Kursa kods VadZ3032

Kredītpunkti 3

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar teorētiskajām zināšanām un sekmē teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā, kā arī attīsta studentu pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu izstrādē. Studiju kurss veido izpratni par projektu vadību, tehnikām, metodēm, instrumentiem, projekta uzbūvi, plānošanu un realizēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina projekta jēdzienus un projektu vadības būtību, prot nosaukt projektu pazīmes un projektu klasifikāciju (1.kontroldarbs); Ir zināšanas par projekta dzīves cikla būtību, fāzēm un projekta vadīšanas sistēmu (2.kontroldarbs).
Prasmes. Prasme argumentēti izskaidrot un diskutēt par projektu ieviešanu, uzraudzības veikšanu, projekta novērtēšanu, kā arī rezultātu un ietekmes vērtēšanu (diskusija, kontroldarbi), orientējas Latvijas un Eiropas Savienības vadlīnijās, normatīvās bāzes un stratēģisko dokumentu ietvarā, kuri izmantojami projektu vadībā (praktiskais darbs).
Kompetence. Spēja identificēt projekta problēmu un noteikt tā saturu, spēja pielietot teorētiskās zināšanas praktiska projekta izstrādē; spēja sasaistīt projekta mērķi ar projekta uzdevumiem, aktivitātēm, mērķa grupas vajadzībām, prasmes projekta izstrādē, tā prezentēšanā (praktiskais darbs, izstrādāts projekts un projekta prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projekta jēdziens, projektu vadības būtība. (1 stunda)
2. Latvijas un Eiropas vadlīnijas, normatīvā bāze un stratēģiskie dokumenti projektu vadībā. (1 stunda)
3. Projekta idejas identificēšana – projekta situācijas izpēte, problēmas analīze, projekta pamatojuma sagatavošana. (1 stunda)
4. Projekta priekšizpētes veikšana. (1 stunda)
5. Projektu vadītāja loma un vadīšanas stili. (1 stunda)
6. Projekta ieviešanas organizācija. (1 stunda)
7. Projekta mērķu noteikšana. (1 stunda)
8. Projekta risku noteikšana un analīze. (1 stunda)
9. Projekta resursu plānošana. (1 stunda)
10. Projekta administratīvā un ieviešanas personāla plānošana. (1 stunda)
11. Projekta iekšējās kontroles plānošana. (1 stunda)
12. Projekta ilgtspējas raksturojums un pamatojums. (1 stunda)
13. Projekta izmaksu aprēķināšana. Budžeta sastādīšana. (1 stunda)
14. Projekta plāna izpildes uzraudzība. (1 stunda)
15. Projekta novērtēšana. (1 stunda)
16. Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana. (1 stunda)
Semināra nodarbību tēmas (12 stundas)
1. Projekta jēdziens un projektu vadības būtība. Projektu pazīmes un projektu veidu klasifikācija. 1. kontroldarbs. (2 stundas)
2. Projekta dzīves cikls, tā posmi. 2. kontroldarbs. (2 stundas)
3. Projekta cikla pārvaldības metodes. Projekta institūcijas, pārvaldības līmeņi. (2 stundas)
4. ES fondu plānošanas periodi to atšķirības. Stratēģisko dokumentu hierarhija un loma projektu vadībā. (2 stundas)
5. Nacionālās rīcības programmas, un to nozīme projektu vadībā. (2 stundas)
6. Latvijas un Eiropas Savienības normatīvais regulējums, vadlīnijas, normatīvā bāze un stratēģiskais dokumentu ietvars. Praktiskais darbs. (2 stundas)
7. Projektu ieviešana, uzraudzība, projekta novērtēšana, rezultātu un ietekmes vērtēšana. Diskusija. (2 stundas)

8. Projekta pieteikuma sagatavošana. Projekta iesnieguma vērtēšana un kritēriju piemērošana. Projekts un projekta prezentācija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par tēmām: 1) projektu vadības būtība un projekta dzīves cikls, tā posmi (1.kontroldarbs un 2.kotroldarbs – 40%), 2) Latvijas un Eiropas Savienības normatīvais regulējums, vadlīnijas, normatīvā bāze un stratēģiskais dokumentu ietvars (praktiskais darbs – 10%), 3) Projektu ieviešana, uzraudzība, projekta novērtēšana, rezultātu un ietekmes vērtēšana (diskusija - 10%), 4) Projekta pieteikuma sagatavošana. (projekts un projekta prezentācija – 40%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti izstrādā patstāvīgos darbus, veic literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāizstrādā un jānokārto: divi kontroldarbi (40%), viens praktiskais darbs (10%), viena diskusija (10%), jāsagatavo projekts un projekta prezentācija (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Marion J. W. Project Management: A Common-Sense Guide to the PMBOK Program, Part Two–Plan and Execution. New York: Momentum Press. 2019. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=2&sid=c8de60c5-aa02-4d21-ab12-dae07ad04058%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1918052&db=e000xww
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: LIF, 2006. 258. lpp.
3. Geipele, I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004.190. lpp.
4. Jangs T. L. Kā vadīt projektu. Zelta padomi veiksmīgai projektu vadīšanai. Bizness un karjera. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152. lpp.
5. Projektu vadība. Harvard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 164. lpp.
6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, PA:Project Management Institute, 2017. 752p. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1OTUzMjBfX0FO0?sid=7086b0c3-f67c-4f49-a472-9c66e064bdfa@sessionmgr4007&vid=9&format=EB&rid=1

7. Lock D. Project Management. Burlington: Gower. 2013, 550p. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=2&sid=23c3ca79-5d48-4d13-987a-5f86713abf5f%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=504684&db=e000xww

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati. SIA Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2008. 222 lpp.
2. Kononeko I. The Basics of the Project Portfolio Management Generalized Body of Knowledge. Research Gate. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/KononenkoKpodjedo_ITPM_2021.pdf
3. Ilmete Ž. LU Raksti. Projektu vadīšanas metodoloģija. 2011. 771.sēj., 124.lpp. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/2262/LUR-771_Vad-zin_353-672lpp_.pdf?sequence=3
4. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB). Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2011.
5. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA Drukātava, Mārupe, 2007. 102 lpp.
6. Zanotti E. The Standard for Portfolio Management, 3rd Edition Main Changes, Milan: PMI, 2013. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/standard-for-portfolio-management-third-edition.pdf?v=95a98c16-aebd-4f01-9e21-4769fbad4891

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Perspectives. 2014. (Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Periodiskais izdevums). [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.e-julkaisu.fi/pry/project_perspectives_2014/#pid=1
2. EC Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027. 2001. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/performance2127/performance2127_swd.pdf
3. EC Structural Funds 2021-2027 (ERDF and ESF) eligibility: Latvia. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2021/lv.pdf

4. Panorama 75: Going Green and Digital in 2021. 2020. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag75/mag75_en.pdf

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”