Kursa kods VadZ2048

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Laura Joma

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Ekon3045, Nodokļi un nodevas

JurZ2035, Darba tiesības

VadZ2035, Dokumentu pārvaldība

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst uzņēmējdarbības tiesiskos pamatus, valsts funkcijas uzņēmējdarbībā (komercdarbībā), Uzņēmuma reģistra reģistrus, uzņēmējdarbības formas, saistību tiesību pamatus, darījumu un līguma veidus, komunikācijas tiesību tiesiskos pamatus, uzņēmuma ražošanas procesa tiesisko regulējumu un starptautiskās sadarbības priekšnoteikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot komerctiesību būtību, jēdzienus, nozīmi un lomu mūsdienu sabiedrībā- Praktiskie darbi
2. Zina un izprot nozīmīgākos uzņēmējdarbības komponentus – Tests
3. Spēj izmantot, patstāvīgi analizēt un brīvi orientēties uzņēmējdarbības tiesību aktos - Kontroldarbi, praktiskie darbi
4. Prot raksturot nozarei atbilstošo normatīvo aktu bāzi - Kontroldarbi, praktiskie darbi
5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - Diskusijas nodarbībā
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Praktiskie darbi
7. Spēj argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām - Praktiskie darbi
8. Spēj prezentēt patstāvīgi vai grupā vienotu viedokli par uzņēmējdarbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību analīzi - Praktiskie darbi, grupu darbi
9. Spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, pārzina normatīvo aktu hierarhiju – Ieskaite
10. Spēj raksturot nozīmīgākās normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības reglamentēšanai - Kontroldarbs, praktiskie darbi

11. Prot izstrādāt uzņēmuma dokumentus ar juridisko spēku - Praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības politika un likumdošanas process. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Valsts pārvaldes iekārta, uzraudzības un kontroles sistēma. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda )
3. Uzņēmuma reģistra reģistri. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
4. Saimnieciskās darbības veicēji. (Lekcijas 2 stundas)
5. Saimnieciskās darbības veicēju dibināšana, reorganizācija un likvidācijas noteikumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
MultipiTests: par uzņēmējdarbības dibināšanu (praktiskie darbi 1 stunda)
6. Saistību tiesības (Lekcijas 2 stundas)
7. Darījumi un līgumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
8. Komercdarījumi (Lekcijas 2 stundas, 2 stundas)
9. Administratīvais process un kriminālprocess. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
10. Komunikācijas tiesības. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda )
11. Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa tiesiskais regulējums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas)
12. Starptautiskās sadarbības priekšnoteikumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 1 stunda )

Kontroldarbs: visas iepriekš apskatītās tēmas. (Praktiskie darbi – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaite veidojas no:
- 35 % kontroldarbs Moodle vidē par darījumiem un līgumiem, Saistību tiesībām, Komercdarījumiem, Administratīvo procesu un Kriminālprocesu, Komunikācijas tiesībām, Starptautiskās sadarbības priekšnoteikumiem.
- 35 % tests Moodle vidē par uzņēmējdarbības politika un likumdošanas process, Valsts pārvaldes iekārta, uzraudzības un kontroles sistēma, Uzņēmuma reģistra reģistri, Saimnieciskās darbības veicēji, to dibināšana, reorganizācija, likvidācija.
- 25% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par dibināšanas dokumentu izstrādāšanu, 1 ražošanas procesu ietekmējošo normatīvo aktu analīzi, līguma izstrādāšanu.
- 5% reģistrēts apmeklējums.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Patstāvīgajos darbos, seminārā jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par tautsaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Praktisko darbu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās testam un kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.04.2000. Stājas spēkā 01.01.2002. [Skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 08.01.1992. Stājas spēkā 06.02.1992. [Skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428

3. Par nodokļiem un nodevām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.02.1995.Stājas spēkā: 01.04.1995. [Skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam

Papildliteratūra

1. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
2. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” http://www.la.lv;

3. Latvijas Republikas Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „Dienas Bizness”. Pieejams: http://www.db.lv/

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2 daļa) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem