Kursa kods VadZ2043

Kredītpunkti 4.50

Biznesa ētika, etiķete

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Aizstātais kurss

VadZB004 [GVADB004] Biznesa ētika, etiķete

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūs ētikas un etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī gūs ieskatu uzņēmējdarbības ētikas un lietišķās etiķetes pamatjautājumos. Tiks apgūtas pareizas sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas, īpaši akcentējot šo normu atšķirības starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību. Kursā iegūtās prasmes palīdzēs veidot pozitīvu un sociāli atbildīgu savas organizācijas tēlu, kas savukārt vairo klientu uzticību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Zina un izprot ētikas un etiķetes būtību Latvijas un starptautiskā kontekstā, un tās nozīmi biznesa vidē to vēsturisko attīstību, un jēdzienus - patstāvīgie darbi.
2. Zina un izprot ētikas un etiķetes veidus, to nozīmi un lomu mūsdienu sabiedrībā - eksāmens.
3. Spēj saskatīt ētikas problēmas un risināt ar ētikas problēmām saistītas konfliktsituācijas, piemērojot ētikas normas profesionālajā darbībā – diskusijas nodarbībā.
4. Spēj atpazīt etiķetes normas citu uzvedības regulējošo sistēmu vidū, novērtēt tās lomu sabiedrībā, diferencēt dažādus etiķetes veidus – patstāvīgie darbi individuāli un grupā.
5. Spēj veidot starppersonu komunikāciju, ievērojot lietišķās etiķetes normas - praktisko situāciju risinājumi un diskusijas.
6. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – patstāvīgie darbi.
7. Spēj sniegt precīzu informāciju, sagatavot prezentācijas un publiski uzstāties – praktiskie un patstāvīgie darbi.
8. Spēj strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt darbu, spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbi.
9. Orientējas un ievēro normatīvos aktus un ētikas normas - praktisko situāciju risinājumi un diskusijas.
10. Spēs analizēt, salīdzināt un strādāt ar dažādām ētikas kategorijām, prot saskatīt, formulēt, izvērtēt un risināt ētiska rakstura problēmas, un piemērot ētikas normas profesionālajā darbībā - eksāmens, praktiskie darbi individuāli un grupās.
11. Spēs izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošu uzvedības modeli, kā arī pārstāvēt uzņēmumu/ organizāciju un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm - praktiskie darbi individuāli un grupās.
12. Spēs izveidot un demonstrēt prezentēšanas prasmes, izvēlēties efektīvākos verbālās un neverbālās komunikācijas rīkus, piemērot savu prezentāciju, runu vai uzstāšanos atbilstošai auditorijai, tajā skaitā starptautiskā vidē – praktiskie darbi individuāli un grupās.

13. Spēs strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem - praktiskie darbi individuāli un grupās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ētikas būtība un nozīme biznesā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Ētikas virzieni un darbības joma. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Darba un profesionālā ētika. Ētikas kodeksi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
4. Biznesa ētikas pamatprincipi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
5. Komunikācijas ētika. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Valsts loma ētiskas uzņēmējdarbības regulēšanā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
7. Mūsdienu pasaules jaunie ētikas izaicinājumi. Informācija un vara. Personība un brīvība. (Lekcija 1 stunda)
8. Etiķetes būtība un nozīme biznesā. Etiķetes veidi un to pielietojums. (Lekcija 1 stunda)
9. Lietišķā komunikācija. Pirmais iespaids. Sasveicināšanās un iepazīšanās. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
10. Lietišķās telefonsarunas un sarakstes. Netiķete. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Ofisa etiķete. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
12. Etiķetes atribūti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Apģērbs lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
14. Galda kultūra lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
15. Sagatavošanās prezentācijai un prezentācijas veidošana. Oratormākslas pamati. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 5 stundas)
16. Starptautiskā lietišķā etiķete. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)

Eksāmens – visas tēmas (sesijas laikā)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Vērtējums veidojas no:
• 15% patstāvīgie darbi individuāli un grupā
• 15% patstāvīgie darbi
• 20% patstāvīgais darbs grupā
• 10% reģistrēts apmeklējums
• 40% eksāmens - Visas tēmas

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Laurinkari J. Biznesa ētika. Rīga: Petrovskis un Ko, 2011. 99 lpp.
2. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009. 163 lpp.
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
5. Keigals T.D. Uzstāšanās māksla: droši paņēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem. Rīga: Atēna, 2008. 214 lpp.
6. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 140 lpp.
7. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp.

8. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006. 155 lpp.

Papildliteratūra

1. Odiņa A. Labas uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2014. 272 lpp.
2. Brūss I.D., Pārksa D. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienasgrāmata, 2011. 431 lpp.
3. Bridžiss D. Džentelmeņa rokasgrāmata. Mūsdienīgi pieklājīgas uzvedības likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 160 lpp.
4. Efektīva komunikācija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp. Grāmatu sērija „Harvard business review on”.
5. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
6. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.
7. Werhane P. H., Moriarty B. Moral imagination and management decision making. Business roundtable institute for corporate ethics. 2009 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.corporate-ethics.org/pdf/moral_imagination.pdf.

8. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Biznesa psiholoģija". Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite". ISSN 1691-3183. Pieejams: http://biznesapsihologija.lv/lv/arhivs/.
2. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/.

3. Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija. Pieejams: http://www.biznesam.lv.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība”