Kursa kods VadZ2026

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni, pamatzināšanas un prasmes projektu izstrādē un vadīšanā, par šādiem aspektiem: projektu vadības principiem un metodēm, projekta dzīves cikla plānošanu, projekta dokumentāciju un projekta organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un pamatos izprot projektu plānu izstrādes būtību, terminoloģiju - diskusija nodarbībā, kontroldarbs
- Pamatzināšanas un izpratni par projekta aktivitāšu plānojumu uzņēmumos un organizācijās - praktiskie darbi
- Pamatzināšanas par dažādu projektu vadīšanas metožu pielietojumu uzņēmumos - praktisko nodarbību uzdevumu izpilde
- Spēj patstāvīgi veikt projektu idejas definēšanu, pamatot problēmas aktualitāti - praktiskie darbi, grupu darbs
- Pamatos prot izstrādāt projekta plānus, izmantojot projektu vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs, izstrādāta projekta prezentācija
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - darbs grupā, patstāvīgais darbs
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas - darbs grupā
- Spēj prezentēt izstrādātos plānus – prezentācija
- Spēj pamatos identificēt, formulēt un analizēt problēmas projektu vadīšanas kontekstā - praktiskie darbi, grupu darbs

- Spēj iniciēt problēmas risinājumu, izmantojot projekta vadīšanas metodes - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs, izstrādātais projekts

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projekta būtība, definējums, pazīmes, veidi. (lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Projekta organizēšana. (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Projekta priekšlikuma izstrāde. (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
4. Projekta plānošana. Resursu plānošana. (lekcija – 5 stundas, praktiskie darbi – 6 stundas )
5. Projekta uzraudzība un regulēšana. (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stunda)
6. Projekta noslēgums. (lekcija – 2 stundas)
Kontroldarbs: projektu vadīšanas metodoloģijas izpratne. (1 stunda)

Projekta rezultātu prezentēšana. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido:
identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots un prezentēts projekts (individuāli vai grupā līdz 3 cilvēku sastāvā), kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevums tiek definēts praktisko nodarbību laikā. Patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā): identificēta, izanalizēta problēma, iniciēts problēmas risinājums, izveidots projekts, izmantojot projektu vadīšanas metodoloģiju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veido:
Kontroldarbs – 25 punkti;
Izstrādātais projekts – 25 punkti;
Diskusija nodarbībās – 25 punkti;
Izstrādāta projekta prezentācija – 25 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls bakalaura studiju programmas studentiem studiju kursā „Projektu vadīšana”. Jelgava, LLU, 2009, 33 lpp.
2. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga, 2008, 222 lpp.
3. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness HUB: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
4. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
5. Wysocki Robert K., Bentley C. Global Complex Project Management: An Integrated Adaptive Agile and PRINCE2 LEAN Framework for Achieving Success. Plantation, FL: J. Ross Publishing, 2016. 276 lpp.
6. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Drukātava, 2010, 133 lpp. ISBN–978–9984–853–13-0

7. Džeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. – Rīga, PUSE PLUS, 2001. – 111 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.
2. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. Rīga: Denova, 2003, 125 lpp.
3. Jurgena I. Projektu vadīšana // Vadīšanas pamati. Sast. U.Ivans, S. Ruskule. 11.nod., Malnava, 2006, 450 – 473 lpp.
4. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem. ES fondi 2007.- 2013.gads. Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 2008, 85 lpp

5. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Rroject. Drukātava, 2007. 102 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal, https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI), https://www.pmi.org/

4. International Project Management Association (IPMA), https://www.ipma.world/

Piezīmes

Nozares (B2 daļas) studiju kurss ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”