Kursa kods VadZ3038

Kredītpunkti 4.50

Loģistika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Rita Rozentāle

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2029, Starptautiskie ekonomiskie sakari

Ekon2081, Finanses un kredīts

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

Aizstātais kurss

VadZB001 [GVADB001] Loģistika

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Iegūst zināšanas par loģistikas vadīšanu uzņēmumā. Gūst izpratni un prasmes par loģistikas galvenajām funkcijām, to realizācijas organizāciju un instrumentiem, loģistikas pamatdarbības veidiem un to nodrošināšanas funkcijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Zina un izprot loģistikas attīstības vēsturi, būtību, galvenos jēdzienus - referāts, praktiskie darbi, kontroldarbs
2. Zina un izprot loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas un vadības mehānismus un instrumentus - referāts, praktiskie darbi, eksāmens
3. Zina un izprot transportēšanas veidus un tiem nepieciešamo infrastruktūru - praktiskie darbi, kontroldarbs.
4. Zina loģistikas vidi veidojošos faktorus, galvenās loģistikas izmaksas, loģistikas reglamentējošo tiesisko un normatīvo bāzi - uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs, eksāmens
5. Prot noteikt loģistikas attiecīgā pamatdarbības veida ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens
6. Spēj analizēt loģistikas vidi veidojošos iekšējos un ārējos faktorus - referāts, eksāmens
7. Spēj noteikt piegādes ķēdes jaudu un rast risinājumus tās palielināšanai - praktiskais grupu darbs, kontroldarbs
8. Prot vadīt piegādātāju izvēles procesu - praktiskais grupu darbs
9. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - praktiskais grupu darbs, patstāvīgais darbs
10. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - praktiskais grupu darbs
11. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus – prezentācija
12. Spēj patstāvīgi noteikt loģistikas izmaksu veidus, to veidošanos un samazināšanas paņēmienus - uzdevumi ar aprēķiniem, eksāmens

13. Spēj izprast piegādātāja izvēles procesu un spēj patstāvīgi noteikt piegādātāja izvēles kritērijus - grupu darbs, prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)


1. Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stunda)
2. Loģistikas galvenās izmaksu grupas un to optimizācijas rīki (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)
3. Loģistikas vide. Loģistikas darbības vides ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)
4. Loģistikas pamatdarbības veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Loģistikas speciālists (lekcija – 1 stunda)
6. Transportēšana. Transportēšanas veidu, kvalitātes un atbilstības novērtējums (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 6 stundas)
7. Piegādes ķēdes jaudas aprēķins (praktiskais darbs - 3 stundas)
8. Piegādātāja izvēles noteikšana un pamatojums (praktiskais darbs - 3 stundas)
9. Krājumu vadīšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas)
10. Noliktavu saimniecības vadīšana (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Starptautiskos darījumus reglamentējošā normatīvā un tiesiskā bāze (lekcija – 2 stundas)
12. Aktualitātes Latvijā un pasaulē loģistikas jomā (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
13. Kontroldarbs – loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (2 stundas)

14. Referāta prezentēšana (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens par visām tēmām (40%)
• Referāts un prezentācija (20%)
• Praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem (10%)
• Grupu darbs un prezentācija (10%)
• Kontroldarbs - Loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (20%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Referāta sagatavošana un prezentēšana.
Praktisko darbu, uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2. Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3. Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4. Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.

6. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Papildliteratūra

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2. Harrison, A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3. Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4. Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow – Hill Companies, 1996. 730 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.

6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”