Kursa kods VadZ4036

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

PārZ3083, Inovatīvu produktu izstrāde I

PārZ3084, Inovatīvu produktu izstrāde II

PārZ3085, Inovatīvu produktu izstrāde III

Aizstātais kurss

VadZ3032 [GVAD3032] Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt izpratni un zināšanas par projekta izstrādi un vadīšanu, projekta plānojumu, ieviešanu un finansēšanu. Iegūtās prasmes tiek izmantotas praktiski, izstrādājot projektu plānus, to uzraudzības un vadīšanas struktūru, izmantojot projektu vadīšanas metodes, pielietojot datorrīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un izprot projektu izstrādes būtību, jēdzienus – diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
- Zināšanas un izpratne par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās – diskusija nodarbībās, praktiskie darbi.
- Zināšanas par dažādu projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos – praktiskie darbi.
- Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas definēšanu, pamatot problēmas aktualitāti – praktiskie darbi, grupu darbs.
- Prot izstrādāt projekta plānus, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs.
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus – darbs grupā, patstāvīgais darbs.
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas – darbs grupā.
- Spēj prezentēt izstrādātos plānus – prezentācija.
- Spēj patstāvīgi identificēt, formulēt un analizēt problēmas (idejas) – praktiskie darbi, grupu darbs.
- Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes – praktiskie darbi, grupu darbs.

- MS Project izmantošana projekta plānu izstrādē un izmantošanā – praktiskie darbi, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projektu vadīšanas terminoloģija un pamatjēdzieni.(lekcija – 1 stunda)
2. Projekts kā vadīšanas objekts. (lekcija – 1 stunda)
3. Projektu klasificēšana.(lekcija – 1 stunda)
4. Projekts un to realizējošā organizācija. (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 0,5 stundas)
5. Projekta komanda.(lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi – 0,5 stundas)
6. Projekta uzdevums. (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
7. Projekta plānošana. Plānošanas metodoloģija (“ūdenskrituma”, Agile u.c.) (lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
8. Termiņu plānošana.(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9. Projekta ekonomiskais pamatojums.(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
10. Projekta uzraudzība un regulēšana.(lekcija – 1 stunda)
11. Projekta noslēgums.(lekcija – 1 stunda )
12. Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā. (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 8 stundas)
Kontroldarbs: Uzdevumu izpilde MS Project programmā. (1 stunda)

Projekta rezultātu prezentēšana. (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido:
identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots un prezentēts projekts (individuāli vai grupā līdz 3 cilvēku sastāvā), projekta plānu izveide MS Project vidē; kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, projekta plānu izveide MS Project vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 25 punkti;
Izstrādātais projekts – 25 punkti;
Datorrīku izmantošana projektu izstrādē – 25 punkti;
Aktivitātes nodarbībās – 5 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 20 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, 589p., ISBN13: 9781935589679
2. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls. Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp.
3. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010, 51 lpp.
4. Kerzner H. Project management. A systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. Wiley, John Wiley & Sons, inc. 2009. 1122p.
5. Wysocki R. K. Effective project management. Traditional, Agile, Extreme. 7 ed. Wiley, 770 p.
6. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
7. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
8. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management: An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 p.
9. Daley S. Project 2013 in Depth. U.S.: Que Corporation, 2013. 929 p.

10. Chatfield C., Johnson T. Step by step. Microsoft Project 2013. Microsoft Press, 2013, 576 p.

Papildliteratūra

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – 233 p.
2. Passenheim O. Project management. 1st ed. 2014, 126 p. e-book
3. Chapman R. J. The rules of project risk management. Implementation guidelines for major projects. Routledge, 2014. 265 p.
4. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.

5. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. Rīga: Denova, 2003, 125 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība”.

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” .