Kursa kods VadZ4036

Kredītpunkti 3

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

PārZ3083, Inovatīvu produktu izstrāde I

PārZ3084, Inovatīvu produktu izstrāde II

PārZ3085, Inovatīvu produktu izstrāde III

Aizstātais kurss

VadZ3032 [GVAD3032] Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni, zināšanas un prasmes par projektu izstrādi un vadību, kas ietver praktiskās iemaņas par projektu vadības principiem un metodēm, to skaitā projekta dzīves cikla plānošanu, projekta dokumentāciju un projekta organizāciju. Praktiskās iemaņas tiks gūtas attīstot projekta idejas, izmantojot projektu vadības metodes, izstrādājot projektu plānus, izmantojot datorrīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot projektu izstrādes būtību, jēdzienus – diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
2. Zināšanas un izpratne par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās – diskusija nodarbībās, praktiskie darbi.
3. Zināšanas par dažādu projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos – praktiskie darbi.
4. Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas definēšanu, pamatot problēmas aktualitāti – praktiskie darbi, grupu darbs.
5. Prot izstrādāt projekta plānus, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs.
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus – darbs grupā, patstāvīgais darbs.
7. Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas – darbs grupā.
8. Spēj prezentēt izstrādātos plānus – prezentācija.
9. Spēj patstāvīgi identificēt, formulēt un analizēt problēmas (idejas) – praktiskie darbi, grupu darbs.
10. Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes – praktiskie darbi, grupu darbs.
11. MS Project izmantošana projekta plānu izstrādē un izmantošanā - praktiskie darbi, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadīšanas terminoloģija, jēdzieni. Projektu vadīšanas būtība. Projektu vadīšanas vēsturiskie aspekti. (lekcija – 1 stunda)
2. Projekts kā vadīšanas objekts. Projekta vide. Projekta pazīmes un raksturojums. Mūsdienu projektu piemēri. (lekcija – 1 stunda)
3. Projektu kategorijas. Projektu klasificēšana. Projekts un to realizējošā organizācija. (lekcija – 1 stunda)
4. Projekta komanda. Tīrā projekta organizācija. Matricveida projekta organizācija. Projekta vadītāja loma. Komandas dalībnieku lomas. Projekta komandas attīstības fāzes. (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Situācijas analīze. Projekta satura formulēšana. Projekta uzdevuma izstrāde. Projekta mērķis. SMARTER, RILSS un TRIKS metodes. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. Projekta priekšizpēte, metodes un instrumenti. Projekta ieinteresēto pušu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Projekta plānošana. Projekta alternatīvu risinājumu novērtēšana. “Zivs asakas” (Išikavas) diagramma. IT rīku izmantošana projektu plānu izveidē. (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Projekta dzīves cikla metode. Projekta fāzes. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
9. Strukturēšana. Produkta strukturplāns. Darbu struktūrplāns (WBS). IT rīku izmantošana struktūrplāna veidošanā. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Termiņu plānošana. Laika grafiks. Saraksta tehnika. Ganta tehnika. PERT metode. Projekta gaitas tīkla plāns. MS Project vides izmantošana. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Projekta resursu plānošana. Resursu piesaistīšana norisēm MS Project vidē. (lekcija – 1 lekcija, praktiskais darbs – 2 stundas)
12. Projekta uzraudzība un regulēšana – uzraudzības un kontroles mehānisms. Projekta noslēgums. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
13. Kontroldarbs: Uzdevumu izpilde MS Project programmā. (1 stunda)
14. Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā. Prezentācijas. (praktiskais darbs – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido:
identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots un prezentēts projekts (individuāli vai grupā līdz 3 cilvēku sastāvā), projekta plānu izveide MS Project vidē; kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, projekta plānu izveide MS Project vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 20 punkti;
Izstrādātais projekts – 20 punkti;
Datorrīku izmantošana projektu izstrādē – 20 punkti;
Aktivitātes nodarbībās – 20 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 20 punkti.
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - 7th Edition, Project Management Institute, 2021, 250 p.
2. Lester A. Project Management, Planning and Control. - 8th Edition. Elsevier, 2021, 696 p.
3. Nielsen K. Agile Portfolio Management. Taylor & Francis Group, 2022, 349 p.
4. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls. Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp.
5. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010, 51 lpp.
6. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
7. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
8. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management: An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 lpp.
9. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 2013. 929 p.

10. Šilovs M. Loģiskās struktūras pieeja. Projektu plānošanas un vadības galvenais instruments. FoodTech Baltic, 2020. – 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Martin D.P. Project Management Hacking. How to Manage Projects More Efficiently and Effictively in Less Time. Taylor & Francis, 2020, 97 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss LPTF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.
Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.