Kursa kods VadZ3065

Kredītpunkti 6

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3108, Tirgzinība

Kursa anotācija

Students iegūst pamatzināšanas par kvalitātes būtību, tās nozīmi organizācijas konkurētspējas nodrošināšanā, par procesu vadību, kā arī par klientu apmierinātības un lojalitātes vērtēšanu. Kursa apguves laikā students apgūst biežāk izmantoto kvalitātes vadības instrumentu un metožu praktisko pielietojumu, kā arī kvalitātes izmaksu klasifikācijas un aprēķināšanas pamatus. Attīsta spēju risināt kvalitātes problēmsituācijas, pielietojot Deminga ciklu un kvalitātes vadības instrumentus.
Studiju kursa mērķis - sniegt zināšanas un attīstīt prasmes un kompetences kvalitātes vadības principu izpratnē, kvalitātes problēmu risināšanā, pielietojot dažādus kvalitātes vadības instrumentus un metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izpratne par svarīgākiem jēdzieniem un likumsakarībām kvalitātes vadībā – 1., 2. un 3. kontroldarbs.
2. Zināšanas par kvalitātes vadības evolūciju, kvalitātes ekspertiem, to devumu kvalitātes vadībā – 1., 2. un 3. kontroldarbs.
3. Izpratne un zināšanas par procesu vadību, EFQM Izcilības modeli – praktiskie darbi.
4. Spēj pielietot kvalitātes vadības instrumentus un kalkulēt kvalitātes izmaksas – praktiskie darbi, 1., 2. un 3. kontroldarbs, eksāmena projekta darbs.
5. Spēj datu apstrādei un vizualizācijai pielietot atbilstošas lietojumprogrammu funkcijas un vizualizācijas platformas – praktiskie darbi, eksāmena projekta darbs.
6. Spēj novērtēt klientu apmierinātību un lojalitāti – praktiskie darbi un 3. kontroldarbs.
7. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot pētījumos kvalitātes jomā - eksāmena projekta darbs.
8. Prot izskaidrot, diskutēt un prezentēt citiem sava darba rezultātus - praktiskie darbi un eksāmena projekta darbs.
9. Spēj strādāt grupā un sadarboties - praktiskie darbi un eksāmena projekta darbs.
10. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi un eksāmena projekta darbs.
11. Spēj patstāvīgi vai grupā analizēt reālas, ar neatbilstošu kvalitāti saistītas problēmas, identificēt zemas kvalitātes cēloņus - eksāmena projekta darbs.
12. Spēj patstāvīgi noteikt kvalitātes pilnveidošanas jomas, pamatot savu izvēli - eksāmena projekta darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Kvalitātes un kvalitātes vadības izpratne. (Lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Kvalitāte un konkurences priekšrocības. (Lekcija – 1 stunda)
3. Kvalitātes vadības evolūcija. (Lekcija – 1 stunda)
4. Kvalitātes vadības būtība un saturs. Kvalitātes problēmu risināšana. Deminga cikls. Lēmumpieņemšanas cikls. Baltās tāfeles metode. A3-problēmrisināšanas metode (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 5 stundas)
5. Kvalitātes vadības instrumenti un metodes. Kvalitātes vadības vienkāršo instrumentu (jeb kvalitātes vadības „veco” instrumentu) raksturojums, metodoloģija un pielietojums: Datu vākšanas lapas; Histogramma; Izkliedes diagramma; Stratifikācija; Pareto diagramma; Grafiki; Cēloņu – seku diagramma („Zivs” asaka); 5 – KĀPĒC; Cēloņu – seku attiecību „koks”; Kontroles grafiks; Plūsmkartes (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 14 stundas)
1. kontroldarbs: Kvalitātes saturs un nozīme. Kvalitātes vadības „vecie” instrumenti (3 stundas)
6. Kvalitātes vadības „jauno” instrumentu raksturojums, metodoloģija un pielietojums: Līdzības (radniecības) diagramma; Attiecību diagramma; Kokveida (koka) diagramma; Matricu diagramma (kvalitātes tabula); Bultu diagrammas (Ganta diagramma, Tīklveida grafs); Procesu realizācijas plānošanas diagramma; Prioritāšu noteikšanas matrica jeb lēmumu pieņemšanas matrica (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 6 stundas)
7. Procesu vadība un vizualizācija (Lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 5 stundas)
8. Kvalitātes funkcijas izvēršana (QFD – Quality Function Deployment) (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
9. Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA - Failure mode and effect analysis) (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. kontroldarbs: Kvalitātes vadības „jaunie” instrumenti (2 stundas)
10. Kvalitātes ekonomika. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
11. Klientu apmierinātības vērtēšana. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Klientu lojalitātes vērtēšana (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. kontroldarbs: Kvalitātes izmaksas. Klientu apmierinātības novērtējums (2 stundas)
13. Darbinieku ieteikumu apkopošanas un ieviešanas sistēma uzņēmumā (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
14. Salīdzināšana (Benchmarking) (Lekcija – 1 stunda)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Netiek realizēts

