Kursa kods VadZ4082

Kredītpunkti 6

Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Linda Medne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

CitiP023, Viesnīcu prakse

Ekon1001, Ekonomikas teorija

Ekon2017, Grāmatvedība II

Ekon3120, Tirgzinība

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par viesmīlības uzņēmumu vidi, to ietekmējošiem faktoriem. Studiju kursa ietvaros tiek izvērtēti kritēriji, kas nosaka viesmīlības uzņēmumu finanšu un uzņēmumā ražoto produktu izmaksu rādītājus. Tiek aprēķināta optimālā produktu cena izmantojot dažādas cenu veidošanas metodes, tiek izstrādāti ekonomiskās darbības plāni turpmākajiem periodiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – izpratne par optimālas cenas veidošanos viesmīlības uzņēmumu produktiem; zināšanas par viesmīlības uzņēmumu finanšu plānošanu un pārraudzību;
• prasmes - izprot viesmīlības uzņēmuma darbības kopsakarības; prot plānot, analizēt, izvērtēt viesnīcas un restorānu ekonomiskās darbības rādītājus; prot izvēlēties un pielietot racionālas un efektīvas informācijas iegūšanas, sistematizēšanas metodes viesmīlības uzņēmuma ekonomiskās darbības izvērtēšanai; prot sintezēt iegūto informāciju, sagatavot pārskatus, prezentācijas; prot veikt izmaksu analīzi, aprēķināt viesmīlības uzņēmuma produkta cenu;
• kompetences – spēj veikt viesnīcas un restorānu izejvielu un produktu tirgus analīzi, noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus; spēj atklāt un analizēt aktuālas viesmīlības uzņēmuma darbības problēmas; spēj analizēt un izvērtēt viesnīcu un restorānu ekonomisko darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas viesmīlības nozares ekonomiskās vides raksturojums.
2 Viesmīlības uzņēmuma produkta piedāvājuma raksturojums, tā ietekmējošie faktori.
3 Viesmīlības uzņēmuma produkta pieprasījuma raksturojums, tā ietekmējošie faktori.
4 Viesmīlības uzņēmumu ekonomiskās darbības raksturlielumi, to ietekmējošie faktori.
5 Konkurence viesmīlības nozarē, konkurentu izvērtējums.
6 Viesmīlības uzņēmuma produkta cena, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes viesnīcās un ēdināšanas uzņēmumos.
7 Viesnīcu darbības raksturojošie rādītāji. Noslogojuma rādītāji. Galvenie izmaksu posteņi.
8 Viesnīcu pakalpojumu cenas veidošanās, cenu diferenciācija.
9 Ieņēmumu apjoma uzlabošanas ietekmes faktori viesnīcā.
10 Ēdināšanas uzņēmuma darbības raksturojošie rādītāji. Noslogojuma rādītāji. Galvenie izmaksu posteņi.
11 Ēdienu cenas veidošanās. Cenu diferenciācija.
12 Ēdienkartes piedāvājuma analīze.
13 Ieņēmumu apjoma uzlabošanas ietekmes faktori ēdināšanas uzņēmumos.
14 Produktu virzīšana tirgū. Pārdošanas veicināšana.
15 Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana viesmīlības uzņēmumos. Pakalpojuma sniegšanas ķēde viesmīlības uzņēmumos.
16 Viesmīlības uzņēmumu pārvaldības veidi. Ķēdes. Ķēdes viesnīcas. Pārvaldības līgums. Franšīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti studenti, kuri nokārtojuši visus 5 kontroldarbus, 3 mājasdarbus, izstrādājuši un prezentējuši referātu.
Lai students kvalitatīvi apgūtu studiju kursa vielu, starp kontroldarbiem jābūt vismaz vienas nedēļas starplaikam!
Ja visu pārbaudes darbu vidējā atzīme ir vismaz 7, tad studentam eksāmens nav jākārto (akumulējoša eksāmena vērtējuma iegūšana). Ja vidējā atzīme ir zemāka par 7, tad students kārto rakstisku eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Hayes D.K. Revenue Management for the Hospitality Industry. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011. 512 lpp.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.

4. The SAGE handbook of hospitality management. Edited by Brotherton B., Wood R.C. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 lpp.

Papildliteratūra

1. Bowie D., Buttle F. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 350 lpp.
2. Brotherton B., Wood R.C. The SAGE handbook of hospitality management. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 555 lpp.

3. Lībermanis G. Peļņa un konkurence. Rīga: Kamene, 2003. 229 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Гостиница и ресторан: бизнес и управление = Hotel & restaurant: business and management: журнал для профессионалов.Москва: Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA).
3. Турбизнес: журнал для профессионалов. Москва: Турбизнес.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” pilna laika studentiem 7. semestrī.