Kursa kods VadZ4085

Kredītpunkti 1.50

Dizaina stratēģijas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VadZB007 [GVADB007] Dizaina stratēģijas

Kursa anotācija

Studiju kursa laikā tiek apgūtas praktiskas zināšanas un prasmes teorētisko zināšanu pielietošanai dizaina produkta izveidē, pētot klientu vajadzības, tirgus tendences, klientu vēlmju un vērtību ķēžu attīstību. Studenti strādā grupās, veidojot izvēlētā dizaina produkta/pakalpojuma mārketinga kompleksu, veicot tirgus segmentu/nišu izvēli, pamatojot cenu politikas principus un biznesa modeļa izvēli. Studenti apgūst savu īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību kompleksa veidošanas iemaņas. Kursa apguves gaitā studējošie attīstīs spējas radoši domāt, tiks apgūtas pētniecības un praktiskās uzņēmējdarbības, kā arī komandas darba iemaņas un prezentācijas prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – Par inovatīvu produktu attīstīšanas instrumentiem, par komandas darba dinamiku, par stratēģiju un biznesa modeļu veidiem, par mārketinga stratēģijas vietu un lomu dizaina produktu attīstībā, par klienta/patērētāja īpatnībām un ar tām saistītiem stratēģiskajiem lēmumiem, kā arī par īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību attīstīšanas stratēģijām. Zināšanas tiks novērtētas, vērtējot iesniegto grupas darbu, un noslēguma prezentāciju;
Prasmes – Izveidot inovatīvu dizaina produktu/pakalpojumu, analizējot klienta vajadzības un vēlmes, izvēlēties izveidotajam produktam atbilstošu biznesa modeli un mārketinga stratēģisko plānu, kā arī komunicēt ar iesaistītajām pusēm. Prasmes tiek novērtētas, vērtējot iesniegto grupas darbu, un noslēguma prezentāciju;
Kompetence – Inovatīvu produktu attīstīšanas instrumentu lietošanā. Izvēlētās inovatīvā dizaina produkta attīstīšanas stratēģijas atbilstības novērtēšana, stratēģisko aktivitāšu un lēmumu pamatotības noteikšana, stratēģisko plānu izveide un ieviešana. Kompetences tiek novērtētas, vērtējot iesniegto grupas darbu, un noslēguma prezentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Dizaina produkts - prasību definēšana. Grupas mijiedarbības tests grupu veidošanā
2. Produkta attīstīšanas darba grupas veidošana, stratēģiskā vadīšana. Uzdevumu definēšana.
3. Klienta/patērētāja vajadzības, vēlmes, ieguvumi. Produkta koncepts.
4. Inovatīvu produktu attīstības instrumentu pielietojums produkta attīstīšanai
5. Produkta/pakalpojuma koncepta veidošana
6. Vērtību ķēde. Konkurences priekšrocības.
7. Produkta plānošana un stratēģiskie lēmumi
8. Mārketinga komplekss dizaina produktam
9. Finanšu plāns dizaina produktam
10. Dizaina produkta prezentācija

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs vērtējums:
Nodots (iesūtīts, augšupielādēts e-studiju vidē, izdrukāts) dizaina produkta mārketinga stratēģijas plāns

Aizstāvēta dizaina produkta prezentācija – grupas kopdarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs:
• Dizaina produkta mārketinga stratēģijas plāns
Patstāvīgie darbi

• Sagatavota dizaina produkta prezentācija – grupas kopdarbs, visas grupas iesaiste

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gan praktiskais, gan patstāvīgais darbi nodoti (iztrūkstot kaut vienam darbam, pozitīvs vērtējums netiek izlikts)
Nodoto darbu daļa noslēguma vērtējumā:
1. Praktiskais darbs – 40%
2. Patstāvīgais darbs (dizaina produkta prezentācija – grupas kopdarbs) – 60%

Sekmīgs vērtējums, ja iegūti vismaz 50% no kopējā punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Caune J. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2008. 384 lpp.
2. Inovācijas. Tulkojums no angļu valodas, tulkojusi A. Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Papildliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2008. 151 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
3. Ulrih K.T., Eppinger S.D. Product Design and Development. 5-th ed. New York etc.: Mc Graw Hill, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
2. Kopfinansēšanas saites, piemēŗam: https://www.kickstarter.com/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība obligātajā daļā, pilnam laikam 3.kursa 5.semestris, nepilnam laikam 4.kursa 8.semestris