Kursa kods VadZ5001

Kredītpunkti 3

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

VadZ5055, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas projektu izstrādē un vadīšanā par šādiem aspektiem: projektu vadības principiem un metodēm, projekta dzīves ciklu, projekta plāniem, projekta organizāciju, datorrīku izmantošanu projektu plānošanā, vadīšanā un uzraudzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un padziļināti izprot projektu plānu izstrādes būtību, terminoloģiju - diskusija nodarbībā, kontroldarbs
- Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās - praktisko nodarbību uzdevumu izpilde
- Paplašinātas zināšanas un iemaņas par projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos - praktisko nodarbību uzdevumu izpilde
- Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas inicializāciju, profesionāli argumentēti pamatot problēmas aktualitāti - praktiskie darbi, grupu darbi
- Prot profesionāli veikt projekta plānojumu, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - darbs grupā, patstāvīgais darbs
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas par projekta plāna elementiem - darbs grupā, patstāvīgais darbs
- Spēj prezentēt izstrādātos projekta plānus – prezentācija
- Spēj profesionāli pamatoti identificēt, formulēt un analizēt problēmas situācijas - praktiskie darbi, grupu darbs
- Spēj iniciēt, plānot un izstrādāt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs
- MS Project vides izmantošana projekta plānu izstrādē - praktiskie darbi, kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadīšanas vēsturiskie aspekti, terminoloģija. (Lekcija 1 stunda)
2. Projektu kategorijas. (Lekcija 1 stunda)
3. Projektu organizēšana. (Lekcija 1 stunda)
4. Projekta hartas izstrāde. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Projekta plānošanas metodoloģija. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stunda)
6. Projekta uzraudzība. Projekta noslēgums. (Lekcija 1 stunda)
7. Riski projektu vadīšanā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Projekta portfelis kā uzņēmuma stratēģiskās vadības instruments. Projektu portfeļu struktūras. (Lekcija 1 stunda)
9. Standarti projektu vadīšanā. (Lekcija 1 stunda)
10. Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 5 stundas)
Kontroldarbs: Uzdevumu izpilde MS Project programmā.(1 stunda)

Prezentācijas (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido:
identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots un prezentēts projekts (individuāli vai grupā līdz 3 cilvēku sastāvā), projekta plānu izveide MS Project vidē; kontroldarbs.

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, projekta plānu izveide MS Project vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 20 punkti;
Izstrādātais projekts – 20 punkti;
Datorrīku izmantošana projektu izstrādē – 20 punkti;
Aktivitātes nodarbībās – 20 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 20 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, 589pages, ISBN13: 9781935589679
2. Carstens D. S., Richardson G. L. Project management Tools and Techniques. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2020. – p. 446
3. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. Seventh edition. – NY: McGrow-Hill Education, 2017. – p. 659.
4. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. – Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015. – p. 360. (e-grāmata)
5. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. – Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. – p. 315. (e-grāmata)
6. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
7. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
8. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management : An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 lpp.

9. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 2013. 929 lpp.

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.
3. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. Rīga: Denova, 2003, 125 lpp.
4. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls. Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp.

5. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010, 51 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība”, akadēmiskā maģistra studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.
Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.