Kursa kods VadZ2019

Kredītpunkti 3

Biznesa etiķete

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūs ētikas un etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī apgūs lietišķo kontaktu un oficiālo pasākumu uzvedības normas un standartus. Tiks apgūtas pareizas sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas atbilstoši mūsdienu etiķetes attīstības tendencēm, īpaši akcentējot šo normu atšķirības starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību. Tiks attīstītas prasmes runas kultūrā un prezentāciju prasme. Kursā iegūtās prasmes palīdzēs veidot pozitīvu un sociāli atbildīgu savas organizācijas tēlu, kas savukārt vairo klientu uzticību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zina un izprot ētikas un etiķetes būtību Latvijas un starptautiskā kontekstā un tās nozīmi biznesa vidē, to vēsturisko attīstību, un jēdzienus – patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
2. Zina un izprot ētikas un etiķetes veidus, to pielietojumu nozīmi un aktualitātes dažādās valstīs - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
3. Zina un izprot lietišķās komunikācijas veidus un apģērba kodeksa nozīmi profesionālā tēla veidošanā darba un starptautiskajā saskarsmē - patstāvīgie, praktiskie darbi un testi.
PRASMES
1. Spēj saskatīt ētikas problēma, un risināt tās piemērojot ētikas normas profesionālajā darbībā – diskusijas nodarbībā.
2. Spēj atpazīt etiķetes normas citu uzvedības regulējošo sistēmu vidū, novērtēt tās lomu sabiedrībā, diferencēt dažādus etiķetes veidus - patstāvīgie darbi individuāli un grupā.
3. Spēj veidot starppersonu komunikāciju, ievērojot lietišķās etiķetes normas - praktisko situāciju risinājumi un diskusijas.
4. Spēj izvēlēties atbilstošai situācijai apģērba kodeksu un dāvanas, kā arī izveidot un pielietot atbilstošos atribūtus - patstāvīgie darbi.
5. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgie darbi.
6. Spēj sniegt precīzu informāciju, sagatavot prezentācijas un publiski uzstāties - praktiskie un patstāvīgie darbi.
7. Spēj strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt darbu, spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem – grupu darbi.
KOMPETENCE
1. Spēs analizēt, salīdzināt un strādāt ar dažādām ētikas kategorijām, prot saskatīt, formulēt, izvērtēt un risināt ētiska rakstura problēmas, un piemērot ētikas normas profesionālajā darbībā - praktiskie darbi individuāli un grupās.
2. Spēs izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošu uzvedības modeli, kā arī pārstāvēt sevi, uzņēmumu/ organizāciju un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm - praktiskie darbi individuāli un grupās.
3. Spēs izveidot un demonstrēt prezentēšanas prasmes, izvēlēties efektīvākos verbālās un neverbālās komunikācijas rīkus, piemērot savu prezentāciju, runu vai uzstāšanos atbilstošai auditorijai, tajā skaitā starptautiskā vidē - praktiskie darbi individuāli un grupās.

4. Spēs strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem - praktiskie darbi individuāli un grupās.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Etiķetes un ētikas jēdziens, būtība un nozīme biznesā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Komunikācijas ētikas daudzveidība. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. Lietišķā komunikācija. Pirmais iespaids. Sasveicināšanās un iepazīšanās. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stundas)
4. Diplomātiskā etiķete. Etiķetes un protokola nozīme ikdienā un profesionālajā darbībā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stundas)
5. Neverbālā komunikācija un etiķete. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Verbālā komunikācija un etiķete. Lietišķas sarunas organizēšana. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stundas)
1.tests (1.-6.tēma). (Praktiskie darbi – 1 stunda)
7. Mūsdienu tehnoloģijas lietišķajās telefonsarunās un sarakstē. Netiķete. Personība un brīvība. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Dzīves gājuma un motivācijas vēstules sagatavošana. Darba intervija. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9. Lietišķā etiķete darbavietā. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stundas)
10. Etiķetes atribūti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Apģērbs lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stundas)
12. Galda kultūra lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2.tests (7.-12.tēma). (Praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Sagatavošanās prezentācijai un prezentācijas veidošana. Oratormākslas pamati. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stundas)
14. Starptautiskā lietišķā etiķete. (Lekcija 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 60% patstāvīgie darbi individuāli un grupā
• 15% 1. tests
• 15% 2.tests
• 10% reģistrēts apmeklējums

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās testiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Laurinkari J. Biznesa ētika. Rīga: Petrovskis un Ko, 2011. 99 lpp.
2. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009. 163 lpp.
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
5. Keigals T.D. Uzstāšanās māksla: droši paņēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem. Rīga: Atēna, 2008. 214 lpp.
6. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 140 lpp.
7. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp.
8. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006. 155 lpp.

9. Carnagey D., Berg Esenwein J. The Art of Public Speaking. 2005 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.gutenberg.org/files/16317/16317-h/16317-h.htm

Papildliteratūra

1. Odiņa A. Labas uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2014. 272 lpp.
2. Brūss I.D., Pārksa D. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienasgrāmata, 2011. 431 lpp.
3. Bridžiss D. Džentelmeņa rokasgrāmata. Mūsdienīgi pieklājīgas uzvedības likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 160 lpp.
4. Efektīva komunikācija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp. Grāmatu sērija „Harvard business review on”.
5. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
6. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.
7. Werhane P. H., Moriarty B. Moral imagination and management decision making. Business roundtable institute for corporate ethics. 2009 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.corporate-ethics.org/pdf/moral_imagination.pdf.

8. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss (C daļa) LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” studentiem.

Brīvās izvēles studiju kurss (C daļa) LLU citām bakalaura studiju programmām.