Kursa kods VadZ4063

Kredītpunkti 18

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādes gaitā tiek sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas studenta teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības un uzņēmuma vadības jomā. Notiek studenta ekonomiskās domāšanas veidošanas veicināšana, aktuālo komercdarbības problēmu analīzes prasmes nostiprināšana, ekonomiska rakstura pētījumu un aprēķinu veikšana, komercdarbības un vadīšanas problēmu risināšana. Darba izstrādes gaitā tiek pielietotas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas, izmantotas ekonomiski statistiskās un/ vai ekonomiski matemātiskās un citas metodes, kā arī attīstītas komercdarbības un vadīšanas lēmumu pamatošanas iemaņas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt zināšanas un kritisku izpratni par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem komercdarbībā un vadībzinātnē - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.
2. Zināšanas par uzņēmējdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.
3. Spēj definēt pētījuma temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes bakalaura darba izstrādāšanā - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija.
4. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju bakalaura darba izstrādei - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija.
5. Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.
6. Spēj patstāvīgi strukturēt bakalaura darba izstrādes gaitu - bakalaura darbs.
7. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu bakalaura darba izstrādes gaitā - bakalaura darbs.
8. Spēj komunicēt ar uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami bakalaura darba izstrādei - bakalaura darbs.
9. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - bakalaura darba aizstāvēšana.
10. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas komercdarbībā un vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedalīties šo procesu izpildē, to organizēšanā un vadīšanā - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.

11. Spēj patstāvīgi pētīt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi paaugstināt uzņēmējdarbības un tās vadīšanas efektivitāti - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai
2. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
3. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
4. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
5. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
6. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
7. Bakalaura darba izstrāde
8. Bakalaura darba izstrāde
9. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana
10. Bakalaura darba pilnveidošana
11. Bakalaura darba iesniegšana institūtā un recenzēšana

12. Bakalaura darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darba izstrādāšana, sekmīga priekšaizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā un aizstāvēšana Valsts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students bakalaura darbu (apjoms datorsalikumā 50 - 55 lpp. bez pielikumiem) atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar bakalaura darba vadītāju. Sekmīgi priekšaizstāvētu un pilnīgi noformētu, ar darba vadītāja parakstu apstiprinātu darbu students iesniedz Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā vismaz 10 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas sēdes dienas. Bakalaura darba izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Jelgava, 2018.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbs jāaizstāv Valsts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes.
Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji recenzentam definēti bakalaura darba recenzijas veidlapā (veidlapa pieejama Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Jelgava, 2018.)
Studiju noslēguma darba vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no bakalaura darba recenzenta un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļu vērtējumiem.
Students nav sekmīgi aizstāvējis bakalaura darbu, ja tā vērtējums Valsts pārbaudījumu komisijā ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumiem bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas Komercdarbība un uzņēmuma vadība studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
9. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
14. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
15. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
16. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
17. George E. W., Mair H., Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
18. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
19. Tourism: the key concepts. Edited by P. Robinson. London: Rutledge, 2012. 336 p.

20. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560 c.

Papildliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”