Kursa kods VadZ4062

Kredītpunkti 6

Uzņēmējdarbības ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Laura Joma

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2108, Inovācijas vadīšana

Ekon2121, Makroekonomika

Ekon2128, Komercdarbības globalizācija

Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana

Ekon3115, Tirgvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

Soci2036, Socioloģija

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

VadZ2031, Uzņēmējdarbības likumdošana

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības resursiem, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, kā arī metodēm uzņēmējdarbības analīzei. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā, plānošanā un attīstības iespēju noteikšanā. Studenti iegūst prasmes, plānot un prognozēt uzņēmuma darbību atbilstoši definētajiem mērķiem, ekonomiskajai videi, darba tirgus situācijai un citiem ietekmējošiem faktoriem un riskiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot uzņēmējdarbības ekonomikas un tās analīzes būtību – Eksāmens
2. Zina un izprot jēdzienu uzņēmējs, uzņēmējspējas, uzņēmība un uzņēmums būtību – Eksāmens
3. Zina un izprot valsts atbalsta instrumentu izmantošanas iespējas – Eksāmens
4. Zina un izprot uzņēmējdarbības vides faktorus, to rādītājus un noteikšanas metodes - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
5. Zina un izprot kapitāla nozīmi uzņēmējdarbības attīstības iespēju plānošanā - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
6. Zina un izprot uzņēmēju sadarbības un koncentrācijas formas - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
7. Zina un izprot uzņēmējdarbības uzsākšanas procesus ietekmējošos faktorus - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
8. Prot izvēlēties un piemērot atbilstošu metodi uzņēmējdarbības vides faktoru analīzei - Praktiskie un patstāvīgi darbi
9. Prot analizēt un pamatot uzņēmējdarbību ietekmējošo faktoru statistikas datu tendences - Praktiskie un patstāvīgi darbi
10. Prot analizēt, raksturot un pamatot uzņēmējdarbības attīstību Latvijā - Praktiskie un patstāvīgi darbi
11. Prot raksturot uzņēmuma vidi un to ietekmējošus faktorus - Praktiskie un patstāvīgi darbi
12. Prot izvēlēties, raksturot un pamatot uzņēmuma atrašanās vietu - Praktiskie un patstāvīgi darbi
13. Prot noteikt, raksturot uzņēmējdarbības resursus un raksturot to ietekmi uz inovācijām un izaugsmi mazajos un vidējos uzņēmumos - Praktiskie un patstāvīgi darbi
14. Prot atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Praktiskie un patstāvīgi darbi
15. Prot prezentēt savu vai/un grupas viedokli - Praktiskie un patstāvīgi darbi
16. Prot patstāvīgi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju, prezentācijas izveidošanai par noteiktu tēmu - Praktiskie un patstāvīgi darbi
17. Spēj analizēt, novērtēt uzņēmējdarbības vidi un noteikt to ietekmējošos faktorus - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
18. Spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu darbības attīstību atbilstoši noteiktajiem mērķiem un videi - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi
19. Spēj sagatavot ekonomisko pamatojumu uzņēmējdarbības attīstības iespēju plānošanā - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi

20. Spēj analizēt uzņēmējdarbības vidi ar atbilstošām metodēm - Eksāmens, patstāvīgie un praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības ekonomikas un tās analīzes būtība. (2 stundas lekcijas, 2 stundas praktiskie darbi)
2. Uzņēmējs, uzņēmējspēja un uzņēmība. (2 stundas lekcijas, 2 stundas praktiskie darbi)
3. Uzņēmums un uzņēmējdarbības vide. (2 stundas lekcijas, 2 praktiskie darbi)
4. Uzņēmējdarbības institucionālā vide. (2 stundas lekcijas)
5. Uzņēmējdarbību ietekmējošie ārējās vides faktori un to rādītāji. (2 stundas lekcijas, 4 stundas praktiskie darbi)
6. Uzņēmējdarbību ietekmējošie iekšējās vides faktori un to rādītāji. (2 stundas lekcijas, 4 stundas praktiskie darbi)
7. Valsts pārvaldes iestāžu loma un atbalsts uzņēmējdarbībā. (2 stundas lekcijas)
8. Organizācija, iestāde un uzņēmums uzņēmējdarbības vidē. (2 stundas lekcijas)
9. Socioloģisko pētījumu nozīme uzņēmējdarbības vides analīzē. (2 stundas lekcijas, 1 stunda praktiskie darbi)
10. Uzņēmējdarbības uzsākšana un to ietekmējošie faktori. (2 stundas lekcijas, 2 stundas praktiskie darbi)
11. Uzņēmuma atrašanās vieta: būtība, nepieciešamība. (2 stundas lekcijas)
12. Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā. (2 stundas lekcijas, 3 stundas praktiskie darbi)
13. Uzņēmējdarbības resursi. (2 lekcijas, 1 stunda praktiskie darbi)
14. Kapitāla nozīme uzņēmējdarbības attīstības iespēju plānošanā. (2 stundas lekcijas, 4 stundas praktiskie darbi)
15. Ekonomiskais pamatojums uzņēmējdarbības attīstības iespēju plānošanā. (2 stundas lekcijas, 2 stundas praktiskie darbi)

16. Uzņēmēju sadarbība un koncentrācijas formu raksturojums. (2 stundas lekcijas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Ieskaite veidojas no:
- 40 % eksāmens Moodle vidē par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- 20% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par uzņēmuma X vides faktoru analīzi;
- 15% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par uzņēmuma X darbības uzsākšanas faktoru analīzi;
- 20% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par uzņēmuma X attīstības iespējām;
- 5% reģistrēts apmeklējums.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Patstāvīgajos darbos jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par tautsaimniecības nozaru statistikas datiem, to tendencēm un ekonomiskajām teorijām.

Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem un eksāmena reuzltāta.

Obligātā literatūra

1. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. 3.izdevums. Rīga, SIA J.Rozes apgāds, 2019., 602 lpp.
2. Sekaran U., Roger B. Research methods for buisness. A skill- building approach. Fifth edition. A John and Sons, Ltd, Publications, 2010, 468 lpp.

3. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga, KFI „Biznesa Komplekss”, 2005., 93 lpp.

Papildliteratūra

1. Laikraksta „Latvijas Vēstnesis” mājaslapa // www.lv.lv
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

3. Latvijas Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scopus datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com

3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”