Kursa kods VadZ3003

Kredītpunkti 3

Personāla vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz vispusīgu galveno personāla vadības funkciju raksturojumu ar praktiskiem procedūru ieviešanas piemēriem. Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes par to, kā veiksmīgāk sagatavot darbā pieteikšanās dokumentus, piedalīties darba intervijās, noformēt un uzturēt darba attiecības, kā arī organizēt darba procesu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vispārīgajiem personāla vadības principiem.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studentiem teorētiskās un empīriskās zināšanas par personāla vadības procesa pamatprincipiem, lai sekmētu viņu profesionālās un personiskās darbības kompetenci, iekļaujoties darba tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zina un izprot personāla vadības jēdzienus, funkcijas un personāla politikas un stratēģijas izvēles pamatprincipus un nepieciešamību nozarē. Pārzina personāla atlases procesa gaitu. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi, 1.kontroldarbs)
Zina un izprot darba tiesisko attiecību noformēšanas un uzturēšanas kārtību un normatīvo regulējumu. (2.kontroldarbs)
Prasmes
Profesionālās prasmes
Spēj sagatavot darbā pieteikšanās dokumentus. (Patstāvīgie darbi)
Spēj noteikt personāla vadības mērķi un uzdevumus organizācijā, patstāvīgi iegūt, apkopot un analizēt informāciju par dažādām personāla vadības funkcijām un to ietekmējošajiem faktoriem. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi)
Spēj izvēlēties situācijai piemērotākos personāla atlases veidus un veikt darba intervijas. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi)
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus. (Patstāvīgie darbi)
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupas darba rezultātiem. (Grupu darbi)
Spēj prezentēt veikto darbu rezultātus un pamatot savu viedokli. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi)
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt personāla vadības procesus, funkcijas un organizēt darba procesu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vispārīgajiem personāla vadības principiem. (Patstāvīgie darbi, grupu darbi, kontroldarbi)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Programmas izvērsts saturs (16 stundas)

1. Personāla vadības termins un ar to saistītās definīcijas. (1 stunda)
2. Personāla politika uzņēmumā. (1 stunda)
3. Personāla vadību noteicošā tiesiskā bāze. (1 stunda)
4. Personāla vadības funkcijas (etapi). (1 stunda)
5. Personāla plānošana. (1 stunda)
6. Personāla meklēšana un piesaistīšana. (1 stunda)
7. Personāla atlases process. (1 stunda)
8. Darba interviju un pārrunu vadīšana. (1 stunda)
9. Darba attiecību noformēšana. (1 stunda)
10. Darba kārtības noteikšana uzņēmumā. (1 stunda)
11. Iekšējās darba attiecības un to vadība organizācijās. (1 stunda)
12. Darba laika organizācija. (1 stunda)
13. Personāla vadības instrumenti. (1 stunda)
14. Amatu novērtēšana. Amata apraksts un kompetences modelis. (1 stunda)
15. Motivēšana un tās nozīme personāla vadībā. (1 stunda)
16. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. (1 stunda)

Semināru un patstāvīgo darbu tēmas un saturs (16 stundas)

1. Personāla vadības procesu ietekmējošie faktori. (1 stunda)
2. Personāla meklēšanas iespējas. (2 stundas)
3. Patstāvīgais darbs. Darba sludinājuma sagatavošana. (1 stunda)
4. Patstāvīgais darbs. CV un motivācijas vēstules sagatavošana. (2 stundas)
5. Grupu darbs. Darba intervija. (4 stundas)
6. 1.kontroldarbs. Personālvadības funkcijas, stratēģija, politika. Personāla atlases process. Darba intervijas. Personāla izvēle. (1 stunda)
7. Profesijas standarts un profesijas klasifikators. Amata apraksts. Darba līgums. (3 stundas)
8. Grupu darbs. Personāla motivēšanas sistēma. (1 stunda)
9. 2.kontroldarbs. Darba attiecību noformēšana. Darba attiecības un to vadība. Darba kārtības organizēšana. Darba un atpūtas laiks. Darba uzteikums. (1 stunda)

Nepilna laika klātiene un nepilna laika tālmācība:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvu vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) var saņemt, ja ir apmeklētas lekcijas, izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi un grupu darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
• Patstāvīgais darbs “Darba sludinājuma sagatavošana.” (10%)
• Patstāvīgais darbs “CV un motivācijas vēstules sagatavošana.” (15%)
• Grupu darbs “Darba intervija.” (25 %)
• 1.kontroldarbs “Personāla vadības funkcijas, stratēģija, politika. Personāla atlases process. Darba intervijas. Personāla izvēle.”(25%)
• 2.kontroldarbs “Darba attiecību noformēšana. Darba attiecības un to vadība. Darba kārtības organizēšana. Darba un atpūtas laiks. Darba uzteikums.” (25%)

Obligātā literatūra

1. Darba likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2009. 349 lpp.
3. Joseph M.Putti Human Resource Management: A Dynamic Approach. Laxmi Publications Pvt Ltd. 2015. 408 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/hwac
4. Ntabeni-Bhebe F. Global Human Resources Management. Oakville, ON: Society Publishing, 2019. 282 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/8ai1
5. Vorončuka I. Personāla vadība, teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 340 lpp.
6. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

Papildliteratūra

1. Armstrong, M. A. Handbook of Human Resource Management Practice, 11th edn, London: Kogan Page, 2009. 400 p.
2. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas centrs, 2008. 186 lpp.
3. Buckley M.R., Wheeler A.R. Halbesleben J.R.B. Research in Personnel and Human Resources Management. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/ofhb
4. Buryhin B., Gaga V. Achievements in Human Resource Management. Rīga: Zinātne, 2016. 159 p.
5. Burkus D. Jauna vadība. Rīga: Avots, 2020. 274 lpp.
6. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. SIA O.D.A. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2008. 329 lpp.
7. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
8. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. Rīga: Jumava, 2009. 184 lpp.
9. Edeirs Dž. Līderība un Motivācija. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007. 136 lpp.
10. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. 251 lpp.
11. Forands I. Personāla vadība. R.: Latvijas izglītības fonds, 2007. 189 lpp.
12. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RaKa, 2006. 199 lpp.
13. Korčagins E. Darba attiecības no A līdz Z: darba attiecību dokumentu paraugi, darba aizsardzības dokumentu paraugi, jurista skaidrojumi par darba tiesībām. Rīga: Tehnoinform Latvia Info Tilts, 2018. 262 lpp.
14. Meldere S. Cilvēkresursu vadība. Rīga: Biznesa vadības koledža, 2008. 263 lpp.
15. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
16. Psihosociālā darba vide. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 157 lpp.
17. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana. Rīga: Jumava, 2010. 199 lpp.
18. Sims R.R. Human Resources Management Issues, Challenges and Trends: 'Now and Around the Corner' Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2019. 100 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/xezh
19. Альберт М., Мескон М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Вильямс, 2009. 672 c.
20. Глухов В.В. Менеджмент. Санкт-Петербург: Питер., 2008. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba aizsardzības likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
3. Dokumentu juridiskā spēka likums: Latvijas Republikas likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205
4. Human Resource Management Journal, Online ISSN:1748-8583. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17488583
5. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192, Electronic ISSN: 1466-4399. Pieejams: https://www.ingentaconnect.com/content/routledg/rijh

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".
Ierobežotās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.