Kursa kods VadZ3025

Kredītpunkti 3

Sociālā uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par sociālās uzņēmējdarbības būtību, tās pamatprincipiem un funkcijām ekonomikā. Pārzina sociālo uzņēmumu kritērijus, sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas procesu un sociālā uzņēmuma veidošanu atbilstoši tiesiskajam regulējumam un atbalsta veidiem Latvijā.

Studiju kursa apgūšanas mērķis – iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes par sociālās uzņēmējdarbības būtību un to ietekmējošajiem faktoriem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Iegūst vispusīgas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un atbalsta veidiem Latvijā, kā arī par sociālo uzņēmumu galvenajām funkcijām ekonomikā un sabiedrībā. Iegūst specializētas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā un sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu. Zina un izprot atšķirību starp sociālo uzņēmumu, korporatīvi sociāli atbildīgu uzņēmumu un labdarības organizāciju.
Prasmes. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot sociālās uzņēmējdarbības ideju. Iegūst prasmes identificēt un analizēt sociālo uzņēmumu darbību ietekmējošos faktorus.
Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus, kā arī spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus un sadarboties ar citiem.

Kompetences. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus sociālo uzņēmumu problēmām un to darbību ietekmējošiem faktoriem. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj veidot sociālo uzņēmumu un iegūt atbalstu tā dibināšanai un attīstībai. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes sociālā uzņēmuma izveidē un īstenošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālās uzņēmējdarbības būtība un attīstība – mērķis un pamatprincipi (Lekcija – 2h)
2. Sociālās uzņēmējdarbības veidošanās priekšnoteikumi un attīstības posmi (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 1h)
3. Sociālā uzņēmuma identificēšanas kritēriji (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
4. Sociālais uzņēmums, korporatīvi sociāli atbildīgs uzņēmums un labdarības organizācija (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
5. Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā (Lekcija – 1h)
6. Atbalsta veidi sociālajiem uzņēmumiem Latvijā (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
7. Sociālās uzņēmējdarbības funkcijas ekonomikā (Lekcija – 1h)
8. Sociālie un ekonomiskie ieguvumi no sociālās uzņēmējdarbības attīstības (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
9. Sociālo uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 2h)
10. Sociālais uzņēmējs un to raksturojošās pazīmes (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
11. Sociālā uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
12. Sociālā uzņēmējdarbība lauku reģionos (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)

13. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros paredzēti 3 patstāvīgie darbi.
Pirmajā no tiem studenti veic izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi pēc tā sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem, raksturojot tiesisko regulējumu un atbalsta veidus sociālajam uzņēmumam. Izstrādāto darbu prezentē kursa biedriem. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.
Otrajā patstāvīgajā darbā studenti veic situācijas analīzi sociālajam uzņēmumam, identificējot tā darbību ietekmējošos faktorus un sniedzot risinājumus situācijas pilnveidei.

Trešajā patstāvīgajā darba studenti veic jauna sociālā uzņēmuma izveides raksturojumu, to prezentējot. Demonstrējuma ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi – 30 punkti.
2. Patstāvīgais darbs (situācijas analīze) sociālajam uzņēmumam “X” par tā darbību ietekmējošiem faktoriem – 25 punkti.
3. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par jauna sociālā uzņēmuma izveidi, raksturojot tā sociālo mērķi, ekonomisko darbību un pārvaldes veidu – 45 punkti.

10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Sociālā uzņēmuma likums: 12.10.2017. LR likums (“LV”, 212 (6039), 25.10.2017) [stājas spēkā 01.04.2018.].
2. Līcīte L. Up-date of the Mapping of Social Enterprises and Their Eco-systems in Europe. Country Report Latvia. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. p. 124. Pieejams: https://www.euricse.eu/social-enterprises-and-their-ecosystems-in-europe-mapping-study/
3. Pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. SIA “Oxford Research Baltics”, Rīga, 2021. 249 lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/media/14466/download
4. Ūlande M., Līcīte L. Sociālā uzņēmējdarbības Latvijā: īss esošās situācijas pārskats. Ekosistēmas kartēšana. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, 2018. 36 lpp. Pieejams: https://sua.lv/wp-content/uploads/2019/04/LSUA_report_2.pdf

5. Borzaga C., Galera G., Franchini B., Chiomento S., Nogales R., Carini C. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe. Comparative Synthesis Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. p. 192. Pieejams: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274&furtherPubs=yes

Papildliteratūra

1. Defourny J., Nyssens M. (eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe: Theory, Models and Practice. New York: Routledge, 2021. p. 326. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429324529/social-enterprise-central-eastern-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens?context=ubx
2. Oganisjana K., Grīnberga-Zālīte G., Surikova S., Kozlovskis K., Līcīte L., Laizāns T., Monge-Iriarte N., Koķe T., Jeroščenkova L., Eremina Y., Gvatua S., Kabwende N. B., Chukwu O.J. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniskā monogrāfija: RTU, Rīga, 2019. 148 lpp.
3. European Commission Social Business Initiative Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation: Communication from the European Commission, Brussels, 2011. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/social-business-initiative-creating-a-favourable-climate-for-social-enterprises-key-stakeholders-in-the-social-economy-and-innovation.pdf
4. Dobele L., Dobele A. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Rīga: Izdevniecība Drukātava, 2014. 470 lpp.
5. Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapa: sua.lv

6. Sociālo uzņēmumu reģistrs: https://www.lm.gov.lv/lv/socialo-uznemumu-registrs

Periodika un citi informācijas avoti

1. Social Enterprise Journal. Emerald Business, Management & Strategy eJournals Collection. ISSN: 1750-8614.
2. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation. Online ISSN: 2043-8265, ISSN print: 2043-8257.

3. Journal of Social Entrepreneurship. Online ISSN: 1942-0684, ISSN print: 1942-0676.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”
Brīvās izvēles kurss, citām studiju programmām.