Course code VadZ1019

Credit points 2

Record Management

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation19.02.2014

Responsible UnitInstitute of Social Sciences and Humanities

Course developer

author Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kitija Kirila

Dr. oec.

Course abstract

In the study course, the students obtain the necessary basic knowledge in record management and drawing up of documents in accordance with the lawful acts of the Republic of Latvia; understanding about the record management stages, from the need to create the document to its submission to the archive, knowledge in the specific nature of record management in public institutions and local government institutions, practical skills in creating and drawing up documents.

Learning outcomes and their assessment

After the course, the student will acquire the following:
• Knowledge in the normative base regulating record management, as well as the specific nature of record management in public institutions and local government institutions; the procedure of producing and processing work-related documents in accordance with the lawful acts and regulations;
• Skills: apply the acquired knowledge in professional settings producing documents, keeping correspondence with physical persons and legal entities in accordance with normative requirements;
• Competence: apply the acquired knowledge and skills for purposeful and effective organisation and optimisation of the record management process within the institution or unit.

Compulsory reading

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr.916 [Tiešsaite] [Skatīts 02.04.2014]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2013. 208 lpp.
3. Kalve I. Dokumentu pārvaldība. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
4. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: LAC, 2009. 268 lpp.

Further reading

1. Ābele M. Lietvedība. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 145 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības rokasgrāmata. Jelgava: LLU, EF, 2009. 40 lpp.
3. Dokumentu juridiskā spēka likums. [Tiešsaite] [Skatīts 02.04.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=210205

Periodicals and other sources

1. Grāmatvedība un ekonomika: profesionāls žurnāls Latvijas uzņēmumu un organizāciju grāmatvežiem un galvenajiem grāmatvežiem, kā arī auditoriem, direktoriem un ekonomistiem, juristiem un studentiem. 2010.- 2014. ISSN 1691-1172
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.-2014. ISSN 1407-2505
3. Office Manager: profesionāls izdevums biroja darbiniekiem. Rīga: SIA „CorpMedia”, 2010.-2014. ISSN 1691-1873