Kursa kods VadZ4067

Kredītpunkti 6

Ražošanas procesu organizācija

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jolanta Dāboliņa

Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas ražošanas tehnoloģijās

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3115, Tirgvedība

Kursa anotācija

Studējošie studiju kursā iegūst zināšanas par ražošanas procesu būtību un likumsakarībām. Iegūst zināšanas par ražošanas procesa plānošanu, ražošanas organizācijas principiem, ražošanas procesa tipiem, formām, klasifikāciju pēc pazīmēm un izvietošanas pamattipiem. Studenti apgūst ABC analīzes metodi un EOQ modeli krājumu pārvaldībā, kas ļauj plānot un kontrolēt ražošanas faktoru optimizāciju. Spēj sastādīt ražošanas plānu un to piemērot tehnoloģiskā procesa organizācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot ražošanas procesa organizācijas būtību, jēdzienus - Patstāvīgais darbs, kontroldarbs
2. Zina un izprot ražošanas procesa organizācijas principus, to plānošanu un piemērotību konkrētiem ražošanas uzņēmumiem.- Praktiskie darbi, kontroldarbs
3. Zina un izprot ražošanas procesa likumsakarības un ražošanas vadītāja lomu uzņēmumā.- Praktiskie darbi, kontroldarbs
4. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par ražošanas procesa plānošanu, organizēšanu un kontroli.- Patstāvīgais darbs
5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par ražošanas procesa jautājumiem.- Patstāvīgais darbs
6. Spēj pastāvīgi un pamatoti izteikt slēdzienus par ražošanas procesu organizēšanas nepieciešamību un izvēlētajām metodēm - Praktiskie darbi, Patstāvīgie darbi
7. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Pastāvīgie darbi
8. Spēj patstāvīgi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju, prezentācijas izveidošanai par ražošanas procesa organizācijas tēmām - Patstāvīgais darbs
9. Spēj plānot ražošanas resursu efektīvu un racionālu izmantošanu.- Patstāvīgais darbs
10. Spēj izstrādāt ražošanas plānu, ražošanas procesa gaitu un prezentēt auditorijā - Patstāvīgais darbs

11. Spēj vadīt ražošanas procesus ražošanas uzņēmumos - Patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas procesa būtība. ( lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
2. Pakalpojums, pakalpojumu sniegšanas būtība un principi. (lekcijas – 3 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Kontroldarbs (1 stunda)
4. Ražošanas plānošana. (lekcijas – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Ražošanas organizācija. (lekcijas – 4stundas)
6. Ražošanas process. (lekcijas – 4 stundas)
7. Ražošanas procesa izvietošana. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
8. Ražošanas jauda. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Ražošanas cikls. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Materiālo resursu sagāde. (lekcijas – 4 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Kontroldarbs (1stunda)
12. Krājumu pārvaldība ražošanā. (lekcijas – 4 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas)
13. Optimālais pasūtījuma lielums. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas)
14. Ražošanas plāns. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
15. Ražošanas efektivitāte un optimizācija. (lekcijas – 2 stundas)
16. Darbaspēks. (lekcijas – 2 stundas)
17. Kontrole. (lekcijas – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)

18. Kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (40 %)
• 1.kontroldarbs – Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas būtība, plānošanas metodes, ražošanas programmas apjoma izpildes analīze 15 %)
• 2.kontroldarbs – Ražošanas organizācija, materiālo resursu sagāde, izmaksu salīdzināšanas metode, ražošanas cikls un jaudas, kapitāla aprites process ražošanas uzņēmumos saimnieciskās darbības pamatrādītāju aprēķins, analīze un novērtējums (15%)
• 3.kontroldarbs – Krājumu pārvaldība ražošanas uzņēmumā, ABC analīze un EOQ modelis, Darbaspēka pārvaldība un kontroles rādītāji ražošanas uzņēmumos (20%)
• Ražošanas programmas, ražošanas cikla, ražošanas procesa gaitas izstrāde (10%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu, kontroldarbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Praktisko darbus, kontroldarbus un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Hofs. K. Biznesa ekonomika. Rīga, 2002. 559 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp.
6. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
7. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa.A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.
8. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 218 lpp.

Papildliteratūra

1.Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko, 2000. 456 lpp.
2. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг: теория и практика. Санкт-Петербург; Москва...[ др.]: Питер., 2001. 51 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус., 2003. 448 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685

Piezīmes

Nozares profesionālais specializācijas studiju kurss (B3) daļa ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, specializācijas virzienam “Biznesa vadība”