Kursa kods VadZ4053

Kredītpunkti 1.50

Vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2122, Statistika

Psih3010, Sociālā psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ3035, Dokumentu pārvaldība

Aizstātais kurss

VadZK001 [GVADK001] Vadīšana

Kursa anotācija

Students izstrādā kursa darbu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni un praktiskas iemaņas uzņēmuma vadīšanā un metožu pielietojumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Prot parādīt strukturētas un analītiskas zināšanas uzņēmuma vadīšanā, kritiski izvērtēt literatūras avotus, lai pētītu ar vadīšanu saistītos jautājumus
Novērtēšanas metodes- Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
Profesionālās prasmes: Spēj definēt pētījuma temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes kursa darba izstrādāšanā. Prot atrast, analizēt un pamatot izejas datus. Prot izvēlēties un piemērot atbilstošu metodi un funkcijas vadīšanas problēmu analīzei. Prot raksturot uzņēmuma vides un to ietekmējošus faktorus
Novērtēšanas metodes- Kursa darbs, kursa darba prezentācija, kursa darba aizstāvēšana
Vispārīgās prasmes: Prot atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus. Prot patstāvīgi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju par noteiktu tēmu
Novērtēšanas metodes-. Kursa darbs, kursa darba prezentācija.
KOMPETENCE: Spēj pastāvīgi sniegt savus risinājumus uzņēmuma vadīšanas jautājumos, pamatojot un paskaidrojot risinājumu veidus.
Novērtēšanas metodes- Kursa darbs, kursa darba prezentācija, kursa darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana.
5. Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
6. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
7. Kursa darba iesniegšana.
8. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

9. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• kursa darba izstrādāšana,
• kursa darba prezentācija,

• atbildes uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students kursa darbu atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kursa darba vadītāju. Pilnīgi noformētu, parakstītu kursa darbu students iesniedz vadītājam noteiktajā laikā. Kursa darbu vērtē kursa darba vadītājs, un, ja darbs atbilst izvirzītajām prasībām, vadītājs to akceptē aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vadītājs organizē publisku aizstāvēšanu. Aizstāvēšanas vietu un laiku nosaka kursa darba vadītājs. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Darba aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto kursa darbu un pētīto tematu. Rezultātā kursa darba vadītājs novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa darbu.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava, 2005. 456 lpp.
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums. Rīga: Vaidelote, 2001. 509 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009. 384 lpp.
6. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
7. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007.
8. Daniel H. Pink Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. New York: Riverhead hardcover, 2009. 242 p.
9. Ries E. The Learn Startup: How Today’s Enterreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Busuness, 2011. 336 p.
10. Larsson G., Wilde-Larson B. Stress Measurement in Less Than One minūte. 2012. 97 p. ISBN: 978-87-403-0234-9
11. Patterson C. Management Brief – Management and Leadership Theory. 63 p.

12. Successful Time Management. MTD Training. 2012. 57 p.

Papildliteratūra

1. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 214 lpp.
2. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 117 lpp.
3. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Rīga: Zvaigzne, 2009. 124 lpp.
4. Fišers P. Jaunais boss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 199 lpp.
5. Bakingems M., Kofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus. Rīga: Trīs, 2005. 211 lpp.
6. Pīrsija R. Informācijas menedžments. Rīga: Jumava, 2006. 253 lpp.
7. International Journal of Business and Management. Canadien Center of Science and Education. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
8. JOURNAL of Management and Strategy. Sciedu. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973

9. Journal of Modelling and Management. Emerald, 2006-, ISSN 1746-5664

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
3. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
4. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
5. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
6. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

7. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”