Kursa kods VadZ2051

Kredītpunkti 2

Biznesa plānošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Agnese Belte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Ekon2117, Makroekonomika

Ekon3106, Tirgvedība

VadZ2029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas biznesa plānošanā. Tiks izprasta plānošanas būtība un biznesa plāna struktūra. Studiju kursa laikā studenti apgūs plānu un plānošanas veidus, pamatprincipus, metodes. Attīstīs prasmi tirgus analīzes, mārketinga plāna, ražošanas procesu, organizatoriskās struktūras izveidē, kā arī riska faktoru analīzē un finanšu plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju – kontroldarbs.
2. Zināšanas un izpratne par biznesa plāna izstrādes mērķiem un uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
3. Spēj parādīt iegūtās zināšanas, izvērtējot savu biznesa ideju – praktiskie darbi.
4. Spēj pielietot vairākas konkurentu novērtēšanas metodes kā arī veikt tirgus pētījumus – praktiskie darbi.
5. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, izstrādāt biznesa plāna daļas – praktiskie darbi.
6. Prot atrast un izvērtēt plānošanai nepieciešamo informāciju – praktiskie darbi.
7. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – biznesa plāna struktūras prezentācija.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – praktisko darbu izpilde.
9. Spēj atbildēt uz jautājumiem saistībā ar plānošanas metodoloģiju – praktiskie darbi, kontroldarbs.

10. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes biznesa plāna posmu izstrādē – praktiskie darbi, biznesa plāna izstrādes posmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Plānošanas metodoloģija.
2. Biznesa plāna raksturojums.
3. Biznesa plāna saturs, izstrādes secība un noformēšana.
4. Ražoto preču un pakalpojumu raksturojums.
5. Noieta tirgus pētījumi un analīze.
6. Konkurenti un konkurences priekšrocības.
7. Uzņēmuma un nozares raksturojums.
8. Mārketinga plāns.
9. Ražošanas plāns.
10. Finanšu plāns un finansēšanas stratēģija.
11. Organizatoriskais plāns.
12. Potenciālie riski.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs par plānošanas metodoloģiju, izstrādāti praktiskie darbi par biznesa plāna izstrādes posmiem un to prezentēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbam par plānošanas metodoloģiju. Papildus veiktajiem praktiskajiem darbiem nodarbībās, jāveic biznesa plāna posmu izstrāde un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarba (30%), biznesa plāna posmu izstrādes (30%) un biznesa plāna posmu prezentācijas (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
4. No idejas līdz panākumiem Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
6. Uzsākt biznesu Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
7. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

8. Reismanis Ē. Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi: mācību metodiskais materiāls Biznesa ekonomisko pamatu, komerczinību programmām. Rīga: Junior Achievement Latvija, 2005. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 47 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Lēmumu pieņemšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2007. 196 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: De Novo, 2004. 120 lpp.
6. Uzņēmuma darbības novērtēšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 179 lpp.

7. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints
3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm
4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras portāls - www.liaa.gov.lv

5. LR Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.gov.lv

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2 daļa) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”