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā eksāmena projekta darbs: vienas kvalitātes problēmas izpēte, pielietojot Deminga ciklu un apgūtos kvalitātes instrumentus un metodes. Jāuzraksta trīs kontroldarbi. Kontroldarbus pārrakstīt nedrīkst.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojās kontroldarbiem un jāizstrādā eksāmena projekta darbs: vienas kvalitātes problēmas izpēte, pielietojot Deminga ciklu un apgūtos kvalitātes instrumentus un metodes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā iegūst, ja vismaz 40 % jautājumu atbildēti pareizi.
Students sekmīgu atzīmi eksāmena projekta darbā iegūst, ja kvalitātes problēmas pētījumā pielietoti vismaz 4 kvalitātes instrumenti.
Gala vērtējums studiju kursā veidojas no punktiem, kas iegūti par aktivitātēm nodarbību laikā (20 punkti), no trijos kontroldarbos (kopā 40 punkti: 20 punkti - par1.kotroldarbu, 10 punkti – par 2. kontroldarbu, 10 punkti – par 3. kontroldarbu) un eksāmena projekta darbā (40 punkti) iegūto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits – 100; 10 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Babris, S., Kaļķis, H., Pikšs, M., Sorokins, V. Praktiskais LEAN. Rīga: BEA, 2021. 328 lpp.
2. Babris, S., Kaļķis, H., Mūrnieks J., Piekuss, U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: BEA, 2016. 187 lpp.
3. Dahlgaard, J.J., Khanji, G.K., & Kristensen, K. Fundamentals of Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 2016. 388 p. (grāmata pieejama e-studijās pdf formātā)
4. Duffy G. L. The ASQ Quality Improvement Pocket Guide: Basic History, Concepts, Tools, and Relationships. ASQ Quality Press, 2013. 141 p.
5. Walker H. F. Certified Quality Inspector Handbook. 2nd Edition. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2012. 481 p.
6. Kubiak T. M. ASQ Pocket Guide for the Certified Six Sigma Black Belt. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2014. 313 p.
7. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2018. 187 lpp.
8. Krūmiņš J., Krūmiņa I. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Rīga: LU, 2001. 42 lpp.
9. Gerberihs K. V. Salīdzināšana jeb benchmarking. Rīga: De Novo, 2004. 128 lpp.

10. Taminens K. EFQM. Izcilības modelis biznesa organizācijām. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība ”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 170 lpp.
11. Heppell, M. Pieczvaigžņu serviss ar minimāliem ieguldījumiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
2. Oakland, J. S., Robert J. Oakland, R.J., & M. A. Turner, M.A. Total Quality Management and Operational Excellence: Text with Cases. New York, NY: Routledge, 2020. 556 p.
3. Barone St., Franco E. L. Statistical Managerial Techniques for Six Sigma Methodology: Theory and Application. John Wiley & Sons, 2012. 382 p.
4. Lāmanens K., Tominens K. Procesu vadības izcilības kritēriji. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība ”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X
2. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967
3. Leilands un Putnis mājas lapa. Pieejams: https://leiput.lv/index.php/kvalitates-vadiba
4. Biznesa efektivitātes asociācijas mājas lapa. Pieejams: https://www.efektivs.lv/lv/
5. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: www.asq.org (ir pieejamas kvalitātes vadības instrumentu veidnes (templates))
6. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: www.efqm.org

Piezīmes

Ierobežotas izvēles (B daļas) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība”