Kursa kods VadZ3041

Kredītpunkti 1.50

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zina uzņēmuma darbības plānošanu, biznesa plāna mērķiem, funkcijām, izstrādes secību un struktūru, pielietojamām metodēm. Iegūst izpratni par uzņēmuma ražošanas programmas un realizācijas ieņēmumu plānošanu, konkurētspējas līmeņa noteikšanu – kursa darba prezentācija.
• Prasmes: prot pielietot plānošanas metodes biznesa plāna izstrādē. Prot definēt uzņēmuma mērķus, noteikt uzņēmumam nepieciešamos darbaspēka un materiālos resursus, izstrādāt mārketinga plānu, aprēķināt uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas. Spēj veikt peļņas vai zaudējuma plāna, naudas plūsmas plāna aprēķinus – diskusija, kursa darba aizstāvēšana.

• Kompetence: spēj pielietot iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispieejamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu – kursa darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:

1 Kursa darba tēmas izvēle, struktūras un uzdevumu saskaņošana ar mācībspēku.
2 Biznesa plāna izstrādes metodoloģijas izpēte.
3 Biznesa idejas formulēšana vai pētāmā uzņēmuma raksturojums.
4 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu vai biznesa idejas veidošanu.
5 Uzņēmuma SVID analīze.
6 Realizācijas plānošana.
7 Mārketinga plāns.
8 Konkurence un konkurētspēja.
9 Ražošanas (pakalpojumu) programma.
10 Uzņēmuma riski un pretriska pasākuma plāns.
11 Organizatoriskā struktūra un pārvalde.
12 Finanšu plānošana - ieņēmumi un izdevumi.
13 Finanšu plānošana - naudas plūsmas plānošana.
14 Finanšu plānošana - bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins.
15 Biznesa plāna kopsavilkums. Kursa darba secinājumi.
16 Kursa darba prezentācija.

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students kursa darbu izstrādā patstāvīgi, saskaņā ar izvēlēto tēmu. To iesniedz pasniedzējam vērtēšanai. Kursa darba aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un aizstāv tā izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus. Kursa darbu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Kursa darba patstāvīga izstrādāšana un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido:
1. Izstrādātais kursa darbs – 70%
2. Izstrādāta kursa darba prezentācija un kursa darba prezentēšana – 30%


10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. Rīga: RTU izdevniecība, 2015. 228 lpp.
2. How to Plan Business? / Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual / [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] / - Jelgava, 2018. - 130.-258.lpp. - ISBN 9789984482958
3. Komerclikums: 13.04.2000. LR likums ("LV", 158/3160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
5. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

6. Rurāne M. Finanšu pārvaldīšana un analīze. Rīga: Izdevniecība Avots, 2019. 259 lpp.

Papildliteratūra

1. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
2. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.

3. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts. ISSN 1025-8922

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas