Kursa kods VadZ4074

Kredītpunkti 1.50

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

VadZ4062, Uzņēmējdarbības ekonomika

Aizstātais kurss

VadZK002 [GVADK002] Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Kursa darba izstrādes gaitā tiek nostiprinātas studenta teorētiskās zināšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzē. Tiek veicinātas prasmes un iemaņas uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu ietekmējošo faktoru noteikšanā, problēmu iespējamo risinājumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt teorētiskās zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības procesa un tā rezultātu izvērtēšanu konkrētā uzņēmumā - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
2. Spēj pamatot kursa darba temata aktualitāti, definēt mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās aprēķinu un pētniecības metodes tā izstrādāšanā - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
3. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju kursa darba izstrādei - kursa darbs
4. Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un pamatot priekšlikumus - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
5. Spēj patstāvīgi strukturēt kursa darba izstrādes gaitu - kursa darbs
6. Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamos uzņēmuma datus un informāciju kursa darba izstrādei - kursa darbs
7. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
8. Izprot, spēj pielietot un izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzē, spēj vispusīgi raksturot un analizēt konkrēta uzņēmuma saimnieciskās darbības procesus, patstāvīgi pielietojot saimnieciskās darbības rādītāju analīzes metodes, interpretēt iegūtos rezultātus - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana

9. Spēj patstāvīgi identificēt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi paaugstināt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Kursa darba ievada izstrāde.
4. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
5. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu.
6. Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
7. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

9. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• kursa darba izstrādāšana,
• kursa darba prezentācija,

• atbildes uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students kursa darbu atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kursa darba vadītāju. Pilnīgi noformētu, parakstītu kursa darbu students iesniedz vadītājam noteiktajā laikā. Kursa darbu vērtē kursa darba vadītājs, un, ja darbs atbilst izvirzītajām prasībām, vadītājs to akceptē aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vadītājs organizē publisku aizstāvēšanu. Aizstāvēšanas vietu un laiku nosaka kursa darba vadītājs. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Darba aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto kursa darbu un pētīto tematu. Rezultātā kursa darba vadītājs novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa darbu.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
3. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
4. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
6. Войтовский Н. Комплексный экономический анализ предприятия. Минск, 2009. 576 c.
7. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.

8. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005. 720 с.

Papildliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
6. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с.
7. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001. 683 c.

8. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
4. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
5. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
6. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
7. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

8. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas (B3 daļa) studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbības un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”.