Kursa kods VadZ2004

Kredītpunkti 3

Vadīšanas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi1013, Tūrisma vadība

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Studējošie iegūst izpratni par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas metodes, funkcijas, deleģēšanas un lēmumu pieņemšanas nepieciešamību. Praktiskajās nodarbībās attīsta viesmīlības uzņēmuma vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences un domāšanas veidu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zina un izprot: vadīšanas procesu būtību un parādības, vadīšanas procesu analīzes metodiku un organizācijas vadīšanu; personāla vadīšanas būtību, jēdzienus, personāla atlases veidus; sava kā vadītāja un līdera potenciāla apzināšanu un analīzi, nepieciešamām kompetencēm, un prasmēm grupas, komandas un organizācijas vadīšanā.
Vērtēšana- kontroldarbs, praktiskie darbi, grupu darbs, situāciju modelēšana, problēmu situāciju risināšana.
Profesionālās prasmes
Spēj pamatoti izvēlēties un sekmīgi analizēt vadīšanas procesus organizācijā, lietojot vadības metožu rīkus; veikt personāla plānošanu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, organizēt personāla atlasi un novērtēšanu; iegūt informāciju un izstrādāt uzņēmuma vadīšanas procesa simulāciju.
Vērtēšana- praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs, patstāvīgais darbs
Vispārējās prasmes
Spēj komunicēt ar uzņēmējiem informācijas iegūšanai par uzņēmuma vadīšanas jautājumiem; atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmuma vadīšanas izvēlētajām metodēm un funkcijām; efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi; uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem.
Vērtēšana-Patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, grupu darbi, diskusijas, situāciju modelēšana
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmuma vadīšanas procesus un problēmas, izprot un spēj pielietot vadīšanas metodes un funkcijas; izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošas vadītājam nepieciešamās kompetences, grupas, komandas un ēdināšanas un/vai viesu izmitināšanas uzņēmuma vadīšanā.

Vērtēšana – patstāvīgais grupu darbs, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2. Vadīšanas teorijas, to attīstība.
3. Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas ārējā un iekšējā vide Organizācijas kultūra.
4. Vadītājs. Vadītāja personības raksturojums. Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte. Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis.
5. 1.kontroldarbs.
6. Vadīšanas būtība, vadīšanas zinātnes attīstība, organizācijas ārējā un iekšējā vide, vadīšanas funkcijas, vadības stils, vara, autoritāte un līderis.
7. Plānošana, būtība un veidi.
8. Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process. Komunikācijas būtība uzņēmumos.
9. Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā. Darba vides drošības kontroles vadīšana.
10. Motivēšana un motivācijas teorijas.
11.Personāla vadība. (2 stundas)
12. Komandas veidošanas principi un vadība.
13. Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
14. Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla.
15. Laika un stresa menedžments.

16. 2.kontroldarbs. Komunikācija, personāla vadība, motivācija un motivēšana, konflikti, vadītājs, uzstāšanās un ietekmēšanas māksla, sevis un stresa menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens
Eksāmena uzdevumus veido:
• tests par visām studiju kursā apgūstamajām tēmām;

• praktiskie uzdevumi par uzņēmējam un vadītājam nepieciešamo prasmju, kompetenču, domāšanas veida attīstību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs
Vadīšanas funkcijas X realizēšanas analīze un uzlabošanas iespējas uzņēmumā Y.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1.kontroldarbs: 15 punkti
• 2. kontroldarbs: 15 punkti
• Praktiskie darbi: 10 punkti
• Patstāvīgais darbs: 20 punkti
• Eksāmens: 40 punkti.

10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp.
3. Vadīšanas pamati. U.Ivans , S.Ruskule (sast.). Malnava, 2006. 502 lpp.
4. Daft R.L , Kendrick M, Vershinina N. Management. Australia: South-Western/Cengage Learning, 2010. 856 p.
5. Dombrovska L. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp.
2. Eiders Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp.
3. Krauze D. G . Karamāksla menedžeriem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Nozares profesionālais kurss PTF profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmai „ “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, 2. semestris