Kursa kods VadZ3029

Kredītpunkti 6

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

InfT3017, Kvantitatīvās metodes ekonomikā

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

VadZ4062, Uzņēmējdarbības ekonomika

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras nodrošinās prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu interpretēšanā un iespējamo risinājumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtību un principus, izprot kompleksās saimnieciskās darbības analīzes metodiku - kontroldarbs – krustvārdu mīkla, praktiskie darbi – tests paškontrolei
2. Zināšana un kritiska izpratne par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes rādītājiem un to kopsakarībām - kontroldarbi, praktisko darbu portfolio, eksāmens
3. Prot iegūtās zināšanas akumulēt un pielietot saimnieciskās darbības analīzē - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
4. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai novērtētu uzņēmuma saimnieciskās darbības situāciju - praktiskie darbi
5. Spēj analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, noteikt to ietekmējošos faktorus un saskatīt kopsakarības - praktisko darbu portfolio, eksāmens
6. Uz uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes bāzes rezultātiem spēj argumentēti pamatot iespējamos risinājumus uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstībai - diskusija un pārrunas nodarbībās
7. Prot izskaidrot un argumentēt veikto aprēķinu rezultātus - diskusija un pārrunas nodarbībās
8. Spēj atbildīgi plānot un veikt uzdotos uzdevumus - praktisko darbu portfolio
9. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas papildus zināšanas, analizēt un integrēt iegūto informāciju – eksāmens
10. Spēj patstāvīgi aprēķināt, analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, to ietekmējošos faktorus un noteikt to kopsakarības - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens

11. Spēj patstāvīgi identificēt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes problēmas un izstrādāt risinājumus - diskusijas nodarbībās, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti (lekcija – 1 stunda)
2. Saimnieciskās darbības analīzes metodika (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Faktoru analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 6 stundas)
5. Kontroldarbs (2 stundas)
6. Ilgtermiņa ieguldījumu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Apgrozāmo līdzekļu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
8. Darbaspēka izmantošanas analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
9. Produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 8 stundas)
10. Peļņas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Investīciju efektivitātes analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
12. Kontroldarbs (2 stundas)
13. Uzņēmuma pašu kapitāla analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
14. Uzņēmuma aizņemtā kapitāla analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
15. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3stundas)
16. Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stunda)
17. Bankrota varbūtības diagnostika. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
18. Saimnieciskās darbības analīzes īpatnības atsevišķu nozaru uzņēmumos (lekcija – 1 stunda)

19. Kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (40 %)
• Kontroldarbs – krustvārdu mīkla (10 %)
• Kontroldarbs ar aprēķiniem (15%)
• Kontroldarbs ar aprēķiniem (15%)
• Diskusija un pārrunas nodarbībās (10%)
• Praktisko darbu portfolio (10%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmenam. Praktisko darbu portfolio sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
2. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Войтовский Н. Комплексный экономический анализ предприятия. Минск, 2009. 576 c.
6. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.

7. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Финанси и статистика, Москва, 2005, 720 с.

Papildliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
6. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Новое знание. Минск, 2004. 640 с.
7. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001. 683 c.

8. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”
Nozares profesionālās specializācijas (B3 daļa) studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbības un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”