stratēģija- Referāts (25%) un prezentācija (10%).

Obligātā literatūra

1. Allens D. (2017). Mērķa sasniegšana. Zoldnera izdevniecība, 256 lpp.
2. Grīns A. (2010). Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 135 lpp.
3. Kovejs, Stīvens R. (2013). Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 367 lpp.
4. Losons K. (2010). Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 120 lpp.
5. Psiholoģija 2. (2015). 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 304 lpp.
6. Rība A. (2020). Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 127 lpp.
7. Senyucel Z. (2009) Managing the Human Resource in the 21st Century,77 p. Pieejams: http://worldwideuniversity.org/library/bookboon/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
8. Successful Time Management (2010). MTD Training, 57 p.
9. Šeinovs V. (2015). Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 301 lpp.

10. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. (2017). Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 650 p.

Papildliteratūra

1. Breitberga N. (2011). Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 126 lpp.
2. Dispenza Dž. (2015). Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 286 lpp.
3. Drukers P.F. (2011). Efektīvs vadītājs. Zoldnera izdevniecība, 220 lpp.
4. Dženkinss W., Viljamsons D. (2016). Stratēģiskā vadība un biznesa analīze. Otrais izdevums. NY: Routledge, 297 lpp. ISBN 978-1-138-81765-4
5. Džordžs M. (2017). Septiņi AHĀ! pret stresu. Vieda, 137 lpp.
6. Human resource management, innovation and performance (2016). New York, NY: Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan, 352 pp.
7. Kasahara E. (2015). Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 139 lpp.
8. Makčesnijs K., Kovejs Š., Halings Dž. (2018) 4 izpildes disciplīnas: īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 320 lpp.
9. Praude V. (2012). Menedžments. 1. grāmata. Rīga: Burtene. 498 lpp.
10. Praude V. (2012). Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 307 lpp.
11. Psihosociālā darba vide (2010). Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 155 lpp.
12. Robinsa M. (2019). 5 sekunžu likums. Rīga: Zvaigzne, 238 lpp.
13. Tourangbam D. K. Time Management. New Delhi: Vij Books India Private Limited, 2011. 206 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/kdhk
14. Nelson L.Dr. Living With Stress. [N.p.]: Marshall Cavendish International [Asia] Pte Ltd, 2015. 79 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/erga
15. Prakash R.V.Time Management for New Employees. Birmingham, UK: Impackt Publishing, 2015. 120 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/gb1j
16. Fleet D.D. Quality Time: Productivity Through Time Management. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2020. 97 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/2q7w

17. Greiner N. Stress-Less Leadership. Irvine, California: Entrepreneur Press, 2019. 280 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/zfo7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Butler F. Images and Objects Active Methodology Toolkit 4. Hedmar: Partnership for Education and research about Responsible Living, 2012. 40 lpp.
2. Dienas Bizness. Rīga: Izdevniecība Dienas Bizness SIA. ISSN: 1407-2041.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.