Kursa kods VadZ3064

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Aizstātais kurss

VadZB006 [GVADB006] Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetenci uzņēmējdarbībā. Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iepazīst uzņēmējdarbības digitālās transformācijas un pārveides iespējas. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina uzņēmējdarbības būtību, izprot jēdzienus – praktiskie darbi, kontroldarbs.
2. Spēj parādīt zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, tiesību normām, analizēt situāciju un risināt problēmām – kontroldarbs.
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos zināšanas profesionālajā darbībā, veikt nepieciešamo darbību uzņēmējdarbības plānošanai, uzsākšanai un attīstīšanai – praktiskie, patstāvīgie darbi.
Prasmes
1. Prot vērtēt uzņēmuma vidi un to ietekmējošus faktorus – praktiskie un patstāvīgie darbi.
2. Ir prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, vidējo, mazo un mikro uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem - diskusijas nodarbībās.
3. Spēj izmantot teorētiskās atziņas par uzņēmējdarbību – kontroldarbs
4. Spēj pamatot uzņēmuma mērķus – praktiskais darbs.
5. Spēja racionāli plānot un organizēt darbu uzņēmumā – praktiskie darbi.
6. Spēj skaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību – diskusijas nodarbībā (situāciju analīze).
7. Spēj pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
Kompetence
1. Prot izskaidrot un prezentēt sava darba rezultātus – patstāvīgie un praktiskie darbi.

2. Spēj kritiski vērtēt situācijas uzņēmējdarbībā un pamatot lēmumus un risināt tās – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības būtība (Lekcija – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Komerclikums (Lekcija – 1 stunda).
4. Komercdarbības formas (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Kopuzņēmums, kopuzņēmuma līgums (Lekcija – 1 stunda).
6. Mātes, meitas un meitas - meitas uzņēmums (Lekcija – 1stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Uzņēmuma dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda).
8. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda).
9. Produkta ideju ģenerēšana; ideju atlasīšana, ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
11. Uzņēmuma reorganizācija (Lekcija – 1 stunda).
12. Uzņēmuma maksātnespēja un likvidācija (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
13. Riska faktors uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
14. Uzņēmējdarbības stratēģiskā plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
15. Uzņēmējdarbības taktiskā un operatīvā plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
16. Uzņēmuma darbības plānošana, biznesa plāna struktūra (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stundas).
17. Biznesa plānošana – ieņēmumu un izdevumu plānošana, resursu plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
18. Uzņēmuma finansēšanas avoti, uzņēmuma finanšu plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stundas).
19. Mārketinga un mārketinga komunikāciju plāns (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
20. Investīcijas un to nozīme uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
21. Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
22. Inovācijas uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
23. Uzņēmējdarbības digitālā transformācija, veidi un paņēmieni (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda).
24. CANVAS (A. Ostervaldera) biznesa modelis (Lekcija – 1 stunda).
Nepilna laika neklātienes studijās:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā rakstiska noslēguma eksāmenu. Eksāmena kārtošana tiek atļauta studentiem, kuri studiju kursa apguves laikā izpilda praktiskos un patstāvīgos darbus, semestra laikā sekmīgi uzraksta 3 kontroldarbus

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un speciālās literatūras (arī svešvalodā) studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums veidojas no:
• 30% patstāvīgie un praktiskie darbi;
• 15% 1.kontroldarbs (1.-9. tēma);
• 10% 2.kontroldarbs (10.-16. tēma);
• 15% 3.kontroldarbs (17.-24. tēma);
• 30% noslēguma eksāmens.

10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sast. G. Pelše, I. Ruperte Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
2. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018., p. 130-258.
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.
5. Schallmo D., Williams C. A. Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model. Springer, 2018. e-Book. Pieejams: https://panosa.ir/files/now.pdf
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums

7. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums

Papildliteratūra

1. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.

3. Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. Rīga: RTU izdevniecība, 2015. 228 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041. E-versija: https://www.db.lv/.

2. Forbes (e-žurnāls): https://forbesbaltics.com/lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās