Kursa kods VadZ3015

Kredītpunkti 6

Menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Students iegūst pamatzināšanas par dažādu organizāciju vadīšanas un pārveides procesiem, par vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā un par dažādu menedžmenta pieeju pielietojumu realizējot menedžmenta funkcijas organizācijās.
Studiju kursa apgūšanas mērķis ir radīt studējošajiem zināšanas, prasmes un kompetenci par menedžmenta būtību, funkcijām, vadīšanas stiliem un menedžmenta atšķirībām publiskajā un privātajā sektorā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. par menedžmentu būtību un funkcijām -kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās;
2. par menedžmentu publiskā un privātā sektora organizācijās - kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās;
3. par vadīšanas stiliem un organizāciju vadību pārmaiņu laikā - kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās.
Profesionālās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi analizēt situācijas organizācijās - diskusijas nodarbībā;
2. Spēj patstāvīgi veikt plānošanu, un veidot komunikāciju organizācijā- diskusijas nodarbībā;
3. Spēj argumentēti izskaidrot jautājumus, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām - kontroldarbs;
4. Spēj motivēt cilvēkus un vadīt pārmaiņu procesus – kontroldarbs.
Vispārīgās prasmes:
1. Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus – diskusijas;
2. Spēj pamatoti un argumentēti skaidrot ar menedžmentu saistītos jautājumus - situāciju analīzes uzdevumi;
3. Spēj ņemt dalību grupu darbos un diskusijās - diskusijas, situāciju analīzes uzdevumi;
Kompetence:
patstāvīgi analizēt dažādas menedžmenta pieejas un situācijas, patstāvīgi pieņemt lēmumus par resursu vadību publiskā un privātā sektora organizācijās- kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Menedžmenta būtība un nozīme publiskajā un privātajā sektorā.
2. Menedžeris un vadītājs. Menedžera lomas.
3. Organizācija. Organizācijas vides izpratne.
4. Menedžmenta teoriju attīstība. Klasiskā menedžmenta teorija.
5. Cilvēku uzvedības teorijas. Kvantitatīvās teorijas.
6. Integrētās menedžmenta teorijas. Modernās menedžmenta teorijas.
7. Eiroamerikāniskā un Japānas menedžmenta īpatnības.
8. Vadītājs un autoritāte. Līderis organizācijā. vadības stili.
9. Vara tās izpausmes veidi. Manipulēšana.
10. .Komunikācijas procesi organizācijās. Plānošanas būtība.
11. Organizēšana un koordinēšana.
12. Kontroles funkcijas un loma menedžmentā.
13. Motivācija un mūsdienu motivēšanas metodes. Motivēšana publiskā sektora organizācijās.
14. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Publiskā un privātā sektora specifika.
15. Pārmaiņu vadība.
16. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu.

Semināru/ praktisko darbu tēmas:
1. Menedžeris un vadītājs privātajā un publiskajā sektora organizācijās. (2h)
2. Sistēmpieeja organizācijas vides raksturošanā. (2h)
3. Menedžmenta teorijas. Diskusijas, situāciju analīzes (6h)
4. Eiroamerikāniskā un Japānas menedžmenta modelis, alternatīvo modeļu veidošana. (1h)
5. 1.Kontroldarbs
6. Vadīšanas stilu analīze.(2h)
7. Vadītāja uzdevumi.(2h)
8. 2.Kontroldarbs
9. Laika plānošana, darba plānošana, resursu plānošana. (4h)
10. Diskusija par komunikācijas kļūdām. (2h)
11. Kontroles iezīmes publiskā un privātā sektora organizācijās. (2h)
12. 3. Kontroldarbs
13. Motivēšanas veidi reālos publiskā un privātā sektora uzņēmumos.(2h)
14. Pārmaiņu vadības nepieciešamība: konkrētu situāciju analīze.(2h)
15. Lēmumu pieņemšanas metožu pielietojums
16. 4. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti četri kontroldarbi, , kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā un situāciju analīzes uzdevumi un diskusijas praktiskajās nodarbībās.
Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts:
1. 96 stundas pilna laika studijās, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās četriem kontroldarbiem (60 stundas), praktisko uzdevumu sagatavošanai norādītajos laikos (30 stundas), gatavošanās eksāmenam (16 stundas);
2. 128 stundas nepilna laika tālmācībā, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās četriem kontroldarbiem (80 stundas), praktisko uzdevumu sagatavošanai norādītajos laikos un diskusijām forumos (32stundas), gatavošanās eksāmenam (16 stundas);

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
visi kontroldarbi – 40 punkti
situāciju analīzes uzdevumi- 10 punkti
eksāmens – 50 punkti.
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp
3. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006., 246 lpp
4. Benson V., Davis K. Businessinformationmanagement. Ventus publishingApS, 2008., 83p
5. Ābele J. Bariss V. Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Jelgava:LLU, 2006., 53 lpp
6. Menegament and Administration skills for the mental healt proffesional. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/book/9780125241953/management-and-administration-skills-for-the-mental-health-professional
7. Christensen T., Laægreid P., Roness G.P., RøvikK.A. (2007). OrganizationTheoryandthePublicSector: Instrument, CultureandMyth. London andNewYork: Routledge, 191 p. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATION%20THEORY%20Organization%20Theory%20for%20the%20Public%20Sector%20Instrument,%20culture%20and%20myth%20%20(2007.pdf
8. Tauriņa Ž. Menedžments. Lekciju konspekts. Alberta koledža, 2010. Pieejams: https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/Menedzments.pdf
9. Gaile A., Pavlova M. (2017). Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 171.lpp.Pieejams:https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/efektiva_vaditaja_rokasgramata.pdf

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BAT, 2005., 295 lpp
2. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Divdesmit viena ideja menedžeriem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009., 210 lpp.
3. The Managers Handbook for Business Securuty.2014., Pieejams: https://www.sciencedirect.com/book/9780128000625/the-managers-handbook-for-business-security
4. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga: BAT , 2004., 230 lpp
5. Lēmumu pieņemšana. „HarvardBusinessReviewon” grāmatu sērija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2007., 194 lpp
6. Thompsons J., ScottJ.M., Martin F. StrategicManagement: Awareness&Change. 8th ed. CengageLearningEMEA, 2017. 650 lpp. (ISBN: 978-1-4737-2633-8)
7. Oy И. Японскийменеджмент. Прошлое, настоящее, будущее. Москва: "Эксмо", 2007., 158 c.
8. RifkinsDž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava. 2004., 279 lpp
9. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp
10. Reilly T. (Ed.) The Governance of Local Communities: GlobalPerspectivesandChallenges. EconomicIssues, ProblemsandPerspectives. NewYork: Nova SciencePublishers, Inc. 2017. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1443844&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls, Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598 Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
2. Management accontig research. Journals. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/management-accounting-research/vol/53/suppl/C
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
4. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.