Код курса VadZ3057

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса09.02.2016

Разработчики курса

author

Anita Auziņa

author

Andra Zvirbule

Предварительные знания

Arhi3068,

Ekon2130,

PārZ2004,

Учебная литературa

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
2. Chernev A. The marketing plan handbook 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
6. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Kaynak E., Meulenberg M. Food and Agribusiness Marketing in Europe E-Book, CRC Press , 2017. 228 p.
8. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. ISBN 978-2-8399-0580-0
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
10. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
11. Kalfagianni A., Skordili S. Localizing Global Food. Routledge, 2018. 218 p.
12. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
13. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book SBPD Publications, 2016. 516 p.
14. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477 p.
15. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.

Дополнительная литература

1. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
3. Tansey G., D'Silva J. The Meat Business. Routledge, 2019. 272 p.
4. Komerclikums: LR likums. Stājas spēkā 01.01.2002. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
6. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
7. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
9. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa // http://www.liaa.gov.lv
10. LR tiesību aktu mājas lapa // www.likumi.lv

11. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa // http:// www.csb.lv

Периодика и другие источники информации

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
2. International Journal of Production Economics. ISSN 0925-5273
3. Food Control. ISSN 0956-7135
4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
5. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
6. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709