Kursa kods VadZ3016

Kredītpunkti 3

Organizāciju kultūra

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Priekšzināšanas

Soci3001, Organizāciju un grupu socioloģija

VadZ3015, Menedžments

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem faktoriem, tās attīstības procesu un vadību. Kursā tiek apgūti organizācijas iekšējās vides analizēšanas un veidošanas principi atbilstoši klientu vajadzībām, tiek analizēta organizāciju kultūras redzamā un neredzamā daļa, organizāciju vērtības, kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – veidot izpratni par organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem faktoriem, attīstības procesu un vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Pārzina organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošos faktorus, tās attīstības procesu un vadību.- Diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs.
2. Pārzina un izprot organizāciju kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes un instrumentāŗiju.- Kontroldarbs.
Profesionālās prasmes
1. Spēj novērtēt organizācijas iekšējo vidi atbilstoši klientu un darbinieku vajadzībām.- Diskusijas semināros, patstāvīgais darbs.
2. Izprot organizāciju kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes, spēj tās pielietot konkrētas organizācijas kultūras novērtēšanai.- Grupu darbs, patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
2. Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes.- Diskusijas un grupu darbi semināros.
Kompetence
1. Spēj identificēt organizāciju kultūras attīstības problēmas multikulturālā vidē, piedāvāt to risinājumus. - Diskusijas un grupu darbi semināros.
2. Spēj veidot organizācijas tēlu.- Patstāvīgais darbs, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Organizācijas jēdziens un tipoloģija. Organizācijas būtības izpratne. (2stundas)
2. Organizāciju kultūras jēdziens un tipi. Organizācijas kultūras funkcijas. (2stundas)
3. Organizāciju kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes un instrumentārijs. (4stundas)
4. Organizācijas kultūru ietekmējošie ārējās vides faktori. (2stundas)
5. Organizācijas tēls un reputācija. Reputācijas topi. Patstāvīgā darba prezentācijas. (4stundas)
6. Organizācijas kultūras redzamā daļa. (4stundas)
7. Organizācijas kultūras neredzamā daļa. Misija, vīzija, vērtīborientācija. (4stundas)
8. Organizācijas ētika un ētikas kodekss. (3stundas)
9. Organizācijas kultūras vadības specifika. (3stundas)
10. Organizāciju kultūras attīstība un pārmaiņu process. (1stunda)
11. Informācijas kultūra. (1stunda)
12. Organizāciju kultūras teorijas rašanās un attīstība. (1stunda)
Kontroldarbs: Organizācijas kultūra: būtība, diagnostika, mērīšana, redzamā un neredzamā daļa. (1stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša ieskaite ar atzīmi kursa noslēgumā. Jābūt sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: Organizācijas tēls un organizācijas reputācija. (Prezentācija).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēgumā akumulējoša ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no kontroldarba (50%), patstāvīgā darba (30%) un aktivitātes semināru nodarbībās (20%) summas.

Obligātā literatūra

1. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. Rīga: Jumava, 2009. 182 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. Rīga: RaKa, 2019. 150 lpp.
3. O’Donnell O., Boyle R. Understanding and Managing Organisational Culture. Dublin: Institute of Public Administration, 2008. 109 p. https://www.ipa.ie/_fileUpload/Documents/CPMR_DP_40_Understanding_Managing_Org_Culture.pdf
4. Schein E. H. Organizational Culture and Leadership. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. 458 p. http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATIONAL%20CULTURE%20Organizational%20Culture%20and%20Leadership,%203rd%20Edition.pdf

Papildliteratūra

1. Barrets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide: visas sistēmas kultūras transformācijas koncepcija. Rīga : Biedrība "Domas spēks", 2008. 227 lpp.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga : Organization Development Academy, 2008. 328 p.
3. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp.
4. Hatch M.J., Cunliffe A.L. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 370 p.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2005. 296 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Organizational Ethnography. Online ISSN: 2046-6757. Pieejams: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=56005
2. European Journal of Work and Organizational Psychology: The official journal of the European Association of Work and Organizational Psychology. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/pewo20/current
3. Family Business Experts [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.family-business-experts.com/organizational-culture.html

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.