Kursa kods VadZ2049

Kredītpunkti 3

Cilvēku resursu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ1016, Pārtikas zinātnes pamati

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas būtību, funkcijām un metodēm uzņēmumā. Izprot cilvēku resursu vadīšanas nozīmi, procesus, kā arī spēj izstrādāt cilvēku resursu vadības stratēģiju, lai efektīvāk sasniegtu uzņēmuma mērķus.

Kursa mērķis ir iegūt zināšanas un prasmes cilvēku resursu vadīšanā, lai efektīvi izstrādātu un īstenotu cilvēku resursu vadības stratēģiju organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Vispusīgas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas funkcijām, metodēm un tendencēm – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Specializētas zināšanas par cilvēku resursu vadīšanas procesiem uzņēmumā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Prasmes:
Profesionālās prasmes
• Prasme izstrādāt un novērtēt cilvēku resursu stratēģiju uzņēmumā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Vispārīgās prasmes
• Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes – patstāvīgais darbi, praktiskie darbi.
• Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgais darbi, praktiskie darbi.
• Spēj sadarboties un komunicēt – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Kompetences:
• Spēj definēt un sniegt savus risinājumus cilvēku resursu vadīšanas problēmām, pamatot savus risinājumus un noteikt problēmu cēloņus – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt nepieciešamās darbības cilvēku resursu vadīšanā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmu saraksts
1. Cilvēku resursu vadīšanas būtība, funkcijas un uzdevumi pārtikas ražošanas uzņēmumos.
2. Cilvēku resursu vēsturiskā un filozofiskā attīstība un nozīme mūsdienās.
3. Cilvēku resursu vadīšanas tendences organizācijās – politiskie, sociālie un ekonomiskie izaicinājumi cilvēku resursu vadīšanā pārtikas ražošanas uzņēmumos.
4. Paaudžu raksturojums un tendences cilvēku resursu vadīšanā. Tradicionālistu, beibibumeru, X, Y un Z paaudžu raksturojums, vērtības un ekspektācijas darba vidē pārtikas ražošanas uzņēmumā.
5. Uzņēmuma kultūra, to veidojošie elementi un ietekme uz darbinieku sniegumu. Uzņēmuma vērtības.
6. Cilvēku resursu vadītāja loma – ikdienas cilvēku resursu vadīšanas taktiskie jautājumi, konsultatīvie un stratēģiskie aspekti pārtikas ražošanas uzņēmumos.
7. Cilvēku resursu stratēģijas formulēšana un īstenošana, metodes un instrumenti stratēģijas noteikšanā un ieviešanā pārtikas ražošanas uzņēmumā.
8. Cilvēku resursu plānošana pārtikas ražošanas uzņēmumā.
9. Cilvēku resursu meklēšana un atlase ražošanas uzņēmumā.
10. Darba interviju veidi un to piemērotība augstākā, vidējā un zemākā līmeņa speciālistu atlasei pārtikas ražošanā.
11. Cilvēku resursu motivēšana – motivēšanas veidi un atalgojuma un kompensācijas noteikšana dažāda līmeņu darbiniekiem pārtikas ražošanas uzņēmumā.
12. Cilvēku resursu novērtēšanas būtība un metodes ražošanas uzņēmumos.
13. Komandu veidošana un vadīšana pārtikas ražošanas uzņēmumos, komandu saliedēšanas veidi.
14. Uzvedības stili un darbinieku elastība.
15. Iekšējā komunikācija un tās nozīme cilvēku resursu vadīšanā.
16. Socionikas iespējas cilvēku resursu vadīšanā, tās pielietojums pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Praktisko darbu saraksts
1. Diskusija par ražošanas resursu nozīmi un funkcijām pārtikas ražošanas uzņēmumā (1 stunda)
2. Grupu darbs: PEST analīze par cilvēku resursu vadīšanu ietekmējošajiem faktoriem pārtikas ražošanas uzņēmumā (1 stunda)
3. Grupu darbs: Y un X paaudzes darbinieka portrets. Izaicinājumi šo paaudžu darbinieku vadīšanā pārtikas ražošanas uzņēmumā “X” (1 stunda)
1. patstāvīgais darbs (grupu darbs): Situācijas analīze par pārtikas ražošanas uzņēmumu “X”, analizējot problēmas un to cēloņus cilvēku resursu vadīšanā (2 stundas)
4. Lomu spēle: darba intervijas simulācija Kvalitātes vadības nodaļas speciālista izvēlei (2 stundas)
5. Situāciju analīze par darbinieku iesaisti uzņēmuma darbā, motivējot dažāda līmeņa darbiniekus pārtikas ražošanas uzņēmumā (1 stunda)
6. Situācijas analīze: Komandas analīze un risinājumi, kā veidot efektīvu komandas darbu dažādu struktūrvienību starpā pārtikas ražošanas uzņēmumā (2 stundas)
7. Tests: uzvedības stili (1 stunda)
8. Elastības tests (1 stunda)
9. Tests: Socionikas tipu noteikšana pārtikas ražošanas uzņēmuma dažādās struktūrvienībās (1 stunda)

2. patstāvīgais darbs: Cilvēku resursu stratēģija un tās īstenošanas novērtējums izvēlētā pārtikas ražošanas uzņēmumā (3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Patstāvīgais darbs (grupu darbs) par pārtikas ražošanas uzņēmuma “X” problēmām un to cēloņiem cilvēku resursu vadīšanā – 50 punkti.
2. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par cilvēku resursu stratēģijas raksturojumu un novērtējumu izvēlētā pārtikas ražošanas uzņēmumā – 50 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs (grupu darbs) par pārtikas ražošanas uzņēmuma “X” problēmām un to cēloņiem cilvēku resursu vadīšanā – 50 punkti.

2. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par cilvēku resursu stratēģijas raksturojumu un novērtējumu izvēlētā pārtikas ražošanas uzņēmumā – 50 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli. Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Darba likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. [Skatīts 28.12.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S. Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
4. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
5. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2007. 251 lpp.

6. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. Pieejami www.likumi.lv

Papildliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.
2. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.

3. Daliba I. Kā rekrutēt veiksmīgāk. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Human Resource Management Journal. ISSN: 1748-8583
2. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399

3. Research in Personnel and Human Resource Management. ISSN: 0742-7301

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.