Kursa kods VadZ2047

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā. Spēj orientēties uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vidē. Prot izvērtēt uzņēmējdarbību, atklāt un analizēt uzņēmējdarbības riskus. Students prot rīkoties ar uzņēmējdarbības resursiem un izprot inovāciju nozīmi uzņēmējdarbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina un izprot uzņēmējdarbības būtību, jēdzienus – patstāvīgais darbs.
2. Zina un izprot uzņēmuma struktūru un organizācijas funkcijas – kontroldarbs.
Profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par uzņēmējdarbību – tests.
2. Spēj ņemt dalību uzņēmuma mērķu noteikšanā – praktiskie darbi, grupu darbi.
3. Spēja atbildīgi organizēt darbu uzņēmumā – praktiskie darbi.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj vispārīgi izskaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību – diskusijas nodarbībā.
2. Spēj vispārīgi pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus – praktiskie darbi.
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmējdarbību un iespējas – eksāmens.

2. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības būtība (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības klasifikācija. valsts, privātā, jauktā uzņēmējdarbība, kopuzņēmumi (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Uzņēmumu veidi. Uzņēmējdarbības jomas un veidi (lekcijas – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Uzņēmējdarbības formas (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stundas).
5. Komercdarbības formas (lekcija – 1 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas).
6. Uzņēmējdarbības vide (lekcija – 1 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas).
7. Uzņēmējdarbības funkcijas, kvalitātes kontrole (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
9. Uzņēmuma dzīves cikls (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Uzņēmējdarbības uzsākšana, uzņēmuma dibināšana (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
11. Uzņēmumu reorganizēšana, maksātnespēja (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Riska faktors uzņēmējdarbībā. Riska jēdziena skaidrojums. Objektīvie un subjektīvie riska cēloņi. Riska veidi (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).

13. Inovācijas uzņēmējdarbībā. Inovāciju būtība, veidi un process (lekcija – 1 stundas; praktiskais darbs – 1 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju kursa laikā jānokārto 2 kontroldarbi (par uzņēmējdarbības pamatjēdzieni, būtība, uzņēmējdarbības vide; par uzņēmējdarbības veidi, komercdarbība).
Patstāvīgais darbs ar prezentāciju, prezentācijas laiks līdz 10 minūtēm.

Studentiem jāizstrādā visi praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tests par uzņēmējdarbības pamatjēdzieniem, būtību, uzņēmējdarbības vidi – 12 punkti.
Kontroldarbs par uzņēmējdarbības veidi, komercdarbību – 12 punkti.
Praktiskie darbi par visām tēmām – 12 punkti.
Patstāvīgais darbs ar prezentāciju par produkta vai pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu, inovāciju iespējām – 14 punkti.
Eksāmens par visām tēmām – 50 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, pastāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Pastāvīgos darbu, praktiskos darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.04.2000.
Stājas spēkā.01.01.2002. [Skatīts 20.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 26.07.2010. Stājas spēkā 01.11.2010. [Skatīts 20.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
5. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.

6. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
2. Garber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastādīja G. Pelše, I. Ruperte. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
4. Oganisjana K. Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 204 lpp. ISBN 978-9934-527-40-1
5. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship. SBPD Publications, 2016. 516 p.
6. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
7. Uzsākt biznesu. Lietišķās informācijas dienests. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija
8. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem.
9. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/.
10. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv.
11. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http://www.likumi.lv.

12. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Nozares studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma „Komerczinības”.