Kursa kods VadZ4054

Kredītpunkti 3

Riska vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Madara Dobele

Ph.D.

Priekšzināšanas

Mate2030, Matemātiskā statistika

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

VadZ4038, Vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par risku un riska vadības būtību un principiem, nozīmi uzņēmējdarbībā un praktisko pielietojumu. Studiju kursā tiek apgūti riska vadības paņēmieni un risku novērtēšanas metodes, riska vadības programmas ieviešanas principi un rezultātu izmantošana lēmumu pieņemšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zināšanas par riska cēloņiem un riska faktoriem, risku pamatklasifikāciju un klasifikācijas principiem – praktiskais darbs, patstāvīgais darbs.
2. Zināšanas par riska novērtēšanas metodēm, procesu un tā posmiem, izprot risku novērtēšanas skalu nozīmi un pielietojumu – darbs grupās.
3. Zināšanas par riska vadības procesu, terminoloģiju, stratēģijām un metodēm, izpratne par uzņēmuma gatavību vadīt riskus novērtēšanu, riska kultūru un riska toleranci – kontroldarbs.
Prasmes:
1. Prot analizēt riskus pēc to klasifikācijas, identificēt risku veidu un raksturot tā ietekmi uz uzņēmuma darbību – praktiskais darbs.
2. Prot izmantot risku novērtēšanas kvalitatīvās metodes, spēj patstāvīgi veikt risku novērtēšanu, izmantojot riska novērtēšanas skalas, un veidot risku profilu, spēj ranžēt riskus, izmantojot risku karti, MARCi diagrammu un risku mijiedarbības karti, prot argumentēti izvēlēties riska profilam atbilstošu riska vadības metodi un izstrādāt riska vadības programmu – patstāvīgais darbs.
3. Spēj patstāvīgi izstrādāt lēmumu koku un argumentēti analizēt rezultātus – darbs grupās.
4. Izprot riska komunikācijas nozīmi un lomu, prot identificēt riska komunikācijas veidus un analizēt tās procesu – praktiskais darbs.
5. Prot analizēt un salīdzināt risku novērtēšanas metodes, skalu pielietojumu, prot novērtēt uzņēmuma risku profilu un noteikt risku funkcijas uzņēmumā, izprot lēmumu pieņemšanas principus riska apstākļos – kontroldarbs.
6. Globālo risku identifikācija, ietekmes un mēroga noteikšana, iespējamo risinājumu analīze – praktiskais darbs.
7. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
8. Spēj iesaistīties grupu darbos un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi, darbi grupās.
9. Spēj prezentēt veiktā pētījuma (uzņēmuma risku novērtēšana) rezultātus – patstāvīgais darbs.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot risku novērtēšanas metodes un argumentēti interpretēt analīzes rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

2. Spēj identificēt un analizēt uzņēmējdarbības riskus, spēj rast risinājumus riska vadības pilnveidei un attīstībai, spēj identificēt un argumentēt globālo risku kompleksumu un nozīmi sabiedrībā – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Riska būtība, riska cēlonis un faktors, riska vadības nozīmīguma izvērtēšana un ieviešana uzņēmumā: standarti un vadlīnijas, riska rezultāti, riska funkcijas (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Riska vadības process un organizēšana, riska vadības sistēmas uzņēmumā, riska vadības objekts un subjekts, riska vadības modeļi (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Riska kultūra, tolerance un riska apetīte, uzņēmuma gatavība uzņemties riska novērtēšanu (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4. Riska identificēšana – process un metodes, riska klasifikācijas metodes, riska veida analīze, specifikācija (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Risku reģistra izveide, risku novērtēšana, riska analīzes paņēmieni un metodes (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
6. Risku ranžēšana un prioretizēšana, risku mijiedarbības kartes, riska kartes un profila veidošana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Kontroldarbs - riska vadības process, terminoloģija, stratēģijas, riska kultūra un riska tolerance (praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Rīcības stratēģiju izstrāde uzņēmuma risku profilam, minimizācijas metodes, paņēmienu piemērošana un novērtēšana, riska vadības programmas izstrāde (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
9. Riska elements lēmumu pieņemšanā, riska vadības rezultātu izmantošana lēmumu pieņemšanā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Riska komunikācijas novērtēšana uzņēmumā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
11. Kontroldarbs – risku profils uzņēmumā, rīcības stratēģijas riska vadībā, risku vadības programma, lēmumu pieņemšana riska apstākļos, riska komunikācijas principi (praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Risku novērtējums uzņēmumā – pastāvīgā darba prezentēšana (praktiskais darbs – 2 stundas).

13. Risks modernajā sabiedrībā, globālie riski, to ietekmes līmeņi un potenciālie risinājumi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
- 30 punkti par kontroldarbiem – 2 kontroldarbi par studiju kursa tēmām,
- 40 punkti par praktiskajiem darbiem – 3 praktiskie darbi par tēmām: risku veida analīze, riska komunikācijas analīze, globālo risku identificēšana un novērtēšana;
- 30 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – uzņēmuma risku identifikācija, novērtēšana, analīze, riska vadības programmas izstrāde un analīze.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Wolke T. Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg, 2017, 360 p.
2. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management. 5th Edition. New York: Kogan Page, 2018, 453 p.
3. Šuškeviča J., Šembelis R., Golko D. u.c. Riska vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2005, 244 lpp.
4. Jaunzems A. Riska analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009, 362 lpp.
5. Aven T. Risk Analysis. Second Edition. West Sussex: John Wiley & Sons, 2015, 197 p.
6. Lehtonens J., Siliņa Ruta, Ābelniece Baiba. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011, 198 lpp.

7. Hillson D. The Risk Management Handbook: A Practical Guide to Managing the Multiple Dimensions of Risk. London: Kogan Page, 2016, 316 p.

Papildliteratūra

1. Pettere G, Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003, 176 lpp.
2. Hillson D. Exploiting Future Uncertainty: Creating Value From Risk. Farnham, Surrey: Routledge, 2010, 220 p.
3. Frīmens E. u.c. Ārējā riska vadība (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 192 lpp.
4. Hillson D., Murray-Webster R. A Short Guide to Risk Appetite. Burlington: Routledge, 2012, 147 p.
5. Vose, D. Risk Analysis. A Quantitative Guide. John Wiley & Sons Publishers, 2000, 342 pg.
6. Walker R. Winning With Risk Management. Singapore: World Scientific, 2013, 234 p.
7. Pinto C.A. Operational Risk Management. New York: Momentum Press, 2015, 128 p.
8. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā: monogrāfija. Jelgava: LLU, 2005, 657 lpp.
9. Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana: monogrāfija. Jelgava: LLU, 2007, 544 lpp.

10. Bowers D. Risk Management: Past, Present and Future Directions. New York: Nova Science Publishers Inc., 2016, 147 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ISO: 3100 Risk Management, https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
2. COSO. Enterprise Risk Management – Integrated Framework, https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx
3. Forbes, Rīga: SK Media. ISSN 1691 – 6018

4. iBizness, Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienam “Biznesa procesu vadība”.
Brīvās izvēles studiju kurss citām studiju programmām.