Kursa kods VadZ4070

Kredītpunkti 4.50

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ3017, Komandas menedžments

Aizstātais kurss

VadZB003 [GVADB003] Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni, zināšanas un prasmes par projektu izstrādi un vadību, kas ietver praktiskās iemaņas par visiem projekta elementiem, projektu vadības principiem un metodēm, to skaitā projekta dzīves cikla plānošanu, projekta dokumentāciju un projekta organizāciju. Praktiskās iemaņas tiks gūtas attīstot projekta idejas, izmantojot projektu vadības metodes, izstrādājot projektu plānošanas posmus. Studenti praktiski apgūst darbu komandā, definē un plāno projektu uzdevumus, pielietojot projektu vadīšanas datorrīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un izprot projektu izstrādes būtību, jēdzienus – diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
- Zināšanas un izpratne par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās – diskusija nodarbībās, praktiskie darbi.
- Zināšanas par dažādu projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos – praktiskie darbi.
- Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas definēšanu, pamatot problēmas aktualitāti – praktiskie darbi, grupu darbs.
- Prot izstrādāt projekta plānus, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs, eksāmens.
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus – darbs grupā, patstāvīgais darbs.
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas – darbs grupā.
- Spēj prezentēt izstrādātos plānus – prezentācija.
- Spēj patstāvīgi identificēt, formulēt un analizēt problēmas – eksāmens.
- Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes – praktiskie darbi, grupu darbs.

- MS Project izmantošana projekta plānu izstrādē un izmantošanā – praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadīšanas terminoloģija un pamatjēdzieni. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Projekta vispārīgais raksturojums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Projektu mērogs, mērķi. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
4. Projekts un to realizējošā organizācija. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Projekta komanda. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Projekta uzdevuma izstrāde. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
7. Projekta plānošana. (Lekcija 3 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
8. Termiņu plānošana. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi - 1 stunda)
9. Projekta ekonomiskais pamatojums. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
10. Projekta uzraudzība un regulēšana – uzraudzības un kontroles mehānisms. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
11. Projekta noslēgums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā. (Lekcija 4 stundas, praktiskie darbi – 8 stundas)
Kontroldarbs: Uzdevumu izpilde MS Project programmā, pielietojot projektu vadīšanas metodoloģiju ( 1 stunda)

13.Prezentācijas ( 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena uzdevumu veido:
• jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;

• uzdevums MS Project vidē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, projekta plānu izveide MS Project vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 10 punkti;
Izstrādātais projekts – 10 punkti;
Datorrīku izmantošana projektu izstrādē – 10 punkti;
Aktivitātes nodarbībās – 10 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 10 punkti;
Eksāmens – 50 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, 589 pages, ISBN13: 9781935589679
2. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls. Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp.
3. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010, 51 lpp.
4. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
5. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. Seventh edition. – NY: McGrow-Hill Education, 2017. – p. 659.
6. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
7. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management: An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 lpp.

8. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 2013. 929 lpp.

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.

3. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. Rīga: Denova, 2003, 125 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.
Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.