Kursa kods VadZ1021

Kredītpunkti 2

Biznesa ētika, etiķete

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūs ētikas un etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī gūs ieskatu biznesa ētikas un lietišķās etiķetes pamatjautājumos. Tiks apgūtas pareizas sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas, īpaši akcentējot šo normu atšķirības starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību. Kursā iegūtās prasmes palīdzēs veidot pozitīvu un sociāli atbildīgu savas organizācijas tēlu, kas savukārt vairo klientu uzticību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot par ētikas un etiķetes vēsturisko attīstību, jēdzienus, un būtību Latvijas un starptautiskā kontekstā, un tās nozīmi biznesa vidē - patstāvīgie darbi.
2. Zina un izprot ētikas un etiķetes veidus, to nozīmi un lomu mūsdienu sabiedrībā - kontroldarbs.
3. Spēj saskatīt ētikas problēmas konkrētā situācijā un izstrādāt iespējamos ētikas problēmu risinājumus - kontroldarbs.
4. Spēj veidot starppersonu komunikāciju un risināt ar ētikas problēmām saistītas konfliktsituācijas piemērojot ētikas un etiķetes normas profesionālajā darbībā – diskusijas nodarbībās
5. Spēj atpazīt etiķetes normas citu uzvedības regulējošo sistēmu vidū, novērtēt tās lomu sabiedrībā, diferencēt dažādus etiķetes veidus - kontroldarbs.
6. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – patstāvīgie darbi.
7. Prot sagatavot prezentāciju un prezentēt citiem sava darba rezultātus – praktiskie darbi, grupu darbi.
8. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbi.
9. Spēs analizēt, salīdzināt un strādāt ar dažādām ētikas kategorijām, prot saskatīt, formulēt, izvērtēt un risināt ētiska rakstura problēmas, un piemērot ētikas normas profesionālajā darbībā - kontroldarbs, praktiskie darbi individuāli un grupās.
10. Spēs izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošu uzvedības modeli, kā arī pārstāvēt uzņēmumu/ organizāciju un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm - kontroldarbs, praktiskie darbi individuāli un grupās.

11. Spēs izveidot un demonstrēt prezentēšanas prasmes, izvēlēties efektīvākos verbālās un neverbālās komunikācijas rīkus, piemērot savu prezentāciju, runu vai uzstāšanos atbilstošai auditorijai, tajā skaitā starptautiskā vidē- praktiskie darbi individuāli un grupās.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Ētikas būtība un nozīme biznesā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Ētikas virzieni un darbības joma. (Lekcija 1 stunda)
3. Darba un profesionālā ētika. Ētikas kodeksi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
4. Biznesa ētikas pamatprincipi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Komunikācijas ētika. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Valsts loma ētiskas uzņēmējdarbības regulēšanā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
7. 1.kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Mūsdienu pasaules jaunie ētikas izaicinājumi. Informācija un vara. Personība un brīvība. (Lekcija 1 stunda)
9. Etiķetes būtība un nozīme biznesā. Etiķetes veidi un to pielietojums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
10. Lietišķā komunikācija. Pirmais iespaids. Sasveicināšanās un iepazīšanās. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Lietišķās telefonsarunas un sarakstes. Netiķete. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Ofisa etiķete. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13. Etiķetes atribūti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Apģērbs lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda)
15. Galda kultūra lietišķajā etiķetē. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
16. Sagatavošanās prezentācijai un prezentācijas veidošana. Oratormākslas pamati. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
17. 2.kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stunda)

18. Starptautiskā lietišķā etiķete. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 20% patstāvīgie darbi grupā
• 10% 1.kontroldarbs
• 20% patstāvīgie darbi
• 10% 2.kontroldarbs
• 30% patstāvīgais darbs grupā
• 10% reģistrēts apmeklējums

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Laurinkari J. Biznesa ētika. Rīga: Petrovskis un Ko, 2011. 99 lpp.
2. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009. 163 lpp.
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
5. Keigals T.D. Uzstāšanās māksla: droši paņēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem. Rīga: Atēna, 2008. 214 lpp.
6. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 140 lpp.
7. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp.

8. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006. 155 lpp.

Papildliteratūra

1. Odiņa A. Labas uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2014. 272 lpp.
2. Brūss I.D., Pārksa D. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienasgrāmata, 2011. 431 lpp.
3. Bridžiss D. Džentelmeņa rokasgrāmata. Mūsdienīgi pieklājīgas uzvedības likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 160 lpp.
4. Efektīva komunikācija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp. Grāmatu sērija „Harvard business review on”.
5. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
6. Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp.
7. Werhane P. H., Moriarty B. Moral imagination and management decision making. Business roundtable institute for corporate ethics. 2009 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.corporate-ethics.org/pdf/moral_imagination.pdf.

8. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Biznesa psiholoģija". Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite". ISSN 1691-3183. Pieejams: http://biznesapsihologija.lv/lv/arhivs/.
2. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/

3. Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija. Pieejams: http://www.biznesam.lv

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”