Kursa kods VadZ3060

Kredītpunkti 2

Uzņēmuma vadīšanas pamati

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

author vieslekt.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

VadZ3017, Komandas menedžments

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Apgūst vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, vadīšanas metodes un funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Studenti attīsta uzņēmējam un vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences un domāšanas veidu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot vadīšanas procesu būtību un parādības, vadīšanas procesu analīzes metodiku un organizācijas vadīšanu - Kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs
2. Zina un izprot sava kā vadītāja un līdera potenciāla apzināšanu un analīzi, nepieciešamām kompetencēm, un prasmēm grupas, komandas un organizācijas vadīšanā - Grupu darbs, situāciju modelēšana, problēmsituāciju risināšana, seminārs
3. Spēj pamatoti izvēlēties un sekmīgi analizēt vadīšanas procesus organizācijā, lietojot vadības metožu rīkus - Praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs, patstāvīgais darbs
4. Spēj veikt personāla plānošanu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, organizēt personāla atlasi un novērtēšanu - Praktiskie darbi, grupu darbi, kontroldarbs
5. Spēj iegūt informāciju un izstrādāt uzņēmuma vadīšanas procesa simulāciju - Praktiskie darbi grupās
6. Spēj komunicēt ar uzņēmējiem informācijas iegūšanai par uzņēmuma vadīšanas jautājumiem - Patstāvīgais darbs
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmuma vadīšanas izvēlētajām metodēm un funkcijām - Praktiskie darbi, grupu darbi, diskusijas, situāciju modelēšana
8. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - Darbs grupā
9. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmuma vadīšanas procesus un problēmas, izprot un spēj pielietot vadīšanas metodes un funkcijas - Patstāvīgais grupu darbs
10. Spēj izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošas vadītājam nepieciešamās kompetences, grupas, komandas un organizācijas vadīšanā - Praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšanas teorijas pamati. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2. Vadīšanas teorijas, to vēsturiskā attīstība.
3. Vadīšana organizācijā. Organizācijas kultūra.
4. Plānošana, būtība un veidi.
5. Motivācija un motivēšana.
6. Informācijas un informācijas apmaiņas - komunikācijas veidi un loma uzņēmumos.
7. Kontrole, tās veidi un svarīgums lēmuma īstenošanas procesā.
8. Personāla vadība, tās būtība, politika.
9. Lēmumi, būtība, veidi. Komandas veidošanas principi un vadība.
10. Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas organizācijā.
11. Vadītājs tā loma un būtība organizācijā. Vadītāja sociālā atbildība.
12. Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
13. Vara un autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos.
14. Līderis, līderības teorijas.
15. Vadītāja, līdera loma pārmaiņu un inovāciju procesos.
16. Stresa un sevis (laika) menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, izpildīts patstāvīgais grupu darbs, visa semestra laikā apmeklēti un izpildīti praktiskie darbi un semināri, kā arī nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāgatavojas kontroldarbiem un jāgatavojas semināriem par tēmām:
1. Organizāciju mērķu, vērtību atbilstība uzņēmuma attīstības nodrošināšanai.
2. Pārliecināšanas un ietekmēšanas mākslas prasmi attīstošie uzdevumi un spēles.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no 1. kontroldarba (15%), 2. kontroldarba (15%), patstāvīgā grupu darba (20%), praktiskajiem darbiem/semināriem (10%) un eksāmena (40%)

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
3. Vadīšanas pamati. Ivans U., Ruskule S. (sast.). Malnava, 2006. 502 lpp.
4. Vadīšana. Ruskule S. (sast.). Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2005. 456 lpp.
5. Barnard F. Agribusiness management. 4th ed. London; New York: Routledge, 2012. 467 p.
6. Ukulovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp.
2. Forands I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001 2002. 189 lpp.
3. Renģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
4. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp.
5. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
6. Dombrovska L. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
7. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: SIA J.L.V”, 2001. 462 lpp.
8. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Rīga: Valsts administrācijas skola, 1999. 616 lpp.
9. Templers R. Menedžmenta likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 224 lpp.
10. Kurson K., Giuliani R. Leadership. Miramax, 2005. 409 p.
11. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp.
12. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis. Rīga: LID, 2007. 233 lpp.
13. Edeirs Dž. Līderība un motivācija. Rīga: LID, 2007. 136 lpp.
14. Edeirs Dž. Līderība un inovācija. Rīga: LID, 2007. 126 lpp.
15. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.

Piezīmes

Nozares studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”