Kursa kods VadZ4033

Kredītpunkti 3

Loģistika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Rita Rozentāle

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Iegūst zināšanas par loģistikas vadīšanu uzņēmumā. Gūst izpratni un prasmes par loģistikas galvenajām funkcijām, to realizācijas organizāciju un instrumentiem, loģistikas pamatdarbības veidiem un to nodrošināšanas funkcijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Zina un izprot loģistikas attīstības vēsturi, būtību, galvenos jēdzienus - diskusija nodarbībā, referāts, prezentācija
2. Zina loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas - praktiskie darbi, referāts, prezentācija
3. Izprot loģistikas galvenās funkcijas, to realizācijas organizāciju un instrumentus - praktiskie darbi, referāts, prezentācija
4. Spēj nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un izmantot to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs
5. Spēj noteikt piegādes ķēdes jaudu un rast risinājumus tās palielināšanai - grupu darbs, uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs
6. Prot vadīt piegādātāju izvēles procesu - uzdevumi ar aprēķiniem, grupu darbs
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - grupu darbs, referāts
8. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbs
9. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus - referāts, prezentācija
10. Spēj patstāvīgi noteikt loģistikas izmaksu veidus, to veidošanos un samazināšanas paņēmienus - uzdevumi ar aprēķiniem, grupu darbs
11. Spēj novērtēt un noteikt piegādātāja izvēles kritērijus - praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs

12. Spēj izprast un pamatot dažādu transportēšanas veidu priekšrocības un trūkumus - praktiskie darbi, kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
2. Loģistikas galvenās izmaksu grupas un finanšu rīki (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Loģistikas vide (lekcija – 2 stundas)
4. Loģistikas pamatdarbības veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Loģistikas speciālists (lekcija – 1 stunda)
6. Transportēšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
7. Piegādes ķēdes jaudas aprēķins (praktiskais darbs - 2 stundas)
8. Piegādātāja izvēles noteikšana un pamatojums (praktiskais darbs - 3 stundas)
9. Krājumu vadīšana (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Noliktavu saimniecības vadīšana (lekcija – 2 stundas)
11. Starptautiskos darījumus reglamentējošā normatīvā un tiesiskā bāze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
12. Aktualitātes Latvijā un pasaulē loģistikas jomā (lekcija – 1 stunda)
13. Kontroldarbs – loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (2 stundas)

14. Referāta prezentēšana (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Referāts un prezentācija (25%)
• Praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem (15%)
• Grupu darbs un prezentācija (30%)
• Kontroldarbs - Loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (30%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Referāta sagatavošana un prezentēšana.
Praktisko darbu, uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4. Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga; RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.

6. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Papildliteratūra

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2. Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London; Prentice Hall, 2005. 308 p.
3. Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4. Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow–Hill Companies, 1996. 730 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.

6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzieniem “Biznesa procesu vadība” un “Reģionālā attīstība un pārvalde”